Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/64/2003r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania


RADY Miejskiej w gryficach

z dnia 3 czerwca 2003r

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

gminy Gryfice

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 25, poz. 253) Rada Miejska w Gryficach uchwala co następuje:

§ 1

Przepisy Ogólne

 1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXXIV/415/2002 z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice uchwala się zmianę przeznaczenia dla działek nr 212/5, 212/21 (po scaleniu i wtórnym podziale tych działek na nr działek 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 440/5), 212/16, 212/17, 212/18, 212/19, 212/20, obręb Borzyszewo o powierzchni 1,1079 ha.

 1. Przedmiotem ustaleń zmiany do planu są:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami nieuciążliwymi - oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem
  MN/UC wraz z lokalnymi warunkami, zasadami i standardami zabudowy,

 2. zasady obsługi terenu przez sieci infrastruktury inżynieryjnej,

 3. `zasady obsługi komunikacyjnej terenu.

 1. Tereny, o których mowa w ust. 1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji terenu mogą pełnić dotychczasową funkcję.

 1. Integralną częścią zmiany w planie jest załącznik graficzny w skali 1: 500
  do niniejszej uchwały.

 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany w planie:

 1. oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy

 2. linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania. Przebieg linii rozgraniczającej należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu,

 3. przeznaczenie terenu.

 1. Zaleca się wzbogacenie środowiska poprzez wprowadzenie zieleni na teren działki.

 1. Ustala się , iż projektowane sieci infrastruktury technicznej prowadzi się w liniach rozgraniczenia istniejących dróg wg zasad określonych na rysunku zmiany planu.

§ 2

Przepisy szczegółowe

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MN/UC 1[Author ID2: at Thu Jan 24 08:03:00 2002 ] [obręb Borzyszewo część działek o numerach (już po wtórnym podziale) 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 440/5, 212/16, 212/17, 212/18, 212/19 o pow. 0,9218 ha] wyznacza się następujące warunki w zakresie:

 1. ustaleń funkcjonalnych - obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami nieuciążliwymi.

 2. ustaleń kompozycji i formy zabudowy :

 1. budynki wolno stojące lub zespół budynków,

 2. budynki parterowe niepodpiwniczone,

 3. maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni terenu,

 4. dach wysoki, min. spadek 25%,

 5. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy wg rysunku zmiany [Author ID2: at Thu Jan 24 08:04:00 2002 ]planu,

 6. pomieszczenia usług umieszczone w bryle budynku

 7. maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.

 8. dopuszcza się zabudowę terenu jednokondygnacyjnymi obiektami gospodarczymi typu garaż, szopa, budynek gospodarczy i ustala się maksymalną wysokość obiektów 4,5m licząc od poziomu terenu [Author ID2: at Thu Jan 24 08:05:00 2002 ]do najwyższego punktu dachuod poziomu terenu[Author ID2: at Thu Jan 24 08:05:00 2002 ],

 9. oddziaływanie prowadzonej działalności w ramach usług nieuciążliwych na elementy środowiska (w tym hałas, odory, emisje itp.) ograniczać się musi do terenu działki budowlanej i nie może naruszać interesów osób trzecich oraz norm ochrony środowiska,

 10. podział terenu na działki budowlane według rysunku zmiany planu.[Author ID2: at Thu Jan 24 08:06:00 2002 ]

3) ustaleń komunikacyjnych:

 1. dojazdy do działek z projektowanej drogi oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem KUd,

 2. przy włączeniu wjazdów do drogi zapewnić trójkąt widoczności,

 3. na terenie działek budowlanych należy zapewnić niezbędne miejsca postojowe dla obsługi prowadzonej działalności oraz na potrzeby własne właściciela działki.

 1. zaopatrzenia w wodę:

 1. z istniejącego wodociągu komunalnego.

 2. zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych z awaryjnych studni publicznych.

 1. odprowadzenia ścieków :

 1. ścieki socjalno-bytowe do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej Gryfic.

 2. ścieki opadowe z terenów utwardzonych oraz ścieki opadowe z połaci dachowych budynków odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

 1. zaopatrzenia w energię elektryczną :

 1. z projektowanej linii elektroenergetycznej 0,4 kV,

 2. projektowane linie elektroenergetyczne lokalizować wzdłuż dróg istniejących.

 1. usuwania odpadów :

 1. ustala się indywidualny system gromadzenia odpadów komunalnych z wywozem na gminne wysypisko odpadów.

 1. zaopatrzenia w ciepło :

 1. indywidualne źródła ciepła,

 2. zaleca się paliwa najmniej uciążliwe dla otoczenia,

 1. podłączenie do istniejącej sieci telekomunikacyjnej,

 2. zaopatrzenia w gaz z miejskiej sieci gazowej.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu - KUd [obręb Borzyszewo działka nr 212/20 oraz część działek o numerach (już po wtórnym podziale) 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 440/5, 212/16, 212/17, 212/18, 212/19 o pow. 0,1843 ha] wyznacza się następujące warunki w zakresie:

1) ustaleń funkcjonalnych - wewnętrzna droga dojazdowa, ciąg pieszojezdny,

 1. parametrów drogi:

 1. szerokość w liniach rozgraniczenia 8,0 m,

 2. przekrój poprzeczny:1 jezdnia o minimalnej szerokości 5 m,

 3. na zakończeniu drogi przewidzieć plac manewrowy o wymiarach 15 x 21,5 m

 4. przewidzieć lokalizacje sieci oraz urządzeń lokalnej infrastruktury technicznej w pasie drogowym, wg zasad na rysunku zmiany planu.

§ 3

Przepisy końcowe

 1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolne dla terenu objętego zmianą w planie, klasa bonitacji gleb Ł - IV o powierzchni 0,5938 ha,
  Ł - V o powierzchni 0,5123 ha.

 1. Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/370/94 Rady Miejskiej w Gryficach, z dnia 28 kwietnia 1994 r. [Dz. Urz. Woj. Szczec. z [Author ID2: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ]11 lipca 19[Author ID2: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ]94 r. Nr[Author ID2: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ] 9 poz.[Author ID2: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ]69].

.[Dz. Urz. Woj. Szczec. Z 1986 r. Nr1 poz.7, z 1991 r. Nr 1 poz.8, nr 7 poz.107, z 1992 r. Nr 13 poz.150, z 1993 r. Nr 4 poz. 54,nr 8 poz.94 i 95, nr 9 poz.103, z 1994 r. Nr 14 poz.112, z 1996 r. Nr 15 poz. 108, 109, 110, 111, 112 , z 1997 r. Nr 8 poz.67 ,z 1999 r. Nr 51 poz. 753, z 2000 r. Nr 25 poz. 296),[Author ID2: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ] [Author ID0: at ]

3. Zgodnie z art. 10 ust.3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości:
[Author ID2: at Thu Jan 24 08:26:00 2002 ]1) [Author ID2: at Thu Jan 24 08:26:00 2002 ] [Author ID2: at Thu Jan 24 08:26:00 2002 ]

 1. dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KUd - 0%,[Author ID1: at Wed Sep 12 15:53:00 2001 ]

4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

7

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 14:35