Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/180/2000 z 11.07.2000w sprawie utworzenia Jednostki Budżetowej pn.Gryfickie Centrum Przedsiębiorczości


Uchwała Nr XVIII/180/2000

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 11 lipca 2000 r.

w sprawie utworzenia Jednostki Budżetowej pn. Gryfickie Centrum Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107 poz.1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się „Gryfickie Centrum Przedsiębiorczości”.

§ 2.

Nadaje się Statut Gryfickiemu Centrum Przedsiębiorczości stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edmund Woźniak

Przekazała: Alicja Misiecka

Zał. do uchwały Nr XVIII/180/2000 RM w Gryficach dn.11.07.2000 r.

S T A T U T

Gryfickiego Centrum Przedsiębiorczości

Rozdział I

Podstawa prawna działania

§ 1.

Gryfickie Centrum Przedsiębiorczości zwane dalej GCP działa na podstawie:

 1. ustawy z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

 2. uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/180/2000 w sprawie utworzenia Jednostki Budżetowej pn.Gryfickie Centrum Przedsiębiorczości,

 3. niniejszego Statutu.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 2.

GCP jest wydzieloną jednostka organizacyjną Gminy, działającą jako Jednostka Budżetowa.

§ 3.

Siedziba GCP jest miasto Gryfice.

§ 4.

GCP działa na terytorium kraju i poza jego granicami w ramach posiadanych pełnomocnictw.

§ 5

GCP jest instytucja otwarta dla wszystkich podmiotów mających na celu promowanie i wspomaganie prywatnej przedsiębiorczości, zwłaszcza na etapie organizowania i wspomagania jej rozwoju , a także w odniesieniu do osób przechodzących proces reorientacji zawodowej związanej z utratą dotychczasowego miejsca pracy.

Rozdział III

Zasada i zakres działania

§ 6.

Celem GCP jest:

1.polepszenie warunków życia mieszkańców regionu na drodze rozwoju gospodarczego wynikającego z rozwoju prywatnej przedsiębiorczości,

2. Kształtowanie postaw samodzielności i przedsiębiorczości,

3.Kształcenie, reorientacja zawodowa i pozyskanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku i uwarunkowaniami gospodarczymi regionu.

4.Promocja przedsiębiorczości gospodarczej.

5.Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu wszelka pomoc osobom poszukującym pracy i ich rodzinom,

6. Prowadzenie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

§ 7.

Do zadań statutowych należy:

 1. zorganizowanie i prowadzenie działań szkoleniowych, w których osoby poszukujące pracy mogą przekwalifikować się lub zdobyć umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy.

 2. prowadzenie doradztwa finansowego oraz podejmowanie działań na rzecz współpracy podmiotów gospodarczych,

 3. utrzymanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami których doświadczenia lub współpraca może służyć realizowaniu celów GCP.

 4. opracowywanie ekspertyz i programów działań na rzecz poszukujących pracy i zagrożonych bezrobociem osób lub grup osób

 5. prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody będą przeznaczone na działalność statutową GCP.

 6. inne uzgodnione z Zarządem Miejskim działania wspierające działalność statutową GCP.

Rozdział IV

Majątek Gryfickiego Centrum Przedsiębiorczości

§ 8.

Majątkiem GCP jest mienie i środki powierzone odrębnymi umowami przez Zarząd Miejski.

Rozdział V

Sprawy finansowe

§ 9.

 1. GCP prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych,

 2. Roczny plan finansowy zatwierdza Zarząd Miejski,

 3. GCP posiada własne konto bankowe.

Rozdział VI

Organizacja GCP

§ 10

 1. GCP zarządza kierownik zatrudniony przez Zarząd Miejski,

 2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika GCP wykonuje Burmistrz Gminy lub upoważniony członek Zarządu Miejskiego,

§ 11.

 1. Kierownik kieruje bieżącą działalnością GCP i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji kierownika GCP należy:

1/ bieżące kierowanie i prowadzenie statutowej działalności GCP,

2/ stała praca nad rozwojem strukturalnym i organizacyjnym GCP we współpracy z Radą Programową,

3/ zarządzanie majątkiem GCP

4/ składanie Burmistrzowi sprawozdań z działalności

5/ wstępna kwalifikacja kandydatów na podstawie zasad ujętych w regulaminie wewnętrznym GCP

6/ wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 12.

Kierownik GCP może powoływać ekspertów i zespoły doradczo-opiniujace w zakresie problemowym statutowej działalności GCP.

Rozdział VII

Organy pomocnicze

§ 13.

 1. Organem pomocniczym GCP jest Rada Programowa

 2. Radę Programową powołuje Burmistrz Gminy

 3. Rada Programowa składa się z pięciu członków

 4. Do kompetencji Rady Programowej należy:

1/konstruowanie programu działalności GCP i nadzór nad jego realizacją

2/ocena całokształtu działalności GCP

3/przedstawianie propozycji zmian strukturalnych i programowych GCP

4/pomoc w tworzeniu nowych kontaktów zagranicznych

5/zatwierdzanie przedstawionych przez Kierownika kandydatów na użytkowników GCP wg zasad określonych w regulaminie wewnętrznym

 1. Rada Programowa działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy regulamin.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 14.

 1. Szczegółowe zakresy czynności pracowników oraz tryb pracy GCP określa regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Zarząd Miejski.

 2. Zmiany w Statucie GCP może dokonać Rada Miejska na wniosek Zarządu Miejskiego.

 3. Dla efektywnego realizowania własnych celów GCP może przystąpić do różnych organizacji krajowych i zagranicznych.

 4. Pracownicy obowiązani są wykonywać powierzone zadania wynikające z Kodeksu Pracy oraz szczegółowego zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy.

 5. Prawa pracowników określa zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników, regulamin pracy oraz powszechnie obowiązujące przepisy.

 6. Likwidacja GCP może być dokonana uchwałą Rady Miejskiej na wniosek Zarządu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Edmund Woźniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 01-08-2005 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2005 11:49