herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Sławomir Pawlak 2018-07-05 15:11:54
Wynik Grzegorz Drążkowiak 2018-07-05 14:15:44
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej - miasto Gryfice Grzegorz Drążkowiak 2018-07-05 14:14:54
Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. księgowości Karina Markowska 2018-07-04 15:40:03
Nabór na podinspektora ds. księgowości Karina Markowska 2018-07-04 15:37:54
informacja o zmianie terminu skladania ofert Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-04 13:59:02
Przebudowa metodą zaprojektuj i wybuduj istniejącej kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-07-04 13:32:08
Wykazy WNOŚ.SP.NR 43/2018 do WNOŚ.SP.NR 47/2018 Sławomir Pawlak 2018-07-04 13:17:07
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-03 14:11:37
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.06.2018 r. Katarzyna Młynarska 2018-07-03 13:51:52
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. Jowita Piwoni 2018-07-03 12:28:23
Uchwała Nr LI/516/2018 z 27.06.2018 r. w spr. przystąpienia Gminy Gryfice do Gminnej Spółki Wodnej "REGA" Alicja Misiecka 2018-07-03 12:20:30
Uchwała Nr LI/517/2018 z 27.06.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-07-03 12:17:01
Uchwała Nr LI/518/2018 z 27.06.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-07-03 12:15:39
Uchwała Nr LI/519/2018 z 27.06.2018 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na dezynsekcję części drewnianej konstrukcji w kościele pw.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie Alicja Misiecka 2018-07-03 12:13:57
Uchwała Nr LI/520/2018 z 27.06.2018 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach na dezynsekcję części drewnianej konstrukcji w kościele p.w. Świętego Józefa Robotnika w Rybokartach Alicja Misiecka 2018-07-03 12:11:09
Uchwała Nr LI/521/2018 z 27.06.2018 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Alicja Misiecka 2018-07-03 12:07:57
Uchwała Nr LI/522/2018 z 27.08.2018 r. w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Alicja Misiecka 2018-07-03 12:06:19
Uchwała Nr LI/523/2018 z 27.06.2018 r. w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2018 Alicja Misiecka 2018-07-03 12:03:39
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-07-03 11:22:19
Uchwała Nr LI/524/2018 z 27.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 189 ob. nr 1 m. Gryfice położonej przy ul. Szafirowej Alicja Misiecka 2018-07-03 09:19:41
Uchwała Nr LI/525/2018 z 27.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 289 ob. nr 1 m. Gryfice położonej przy ul. Szafirowej Alicja Misiecka 2018-07-03 09:16:23
Uchwała Nr LI/526/2018 z 27.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 396 ob. nr 1 m. Gryfice położonej przy ul. Szafirowej Alicja Misiecka 2018-07-03 09:13:32
pytanie i odpowiedź z 03-07-2018 r. Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-03 08:57:55
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-02 15:05:51
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-02 15:05:34
Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie odwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Kukań z miejscowościami Wołczyno i Krakowice Luiza Kowalska 2018-07-02 14:17:25
Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie odwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Kukań z miejscowościami Wołczyno i Krakowice Luiza Kowalska 2018-07-02 14:02:51
Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Kukań z miejscowościami Wołczyno i Krakowice Luiza Kowalska 2018-07-02 13:56:42
Remont podłóg na parterze Przedszkola Nr 1 w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-07-02 13:56:03
Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Luiza Kowalska 2018-07-02 13:52:24
Uchwała Nr LI/527/2018 z 27.06.2018 r. w spr. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach stanowiącego kotłownię oraz udziałów w gruncie pod tym budynkiem będących własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-07-02 11:16:10
Uchwała Nr LI/528/2018 z 27.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2018-07-02 11:12:15
Sesja LI w dn. 27.06.2018 r. Alicja Misiecka 2018-07-02 11:10:28
przedmiar robót ul. Rapackiego 24 m 8 Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-02 10:26:13
przedmiar robót ul. Rapackiego 24 m 8 Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-02 10:24:59
przedmiar robót ul. Orzeszkowej 13 m 8 Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-02 10:22:41
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-02 10:21:43
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-02 10:20:47
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-02 10:20:04