Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/44/2007 z 27.03.2007 w spr. zm. uchwały w spr. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Gryfice na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.


     • UCHWAŁA Nr V/44 /2007

     • RADY MIEJSKIEJ w Gryficach

z dnia 27 marca 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2007 r. Nr 16, poz. 246) wprowadza się następujące zmiany”:

 1. § 5 otrzymuje brzmienie:

㤠5. Dodatek motywacyjny.

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

 1. uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym uczniów, a w szczególności:

  1. osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,

  2. osiągnięć w konkursach, turniejach, olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

 2. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo - opiekuńczych, a w szczególności:

  1. skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

  2. skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

  3. aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

 3. stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi,

 4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt.2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności:

  1. inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

  2. udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

  3. opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

  4. inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,

  5. skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

 5. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:

  1. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

  2. systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej i opiekuńczo-wychowawczej.

  3. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

  4. angażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły, dbałość o mienie szkoły,

  5. dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenie.

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują

w szczególności następujące kryteria:

1) umiejętności racjonalnego gospodarowania przydzielonymi środkami finansowymi szkoły;

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,

d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych.

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły;

 1. dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

 2. podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 3. prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

 4. współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli

 5. podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły.

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły;

 1. osiągnięcia uczniów szkoły: dydaktyczne, sportowe i artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,

 2. poszerzona oferta szkoły poprzez : wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

 3. dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegającym zagrożeniom społecznym,

 4. właściwa współpraca z zakładową organizacją związkową,

 5. stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

 6. obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno kulturalnymi,

 7. współpracą z Radą Szkoły, Radą Rodziców, i Samorządem Uczniowskim,

 8. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa oświatowego oraz prawa pracy.

3.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat, wynosi procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:

 1. do 10 % dla nauczycieli

 2. do 30 % dla dyrektorów i wicedyrektorów

4.Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego nie może przekraczać;

  1. 20 % dla nauczycieli

  2. 40 % dla wicedyrektorów

  3. 50 % dla dyrektorów

- stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającej z ich osobistego zaszeregowania.

5.Dodatek motywacyjny przyznaje się od 1 stycznia na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 8 miesięcy.

6.Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania, w granicach przyznanych środków finansowych, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 3, ustala dyrektor szkoły w oparciu o regulamin uzgodniony z zakładową organizacją związkową a w stosunku do dyrektorów - Burmistrz Gminy w oparciu o niniejszy regulamin.

7.Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.”

 1. § 8 otrzymuje brzmienie:

㤠8. Dodatek za warunki pracy.

    1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w odrębnych przepisach.

    2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:

 1. nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego;

 2. nauczycielom szkół (przedszkoli) nie będących specjalnymi, prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego;

 3. nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych - w wysokości do 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.

    1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

    2. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.

    3. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

    4. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową, przepracowaną w trudnych warunkach ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

    5. Dodatek za pracę w trudnych warunkach wypłaca się z dołu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

  • Przewodniczący Rady

   • Stanisław Błysz

Sporządziła: Barbara Górecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 03-04-2007 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2007 14:44