Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie


BURMISTRZ GRYFIC

z siedzibą w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37

ogłasza konkurs na stanowisko

inspektora ds. kontroli wewnętrznej

I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:

Wymagania niezbędne

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

 3. Wykształcenie :

- wyższe ekonomiczne - jednolite studia magisterskie, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe posiada co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości, lub

- średnie policealne lub pomaturalne ekonomiczne i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości

 1. Osoba nie karana, w tym także za przewinienia zawodowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

 2. Osoba nie karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 3. Nieposzlakowana opinia,

 4. Znajomość problematyki związanej z pozyskiwaniem, rozliczaniem i prowadzeniem rachunkowości środków finansowych z Unii Europejskiej,

 5. Znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostki administracji publicznej.

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność porozumiewania się z ludźmi na zasadzie partnerstwa, kreatywność, otwartość, dokładność,

 2. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność.

II. Kandydat na stanowisko objęte naborem składa następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),

 2. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (życiorys),

 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem:

  1. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

  2. kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

  3. kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.),

 4. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa o których mowa w art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. Z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.),

Do zakresu zadań inspektora ds. kontroli wewnętrznej będzie należało
w szczególności:

 1. udział w planowaniu kontroli,

 2. dokonywanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfice:

  • sprawdzenie: legalności, rzetelności oraz celowości operacji finansowych związanych z badaną działalnością,

  • sprawdzanie prawidłowości dokumentowania zdarzeń w ewidencji
   i sprawozdawczości jednostek,

  • kontrola prowadzenia rachunkowości jednostek,

  • udzielanie bezpośredniego instruktażu w toku przeprowadzonych kontroli,

 • sporządzanie protokołów kontroli i opracowanie projektów wystąpień pokontrolnych.

 • Zasady wynagradzania - zasady wynagradzania kandydata zostaną określone w oparciu
  o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r., Nr 146, poz. 1222Z poźn. zm.)

  Kandydatów prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór
  na stanowisko inspektora kontroli wewnętrznej”:

  • w sekretariacie Burmistrza (pok.103 w biurowcu przy PL. Zwycięstwa 37
   w Gryficach)

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego)

  Termin składania ofert: do 09 marca 2007 r. do godziny 1500.

  III. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gryfic.

  IV. Inne informacje:

  Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje: tel.
  (0-91) 38 433-15 lub 38 770 21

  Burmistrz Gryfic

  Andrzej Szczygieł

  Gryfice, dnia 08.02.2007r.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Karina Markowska 12-02-2007 10:16
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
  Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2007 10:16