Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwałą Nr XXVIII /353 / 2001r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania


U C H W A Ł A NR XXVIII /353 / 2001

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 30 października 2001 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 105, poz. 1115 Nr 122, poz. 1315 oraz 2001 nr 125, poz. 1375 )Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawki rocznej od posiadania psów w kwocie 17,00 złotych od jednego psa.

§ 2

Osoby fizyczne posiadające psy są zobowiązane bez wezwania uiścić podatek ( w kasie Urzędu Miejskiego, na rachunek bankowy , u sołtysa } do 30 czerwca roku podatkowego , za który przypada podatek .

1/ Podatek pobiera się w wysokości 50% jeżeli obowiązek podatkowy powstał w drugiej połowie roku..

2/ Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa po 30 czerwca

3/ Inkasentów i wysokość ich wynagrodzenia określa odrębna uchwała.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXI/274/2000 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarząd 0owi Miejskiemu Gryfice.

§ 5

Wymienione w uchwale stawki obowiązują od 01.01.2002 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Edmund Wozniak

Gryfice, dnia 01.12.2000 r.

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.

Nr 9, poz. 31 i nr 101, poz. 444, z 1992 r. .) nakłada obowiązek podatkowy

dotyczący podatku od posiadania psów na osoby fizyczne posiadające psy.

Na podstawie art. 14 wyżej wymienionej ustawy rada gminy ustala wysokość

stawki podatku od posiadania psów w granicach ustalonych ustawą

Zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy górne granice stawek

kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy

w stopniu i odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i

usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym

stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku

poprzedzającego.

Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Górna granica podatku od posiadania psów w 2001 r. wynosi 35,05 złotych.

Przyjmując stawkę 15 złotych od jednego psa , podatek od posiadania psów w

stosunku do podatku w 2000 r. wzrośnie o 3,00 złote.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 14:09