Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXI/299/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


U C H W A Ł A Nr XXXI/299/2005

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683; z 2003 r.; Nr 96, poz. 874; Nr 110, poz

. 1039 Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr92, poz.880 i

884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r.Nr 130, poz. 1087,

nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, nr 167, poz. 1399 , Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz.

1462 i Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a , co następuje:

§ 1 Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na

terenie gminy:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m 2 powierzchni :

- położonych na terenie miasta, - 0,60 zł

- położonych na pozostałym terenie, - 0,50 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,

od 1 ha powierzchni, - 3,31 zł

  1. pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
od 1 m 2 powierzchni - 0,28 zł

2) od budynków lub ich części :

a ) mieszkalnych, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

od 1 m 2 powierzchni użytkowej:

- położonych na terenie miasta, - 16,45 zł

- położonych na pozostałym terenie, - 13,15 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - 7,66 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych, od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - 3,65 zł

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m 2 powierzchni

użytkowej:

- położonych na terenie miasta, - 5,56 zł

- położonych na pozostałym terenie, - 3,46 zł

3) od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych służących do odprowadzania i oczyszczania

ścieków, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody - 1%

od pozostałych - 2%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/104/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia

09 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od

nieruchomości.

§4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683 oraz z 2003 r.; Nr 96, poz. 874; Nr 110, poz. 1039 Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr92, poz.880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r.Nr 130, poz. 1087, nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) nakłada obowiązek podatkowy dotyczący podatku od nieruchomości na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 powołanej ustawy rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości w granicach określonych ustawą oraz może wprowadzić inne zwolnienia niż zwolnienia ustawowe. Stawki ustalone przez radę nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych (górnych), które są , co roku podwyższane przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 komentowanej ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r.

Nadmienia się, że stawki podatku od nieruchomości podwyższono
w stosunku do roku poprzedniego o 5 %.

Gryfice 2005.11.08

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 23-12-2005 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2005 08:55