Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na dzierżawę kortów tenisowych i siłowni


BURMISTRZ GRYFIC

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY /zbieranie ofert/

NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GRYFICACH PRZY ul. TENISOWEJ 4 składającej się z :

 • gruntu o powierzchni 5020 m2 zabudowanego ;

 • budynkiem siłowni o powierzchni użytkowej 270,45 m2

 • 4 domkami noclegowymi o pow. zabudowy 155 m2

 • kortami tenisowymi.

OKRES DZIERŻAWY OKREŚLA SIĘ NA 15 LAT

SPOSÓB WYKORZYSTANIA - na cele dotychczasowe tj. rekreacyjne, sportowe i w miarę potrzeb rehabilitacyjne przy czym Dzierżawca zobowiązany zostanie do nieodpłatnego udostępnienia obiektów i urządzeń raz w tygodniu zorganizowanej młodzieży szkolnej.

Ponadto Dzierżawca zobowiązany zostanie do:

 1. Utrzymywania nieruchomości w należytym stanie i porządku oraz do przestrzegania miejscowych przepisów sanitarno - porządkowych.

 2. Opłacanie podatku od nieruchomości zgodnie ze stawkami i zasadami określonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Gryficach

 3. Regularnego uiszczania miesięcznych opłat czynszowych za wydzierżawioną nieruchomość , zgodnie z warunkami określonymi w umowie dzierżawy.

 4. W razie zalegania z opłatami czynszowymi przez okres jednego miesiąca, umowa o dzierżawę zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.

WARUNKIEM WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU JEST DOKONANIE WPŁATY WADIUM w kwocie 2.000,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach I piętro pokój 120 w terminie do dnia 08 grudnia 2003r. i złożenie stosownej oferty.

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ

 1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy.

 2. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto za całą nieruchomość nie mniej jednak niż 700,00 zł. Do czynszu doliczony zostanie podatek vat w wysokości 22 % .

 3. Datę sporządzenia oferty, zakres zamierzonej działalności w ramach określonego wyżej sposobu wykorzystywania oraz termin rozpoczęcia działalności.

 4. Doświadczenia i uprawnienia zawodowe oferenta.

 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich do wiadomości i przestrzegania.

 6. Dowód wpłaty niezbędnego wadium.

str. 2

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO DNIA

11 grudnia 2003r.

W SEKRETARIACIE BURMISTRZA GRYFIC I PIĘTRO POKÓJ 103 w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „KORTY TENISOWE I SIŁOWNIA”.

UWAGI:

 • po otwarciu, oferty tracą ważność z wyjątkiem oferty wybranej,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie uzyskał dzierżawy, zostanie zwrócone po odliczeniu kosztów manipulacyjnych i doliczeniu stosownych odsetek za okres posiadania środków,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet przyszłego czynszu,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który uchyli się od podpisania umowy o dzierżawę p r z e p a d a ,

 • z projektem umowy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach I piętro pokój 126.

Komisyjne otwarcie ofert i wybór dzierżawcy nastąpi w terminie 7 dni od daty składania ofert. Komisji przetargowej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu.

Informacji na temat wydzierżawienia opisanej w niniejszym ogłoszeniu nieruchomości udziela Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach I piętro pokój 126 tel. 38 77 024.

Gryfice, dnia 21.11.2003r.

MT/przet.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 25-11-2003 16:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2003 16:16