Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/352/2001 r. w sprawie opłaty targowej


U C H W A Ł A Nr XXVIII/352/2001

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 30 października 2001 roku

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 ; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496 ; Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9,poz. 43;Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126 ; z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718 ; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 15, 16 i 19, pkt 1 lit. „a” oraz pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ; Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91,poz. 409; Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24; Nr 107, poz. 689; Nr 121, poz. 770; Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Nr 150, poz. 983 ; Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz.983; Nr 105, poz. 1115 oraz Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 125,poz. 1375) Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.1. Targowiskami w rozumieniu niniejszej uchwały są wszelkie miejsca przeznaczone do handlu, w szczególności z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych.

2. Wykaz miejsc wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej określa załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały

3. Działalność handlowa poza określonymi w załączniku Nr 1 targowiskami i miejscami wyznaczonymi do handlu może być prowadzona wyłącznie przez podmioty, które posiadają prawo do zajęcia gruntu na ten cel oraz na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miejskim.

§ 2.1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od innych należności przewidzianych w odrębnych przepisach jak również należności wynikających z umów, decyzji, itp.

3. Zwalnia się od opłaty targowej:

1). osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami lub obiektami budowlanymi nie złączonymi trwale z gruntem, położonymi na terenie targowiska. Zwolnienie to dotyczy również powierzchni gruntu o szerokości 1,20 m. wzdłuż jednej ściany frontowej w/w obiektów.

2.) podmioty świadczące usługi handlowo- gastronomiczne podczas festynów oraz innych uroczystości lokalnych organizowanych na wolnym powietrzu na podstawie uzyskanego zezwolenia z Urzędu Miejskiego

§ 3 Dzienne stawki opłat targowych za prowadzenie sprzedaży towarów i usług określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują inkasenci w oparciu o indywidualne umowy zawarte z Zarządem Miejskim w Gryficach.

2. Całość wpływów z pobranych opłat targowych inkasenci wpłacają raz w tygodniu na konto Urzędu Miejskiego w Gryficach.

3. Za pobór opłaty targowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie określone w odrębnej uchwale

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/276/2000 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 12 grudnia 2000 roku w sprawie targowisk i opłaty targowej oraz uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej
w Gryficach z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/99 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie targowisk i opłaty targowej

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu Gryfice.

§ 7. Wymienione w uchwale stawki obowiązują od dnia 01 stycznia 2002 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Edmund Woźniak

Gryfice, dnia 01.10.2001 r.

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31; Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1995 r. Nr 147, poz 715; z 1996 Nr 91, poz. 409; Nr 149, poz. 704;z 1997 r. Nr 5, poz. 24; Nr 107, poz.689; Nr 121, poz. 770; Nr 123, poz 780; z 1998 r. Nr 106, poz 668; Nr 150, poz.983;Nr 160, poz. 1058 ; z 2000 r. Nr 88, poz. 983; Nr 105, poz. 1115 ) nakłada obowiązek podatkowy dotyczący opłaty targowej na osoby fizyczne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach .

Na podstawie art. 19 pkt 1 cytowanej ustawy rada gminy określa wysokość dziennej stawki opłaty targowej. Górna granica dziennej stawki opłaty targowej wynosi 527,96 zł

Zarząd proponuje przyjąć dzienne stawki opłaty targowej zwiększone o około 10 %

w stosunku do stawek z 2000 r.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 13:56