Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/311/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok


UCHWAŁA NR XXXII / 311 /2005

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr167, poz. 1759, oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr175, poz. 1457), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok
o kwotę 189.855 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

   • Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • 700

   • 70005

0690

   • 200

- wpływy z różnych opłat

0760

   • 2.000

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Razem dział 700

   • 2.200

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

0830

   • 4.200

- wpływy z usług

Razem dział 750

   • 4.200

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

   • 756

   • 75615

0910

   • 8.500

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   • 756

   • 75616

0340

   • 14.000

- podatek od środków transportowych

0910

   • 2.900

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Razem rozdział 75616

   • 16.900

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

   • 756

   • 75618

0460

   • 10.000

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0490

   • 1.700

- wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Razem rozdział 75618

   • 11.700

Razem dział 756

   • 37.100

Różne rozliczenia - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

   • 758

   • 75801

2920

   • 46.122

- subwencje ogólne z budżetu państwa

Oświata i wychowania - Gimnazja

   • 801

   • 80110

6330

   • 20.000

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Razem dział 801

   • 20.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

   • 921

   • 92120

6339

   • 80.233

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Razem dział 921

   • 80.233

RAZEM

   • 189.855

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok
o kwotę 38.840 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • 700

   • 70005

0750

   • 27.000

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem dział 700

   • 27.000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

   • 756

   • 75615

0690

   • 1.500

- wpływy z różnych opłat

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   • 756

   • 75616

0310

   • 10.340

- podatek od nieruchomości

Razem dział 756

   • 11.840

RAZEM

   • 38.840

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę 705.513 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

4210

   • 34.200

- zakup materiałów i wyposażenia

Administracja publiczna - Pozostała działalność

   • 750

   • 75095

6650

   • 110.000

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Razem dział 750

   • 144.200

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

   • 756

   • 75647

4300

   • 1.000

- zakup usług pozostałych

Razem dział 756

   • 1.000

Oświata i wychowania - Szkoły Podstawowe

   • 801

   • 80101

4110

   • 46.122

- składki na ubezpieczenia społeczne

Oświata i wychowania - Gimnazja

   • 801

   • 80110

6050

   • 30.220

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 801

   • 76.342

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   • 921

   • 92109

2480

   • 12.458

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

   • 921

   • 92120

6059

   • 387.620

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050

   • 82.429

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem rozdział 92120

   • 470.049

Razem dział 921

   • 482.507

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

   • 926

   • 92695

6050

   • 1.464

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

   • 705.513

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok
o kwotę 554.498 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

6060

   • 34.200

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Administracja publiczna - Pozostała działalność

   • 750

   • 75095

4010

   • 3.100

- wynagrodzenia osobowe pracowników

2900

   • 110.000

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Razem dział 750

   • 147.300

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 758

   • 75818

4810

   • 14.078

- rezerwa

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

   • 900

   • 90095

6059

   • 5.500

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

   • 921

   • 92120

6050

   • 387.620

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

   • 554.498

§ 3 W uchwale Nr XXIII/194/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 9 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

4

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 16-01-2006 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2006 11:45