Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/26/2006 z 28.12.2006 w spr.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007


U C H W A Ł A Nr III/26/2006

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

Na podstawie art. 4' ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372; z 2003r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143; z 2005r. Nr 23 poz. 186) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485),

Rada Miejska w Gryficach

uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007. Załącznikami do programu są:

1/ harmonogram zadań i kosztów ich realizacji dotyczący profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych, który stanowi załącznik nr 1

do programu,

2/ harmonogram zadań i kosztów ich realizacji dotyczący profilaktyki

i przeciwdziałania narkomanii, stanowiący załącznik nr 2 do programu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§3. Zobowiązuje się Burmistrza Gryfic do przedłożenia Radzie Miejskiej w I kwartale 2008r. sprawozdania z realizacji zadań ujętych w harmonogramach zadań do Gminnego programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2007.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Opracowała : R.Borowiak

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DLA GMINY GRYFICE NA 2007 ROK

Gryfice, dnia 01.12.1006 r.

ROZDZIAŁ I

Podstawy prawne do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

  • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz.U. Nr 147 poz. 1231 z 2002r. z późniejszymi zmianami).

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485).

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873).

W celu realizacji zadań wynikających z powyższych aktów został opracowany Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gryfice na rok 2007.

ROZDZIAŁ II

 • Wprowadzenie

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

i narkotykowych należy do zadań własnych gminy, realizowanych na podstawie programu uchwalanego przez radę gminy.

Poważne zmiany społeczno-ekonomiczne w naszym kraju, z jakimi mamy do czynienia od początku lat dziewięćdziesiątych doprowadziły do dynamicznego rozwoju zjawiska używania narkotyków zwłaszcza wśród młodzieży.

Artykuł 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485) zobowiązuje gminy do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej

i zdrowotnej.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach 1998-2006, określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustaw. Jego nadrzędnym celem jest, tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do:

 • zapobiegania powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami od

alkoholu i narkotyków,

 • zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie występują,

 • zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie z problemami istniejącymi,

Warunkami koniecznymi do osiągnięcia tych celów są:

1/ ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych, ograniczenie podaży

narkotyków,

2/ zmiana zachowań i postaw obywateli w sytuacjach związanych z alkoholem i narkotykami,

3/ budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami

postępowania osób nadużywających alkoholu i używających narkotyków( w szczególności

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie),

4/ zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych (rozwój placówek lecznictwa

odwykowego).

W związku z koniecznością realizacji zadań zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii załącznikami do programu są dwa harmonogramy zadań:

 1. harmonogram zadań i kosztów ich realizacji dotyczący profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczone są środki zapisane w budżecie gminy

w rozdziału 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi,

 1. harmonogram zadań i kosztów ich realizacji dotyczący profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, na który środki zapisane są w budżecie gminy w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii.

ROZDZIAŁ III

Główne cele programu

Szkody wynikające z nadużywania alkoholu i używania narkotyków występują w bardzo różnych obszarach naszego życia. W celu realizacji zadań nałożonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii konieczne jest:

  • zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu przez młodzież i zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki poprzez ograniczenie im możliwości zakupu i spożycia alkoholu oraz środków psychoaktywnych, wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych i metod uczenia postaw i umiejętności służących zdrowemu życiu, interwencje profilaktyczne w grupach podwyższonego ryzyka, głównie wśród dzieci

i młodzieży z rodzin alkoholowych, edukację rodziców i wychowawców,

  • zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych przez organizowanie szkoleń uwzględniających nowoczesne podejście do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz promujących ideę lokalnych strategii profilaktycznych, upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywę wobec używania narkotyków,

  • zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia zarówno od alkoholu jak i od narkotyków przez uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na rozwój procesu uzależnienia, wprowadzanie do podstawowej opieki zdrowotnej metod wczesnego diagnozowania zagrożeń zdrowotnych związanych z piciem alkoholu

i używaniem narkotyków,

  • zmniejszenie ilości zaburzeń życia rodzinnego poprzez zwiększenie dostępności

i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i społecznej

  • tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji gminnego

programu przez wsparcie materialne, edukacyjne oraz lokalowe dla podmiotów niepaństwowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych,

  • zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych poprzez prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii i alkoholizmu, w szczególności dla: nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów,

  • promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych przez prowadzenie kampanii edukacyjnych, zorganizowanie stałego systemu wymiany informacji pomiędzy mediami a instytucjami odpowiedzialnymi za zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii,

  • zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym poprzez rozszerzenie zakresu interwencji policji i służb porządkowych, wzmożenie kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec przedsiębiorców łamiących przepisy ustawy,

  • zmniejszenie szkód spowodowanych wandalizmem i rozbojami w miejscach szczególnie narażonych (Park Miejski, sklepy nocne) przez zainstalowanie systemu monitorowania tych miejsc.

ROZDZIAŁ IV

Realizacja zadań w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

 1. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem:

a/ realizacja podstawowej (Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z Poradnią Leczenia Odwykowego w Gryficach, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Stanominie, Ośrodek Terapii Uzależnień w Szczecinie) i ponadpodstawowej (Klub Pacjenta „Hobbit”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) opieki terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych w tym konsultacje i porady specjalistyczne, terapia indywidualna, grupowa oraz grupy wsparcia,

b/ gromadzenie materiałów potwierdzających uzależnienie od alkoholu i narkotyków,

c/ kierowanie osób uzależnionych na badanie do biegłych w celu wydania opinii w kierunku uzależnienia od alkoholu,

d/ kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,

e/ dofinansowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji personelu terapeutycznego.

 1. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą:

a/ podejmowanie skutecznych interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy

(Niebieskie Karty), utworzenie lokalnego systemu wsparcia w ramach ścisłej współpracy pomiędzy Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem a także służbą zdrowia,

b/zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i terapeutycznej przez zachęcanie osób współuzależnionych do korzystania z zajęć edukacyjnych w Klubie Pacjenta „Hobbit”, Klubie Abstynenta „Rega”, z zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców finansowanych przez gminę,

c/ tworzenie nowych i utrzymywanie istniejących świetlic środowiskowo-terapeutycznych.

 1. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w kierunku rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii szczególnie wśród dzieci i młodzieży:

a/ finansowanie nowoczesnych programów profilaktycznych w szkołach,

b/ prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej przez przekazywanie informacji o szkodliwości alkoholu i środków psychoaktywnych i skutkach ich używania,

c/ organizowanie szkoleń i kampanii edukacyjnych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz innych grup zawodowych,

d/ prowadzenie konsultacji i porad specjalistycznych, terapii indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,

e/ wspieranie w organizowaniu przez szkoły, dom kultury i inne organizacje i instytucje różnych form zajęć i konkursów służących poznawaniu zagrożeń związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i paleniem papierosów,

f/ prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej mającej na celu informowanie o konsekwencjach używania alkoholu i narkotyków i metodach zapobiegania szkodom zdrowotnym.

g/ dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych we wszystkich szkołach na ternie gminy,

 1. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych związanych statutowo bądź zawodowo z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień przez:

a/ wsparcie materialne tych instytucji (zakup wyposażenia i materiałów koniecznych do pracy), merytoryczne ( organizowanie i finansowanie szkoleń), lokalowe (koszty utrzymania pomieszczeń i opiekunów),

b/ edukacja publiczna w radio i prasie lokalnej (audycje, pogadanki, informacje bieżące).

 1. Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez wspieranie i finansowanie centrów lub klubów integracji społecznej.

Idea zatrudnienia socjalnego jest uzupełnieniem wielu działań przeciwdziałających wykluczeniu

społecznemu prowadzonych w ramach realizacji gminnego programu.

R O Z D Z I A Ł V

Instytucje i organizacje wspomagające realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Głównym koordynatorem i realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana /zgodnie z art. 4' ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/ przez zarząd gminy uchwałą Nr 467/CXIV/2001 z dnia 9 października 2001r.

Realizacja programu nie byłaby jednak możliwa bez współpracy komisji z instytucjami

i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz społeczeństwa. Tylko wspólne działania mogą dać pozytywne wyniki.

Instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu są:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach

 2. Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

 3. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradnia Odwykowa w Gyficach

 4. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie

 5. Straż Miejska

 6. Gryfickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Rega” w Gryficach i działające przy nim grupy samopomocowe - AA i AL-ANON

 7. Klub Pacjenta „Hobbit”

 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

 9. Szkoły Podstawowe i Gimnazja gminy Gryfice

 10. Sąd Rejonowy i Zespół Kuratorów Zawodowych

 11. Organizacje pozarządowe i osoby zawodowo lub społecznie związane z profilaktyką uzależnień.

R O Z D Z I A Ł VI

Postanowienia końcowe

 1. Źródła finansowania programu.

Program finansowany jest ze środków budżetowych gminy, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Sposób pozyskiwania realizatorów programu.

   1. Ogłaszanie konkursów ofert na tematyczne zadania programu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami).

   2. Zlecanie osobom profesjonalnie przygotowanym wykonanie określonych zadań programu na podstawie umów cywilnoprawnych.

   1. Wyłonienie realizatora w trybie ustawy - Prawo zamówień Publicznych.

 1. Sposób kontroli realizacji programu.

Burmistrz Gryfic składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z wykonania zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Stała kontrola realizacji zadań programu spoczywa na koordynatorze Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 1. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Sposób wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych regulują odrębne uchwały Rady Miejskiej w Gryficach.

Opracowała : R.Borowiak

Załącznik nr 1

do Gminnego Programu Profilaktyki,

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

H a r m o n o g r a m

zadań do Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 dotyczący profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Środki

1.

2.

3.

4.

1.

Posiedzenia członków całej komisji

(opiniowanie wniosków na wydanie zezwoleń), zespołów problemowych

(za wywiady środowiskowe, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, delegacje dojazdowe), wynagrodzenie koordynatora programu wraz z pochodnymi.

UM Gryfice

GKRPA

45.000,-

2.

Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych - psychiatrę i psychologa.

Biegli sądowi

14.000,-

3.

Utrzymanie pomieszczenia biurowego do pracy GKRPA, zespołów problemowych (czynsz, telefon), zakup materiałów biurowych, edukacyjnych i czasopism specjalistycznych.

UM Gryfice

GKRPA

4.000,-

4.

Finansowanie działalności gminnych świetlic socjoterapeutycznej w Gryficach i środowiskowej w Trzygłowie (koszty wynajmu pomieszczeń, drobnych remontów (malowanie pomieszczeń naprawa urządzeń sanitarnych - Gryfice), zakup materiałów biurowych, środków czystości, żywności, organizacji okolicznościowych uroczystości, koszty wynagrodzeń opiekunów), zakup doposażenia: krzesła, stoły, regał.

UM Gryfice

GKRPA

36.000,-

5.

Edukacja i informacja w lokalnej prasie i radio na tematy związane z uzależnieniem od alkoholu.

UM Gryfice

GKRPA

25.000,-

6.

Zakup programów profilaktycznych i spektakli teatralnych dla szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy

UM Gryfice

Pedagodzy szkół

10.000,-

7.

Pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (z uwagi na alkoholizm rodziców) przez prowadzenie zajęć profilaktycznych, wyrównawczych i resocjalizacyjnych, prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców.

Realizator wyłoniony w wyniku konkursu ofert

10.000,-

8.

Pomoc materialna i merytoryczna dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gryficach ( utrzymanie w ciągłości pracy alkomat - legalizacja urządzenia), finansowanie zajęć terapeutycznych w Klubie Pacjenta „Hobbit”.

UM Gryfice

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gryficach

10.000,-

9.

Organizacja spotkań inicjujących i pogłębiających współpracę między: szkołami, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem i GKRPA.

UM Gryfice

GKRPA

1.000,-

10.

Koszty związane z monitoringiem Parku Miejskiego oraz miejsc zagrożonych na terenie miasta w związku z piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków i związanymi z tymi zjawiskami rozbojami, kradzieżami (konserwacja systemu, koszty energii elektrycznej).

UM Gryfice

32.000,-

konserwacja systemu

2.000,-

energia elektryczna

11.

Dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych do dotacji z Ministerstwa Sportu

UM Gryfice

Zespół Placówek Oświatowych

50.000,-

12.

Utrzymanie Klubu Abstynenta „Rega” - dotacja na prowadzenie klubu.

Realizator wyłoniony w wyniku konkursu ofert

15.000,-

13.

Remont i adaptacja pomieszczeń po kotłowni na ul. Łąkowej z przeznaczeniem ich na świetlicę środowiskową, wynagrodzenia dla opiekunów świetlic, zakup wyposażenia.

UM Gryfice

42.000,-

14.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

UM Gryfice

Gryficki Dom Kultury

Rady Sołeckie

32.000,-

15.

Dofinansowanie szkolnych kół zainteresowań - 7 szkół

UM Gryfice

Dyrektorzy szkół

7.000,-

16.

Działania edukacyjno-szkoleniowe w kierunku przeciwdziałania przemocy dla dzielnicowych.

UM Gryfice

GKRPA

3.500.-

17.

Rezerwa finansowa na działania związane z profilaktyką uzależnień

GKRPA

11.500,-

350.000,-

Opracowała: R.Borowiak

Załącznik nr 2

do Gminnego Programu Profilaktyki,

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

H a r m o n o g r a m

zadań do Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 dotyczący profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii

Lp.

Nazwa zadania

Realizator

Środki

1.

2.

3.

4.

1.

Dofinansowanie do programu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod nazwą

„Prowadzenie Centrum Konsultacyjno-Terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin”.

UM Gryfice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

5.000,-

2.

Przeszkolenie Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

UM Gryfice

GKRPA

5.000,-

3.

Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.

UM Gryfice

Dyrektorzy i pedagodzy szkół

1.000,-

4.

Działania edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów uwzględniające problematykę narkomanii zakończone konkursami szkolnymi i międzyszkolnymi. Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach edukacyjnych, współudział w konkursach, festynach promujących zdrowy styl życia.

UM Gryfice

GKRPA

Dyrektorzy i pedagodzy szkół

8.000,-

5.

Zakup programu profilaktycznego

obejmującego problematykę narkomanii kierowanego do dzieci i młodzieży naszych szkół

UM Gryfice

Pedagodzy szkolni

4.000,-

6.

Zlecenie wykonania lokalnej diagnozy problemów uzależnień (alkoholizm, narkomania oraz innych zagrożeń społecznych.

UM Gryfice

GKRPA

4.500,-

7.

Rezerwa finansowa na działania związane z profilaktyką narkotykową.

UM Gryfice

2.500,-

Opracowała: R.Borowiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 08-01-2007 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2007 11:37