Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/335/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7.02.2006r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2006


UCHWAŁA NR XXXIII /335 /2006

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 7 lutego 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr167, poz. 1759, oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr175, poz. 1457), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2006 rok o kwotę 120 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

   • 751

   • 75101

2010

   • 120

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

RAZEM

   • 120

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2006 rok o kwotę 448.073 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

   • 600

   • 60016

4270

   • 213.830

- zakup usług remontowych

Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność

   • 700

   • 70095

6060

   • 54.543

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Działalność usługowa - Pozostała działalność

   • 710

   • 71095

6220

   • 50.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Oświata i wychowania - Szkoły Podstawowe

   • 801

   • 80101

4590

   • 71.500

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   • 921

   • 92109

2480

   • 10.000

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

   • 921

   • 92116

2480

   • 10.000

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność

   • 921

   • 92195

6050

   • 35.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 921

   • 55.000

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

   • 926

   • 92695

6050

   • 3.200

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

   • 448.073

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2006 rok
o kwotę 120 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

   • 751

   • 75101

4170

   • 120

- wynagrodzenia bezosobowe

RAZEM

   • 120

§ 3 Zwiększa się planowanie przychody, powstałe z nadwyżki środków na rachunku bankowym za rok 2005 w wysokości 448.073 zł - środki przeznacza się na pokrycie deficytu niniejszej uchwały.

§ 4 W uchwale Nr XXXII/319/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 9 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 28-02-2006 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2006 11:10