Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie


BURMISTRZ GRYFIC

z siedzibą w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37

ogłasza konkurs na stanowisko

inspektora ds. windykacji

I. Wymagania

Wymagania niezbędne

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze, administracyjne lub podyplomowe studia, których program nauczania obejmuje tematykę z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku inspektora ds. windykacji

 1. posiada co najmniej 3-letni staż pracy (preferowany: w księgowości podatkowej, wymiarze podatków lub egzekucji)

 1. osoba nie karana, w tym także za przewinienia zawodowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

 1. osoba nie karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 1. nieposzlakowana opinia,

 1. znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostki administracji publicznej - samorządowej

 1. znajomość obsługi komputera-oprogramowania MS OFFICE, OPEN OFFICE

Wymagania dodatkowe

 1. umiejętność porozumiewania się z ludźmi na zasadzie partnerstwa, kreatywność,

 1. otwartość, dokładność,

 1. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność

II. Kandydat na stanowisko objęte naborem składa następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),

 1. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (życiorys),

 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

 • kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.),

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 1. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

 1. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 1. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa o których mowa w art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.),

Do zakresu zadań inspektora należeć będzie:

 1. windykacja należności podatkowych i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej,

 1. prowadzenie wymiaru podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osób fizycznych.

Zasady wynagradzania - zasady wynagradzania kandydata zostaną określone w oparciu
o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r., Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)

Kandydatów prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko inspektora ds.windykacji”:

 • w sekretariacie Burmistrza (pok.103 w biurowcu przy Pl. Zwycięstwa 37
  w Gryficach)

 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego)

Termin składania ofert: do 27 listopada 2007r. do godziny 1500.

III. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gryfic.

IV. Inne informacje:

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje: tel. (0-91) 38 433-15 lub 38 770 21

Dokumenty osób których oferty zostaną odrzucone będzie można odebrać w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej, po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Gryfice, dnia 07.11.2007r.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 12-11-2007 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2007 11:02