herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 04.05.2017 r. Adriana Dąbrowska 2017-05-29 12:30:37
Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Broniszewskiej w Gryficach Grzegorz Szredziński 2017-05-29 11:56:02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19.05.2017 r., znak WST-K.4207.24.2017.PC.3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi ul. Pomorska w Gryfiach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo). Aneta Chruścielewska 2017-05-29 10:32:15
Zagospodarowanie stawu w miejscowości Lubieszewo, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-05-26 12:57:00
Zagospodarowanie stawu w miejscowości Lubieszewo, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-05-26 12:45:50
Zakup i montaż piłkochwytów-ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Broniszewskiej w Gryficach Grzegorz Szredziński 2017-05-26 12:44:59
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Szewskiej w Gryficach Grzegorz Szredziński 2017-05-26 12:43:56
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-XXXV sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2017-05-26 08:10:51
Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji RM w dn. 31.05.2017 r. o g.13,oo Alicja Misiecka 2017-05-25 10:23:12
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. Alicja Misiecka 2017-05-25 10:20:34
Projekt uchwały w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie Alicja Misiecka 2017-05-25 10:19:31
Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kładki pieszej nad rz. Regą w Gryficach z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktury technicznej na przedłużeniu ul. Brackiej w m. Gryfice" Alicja Misiecka 2017-05-25 10:07:37
Projekt uchwały w spr. współdziałania z Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rzęskowie" Alicja Misiecka 2017-05-25 10:04:37
Projekt uchwały w spr. współdziałania z Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rzęskowie"i w parku miejskim w Gryficach" - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-05-25 10:03:00
Projekt uchwały w spr. współdziałania z Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rzęskowie"i w parku miejskim w Gryficach" - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-05-25 10:02:48
Projekt uchwały w spr. współdziałania z Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rzęskowie"i w parku miejskim w Gryficach" - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-05-25 10:01:37
Projekt uchwały w spr. udzielenia dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ościęcinie Alicja Misiecka 2017-05-25 09:42:54
Projekt uchwały w spr. udzielenia dotacji na wydatki bieżące dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy - OSP Gryfice, OSP Ościęcin i OSP Górzyca Alicja Misiecka 2017-05-25 09:41:04
Podjęcie uchwały w spr. udzielenia dotacji na wydatki bieżące dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w Krajowy System Ratownbiczo Gaśniczy - OSP Gryfice, OSP Ościęcin i OSP Górzyca - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-05-25 09:38:57
Podjęcie uchwały w spr. udzielenia dotacji na wydatki bieżące dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w Krajowy System Ratownbiczo Gaśniczy - OSP Gryfice, OSP Ościęcin i OSP Górzyca - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-05-25 09:38:45
Projekt uchwały w spr. zasad gospodarowania komunalnymi pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi wchodzącymi w skład lokalowego zasobu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2017-05-25 09:35:05
Projekt uchwały w spr. wzniesienia Pomnika Niepodległości Alicja Misiecka 2017-05-25 09:33:21
Projekt uchwały w spr. współdziałania z Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu i budowa Pomnika Niepodległości w parku miejskim w Gryficach" Alicja Misiecka 2017-05-25 09:28:04
Projekt uchwały w spr. współdziałania z Powiatem Gryfickim pryz realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu i budowa pomnika Niepodległości w parku miejskim w Gryficach". - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-05-25 09:25:25
Projekt uchwały w spr. współdziałania z Powiatem Gryfickim pryz realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu i budowa pomnika Niepodległości w parku miejskim w Gryficach". - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-05-25 09:25:16
Projekt uchwały w spr. współdziałania z Powiatem Gryfickim pryz realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu i budowa pomnika Niepodległości w parku miejskim w Gryficach". - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-05-25 09:24:19
Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 253/1 obręb Borzyszewo Alicja Misiecka 2017-05-25 09:22:12
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2017-05-25 09:19:23
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-05-25 08:48:48
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-05-25 08:47:57
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2017-05-25 08:46:07
Projekty uchwał na XXXV sesję RM w dn. 31.05.2017 r. o g. 13,oo Alicja Misiecka 2017-05-25 08:43:35
Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-05-25 08:08:48
Karina Semczuk 2017-05-24 14:50:38
informacja o wynikach Karina Semczuk 2017-05-24 14:49:30
Przeprowadzenie ilościowych i jakościowych badań społecznych w ramach projektu pn. W poszukiwaniu zapomnianego potencjału- przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-05-24 08:29:34
Budowa przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem przy ul. Sportowej w Gryficach Grzegorz Szredziński 2017-05-24 08:26:11
Wymiana nawierzchni jezdni ul. Cukrowniczej w Gryficach Grzegorz Szredziński 2017-05-24 08:10:01
Zamówienie udzielane w 4 częściach. Część 1. zamówienia, tj. przebudowa pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji oraz okablowania strukturalnego, w budynku administracyjno-biurowym przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak 2017-05-22 14:36:17
Zarządzenie nr 833/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12.05.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-05-22 10:59:24