Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/136-2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27.11.2007r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 rok


UCHWAŁA NR XII/ 136 /2007

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2007 rok o kwotę 157.295 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • 700

   • 70005

0760

   • 13.674

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0920

   • 1.950

- pozostałe odsetki

Razem dział 700

   • 15.624

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

   • 750

   • 75011

2360

   • 300

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Razem rozdział 75011

300

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

0830

   • 11.371

- wpływy z usług

0970

   • 2.406

- wpływy z różnych dochodów

Razem rozdział 75023

13.777

Razem dział 750

   • 14.007

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

   • 754

   • 75416

0570

   • 2.100

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Razem dział 754

   • 2.100

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

   • 756

   • 75615

0500

   • 2.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Razem rozdział 75615

2.000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   • 756

   • 75616

0500

   • 91.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych

0910

   • 2.000

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Razem rozdział 75616

93.000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

   • 756

   • 75618

0490

   • 4.500

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0970

   • 2.000

- wpływy z różnych dochodów

Razem rozdział 75618

6.500

Razem dział 756

   • 101.500

Różne rozliczenia - Różne rozliczenia finansowe

   • 758

   • 75814

0970

   • 4.825

- wpływy z różnych dochodów

0920

   • 10.000

- pozostałe odsetki

Razem dział 758

   • 14.825

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

   • 801

   • 80101

0750

   • 6.831

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830

   • 178

- wpływy z usług

Razem rozdział 80101

7.009

Oświata i wychowanie - Gimnazja

   • 801

   • 80110

0750

   • 1.900

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem rozdział 80110

1.900

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

   • 801

   • 80114

0750

   • 260

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem rozdział 80114

260

Razem dział 801

   • 9.169

RAZEM

   • 157.295

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na rok 2007
o kwotę 103.270 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

0690

   • 890

- wpływy z różnych opłat

Razem dział 750

   • 890

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

   • 756

   • 75601

0910

   • 180

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

   • 756

   • 75618

0410

   • 50.000

- wpływy z opłaty skarbowej

0460

   • 50.000

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0910

   • 1.000

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Razem rozdział 75618

101.000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

   • 756

   • 75647

0970

   • 1.200

- wpływy z różnych dochodów

Razem dział 756

   • 102.380

RAZEM

   • 103.270

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2007 rok o kwotę 78.196,76 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostałą działalność

   • 010

   • 01095

4300

   • 14.640,00

- zakup usług pozostałych

Razem dział 010

   • 14.640,00

Gospodarka mieszkaniowa - Towarzystwa Budownictwa Społecznego

   • 700

   • 70021

4430

8.819,00

- różne opłaty i składki

Razem dział 700

   • 8.819,00

Działalność usługowa - Cmentarz

   • 710

   • 71035

6210

17.541,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Razem dział 710

   • 17.541,00

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

6060

   • 1.628,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

   • 750

   • 75075

4210

   • 12.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

Razem dział 750

   • 13.628,00

Oświata i wychowania - Szkoły podstawowe

   • 801

   • 80101

4210

   • 674,00

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

   • 6.335,00

- zakup usług pozostałych

Razem rozdział 80101

7.009,00

Oświata i wychowania - Gimnazja

   • 801

   • 80110

4210

   • 1.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

   • 900,00

- zakup usług pozostałych

Razem rozdział 80110

1.900,00

Oświata i wychowania - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

   • 801

   • 80114

4300

   • 260,00

- zakup usług pozostałych

Razem rozdział 80114

260,00

Razem dział 801

   • 9.169,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   • 921

   • 92109

6050

   • 400,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

   • 921

   • 92120

4300

   • 9.000,00

- zakup usług pozostałych

Razem dział 921

   • 9.400,00

Kultura fizyczna i sport - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

   • 926

   • 92605

2820

   • 5.000,00

Razem dział 925

   • 5.000,00

RAZEM

78.197,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2007 rok
o kwotę 41.709,33 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

6050

   • 864,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4740

   • 764,05

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Razem dział 750

1.628,05

Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe

   • 758

   • 75818

4810

   • 5.000,00

- rezerwy

Razem dział 758

5.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

   • 900

   • 90001

6050

   • 35.081,52

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 900

35.081,52

RAZEM

   • 41.709,57

§ 3 Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 3,19z tego:

- inne źródła (wolne środki) - przychody pozycja 955 3,19

§ 4 Zmniejsza się przychody ogółem o kwotę 17.540,76z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW - przychody pozycja 952 17.540,76

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej

a) Zwiększa się przychody o kwotę 17.540,76z tego:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej

   • 900

   • 90017

6210

   • 17.540,76

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

b) Zwiększa się wydatki o kwotę 17.540,76z tego:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej

   • 900

   • 90017

6070

   • 17.540,76

- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

§ 6 W Uchwale Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 3 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

Załącznik Nr 3a do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 5 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 03-12-2007 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 03-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2007 11:30