herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-26 13:41:55
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-26 13:41:23
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-26 13:39:51
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK Grzegorz Szredziński 2018-03-26 09:34:51
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK Grzegorz Szredziński 2018-03-26 09:32:34
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-03-23 11:32:58
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-03-23 11:18:00
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-03-23 11:17:51
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-03-23 11:17:43
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-03-23 11:10:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-03-22 15:29:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-03-22 15:29:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-03-22 15:28:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 marca 2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.8 w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". Aneta Chruścielewska 2018-03-22 12:23:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 marca 2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.8 w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". Aneta Chruścielewska 2018-03-22 12:22:39
Zarządzenie nr 1125/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-21 12:03:29
Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji RM w dn. 27.03.2018 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2018-03-21 11:32:15
Projekt uchwały w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-21 11:28:34
Projekt uchwały w spr. podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgui Alicja Misiecka 2018-03-21 11:27:55
Projekt uchwały w spr. planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r. Alicja Misiecka 2018-03-21 11:25:19
Projekt uchwały w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Gryfice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych Alicja Misiecka 2018-03-21 11:20:48
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/324/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" Alicja Misiecka 2018-03-21 11:18:20
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 279/1 obręb nr 1 m. Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-21 11:16:43
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 383/2 obręb nr 6 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-03-21 11:14:38
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 73/2 obręb nr 7 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-03-21 11:12:43
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach, stanowiącego kotłownię oraz udziałów w gruncie pod tym budynkiem, będących własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-21 11:10:50
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gminę Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 89/14 o pow. 29 m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego i będącej własnością Powiatu Gryfickiego Alicja Misiecka 2018-03-21 10:42:11
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gminę Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 89/14 o pow. 29 m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego i będącej własnością Powiatu Gryfickiego Alicja Misiecka 2018-03-21 10:41:36
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gmine Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 151/1 o pow. 17m2 położonej przy ul. Mickiewicza i będącej własnością Powiatu Gryfickiego Alicja Misiecka 2018-03-21 10:38:50
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gmine Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 151/1 o pow. 17m2 położonej przy ul. Mickiewicza i będącej własnością Powiatu Gryfickiego Alicja Misiecka 2018-03-21 10:38:22
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości o numerach geodezyjnych 74, 80 i 201/1 położonych w obrębie Trzygłów, gmina Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-21 10:35:59
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2018-03-21 10:31:45
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2018-03-21 10:30:20
Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2018-03-21 10:29:05
Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2018-03-21 10:28:03
Projekty uchwał na XLVIII sesję RM w dn. 27.03.2018 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2018-03-21 10:26:22
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2018 r.-XLVIII sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2018-03-21 09:51:20
Protokół z wyboru oferty Daniel Igielski 2018-03-21 09:43:53
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:49:39
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:49:26