Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała X/78/2003


UCHWAŁA Nr X/78/2003

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 9 września 2003 r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice

obejmującej teren działek nr 7 i 43 położonych przy ul. Kamieńskiej w Gryficach

Na podstawie art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. z 1999 r.
Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412, Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157, Nr 120 poz.1268;
z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804, Nr 115 poz.1229,
Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253] oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [Dz.U. Nr 80 poz.717], Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje :

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/405/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r. Rady Miejskiej w Gryficach
w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Gryfice, zatwierdzonym uchwałą Nr XV/110/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy Gryfice
z dnia 9 grudnia 1986 r. [Dz.U. Woj. Szczecińskiego z 1987 r. Nr 1 poz.7], uchwala się zmianę
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice.

§ 2. Granice terenu objętego opracowaniem obejmują działki nr 7 i 43 położone w obrębie geodezyjnym nr 8 Gryfice o powierzchni 0,19 ha, zaznaczono je na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Rysunek planu wykonano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500 .

§ 4. Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie tego terenu pod realizację funkcji handlowo-usługową.

§ 5. Celem regulacji zawartych w ustaleniach niniejszej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice jest uzyskanie ładu przestrzennego,
a szczególnie ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury technicznej.

§ 6. Realizacja inwestycji nie może naruszać:

 1. praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich

 2. norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych zawartych w odrębnych przepisach

 3. innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego określonych w przepisach szczególnych.

§ 7.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu :

 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu terenu

 2. przeznaczenie terenu

 3. nieprzekraczalna linia zabudowy

2. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny lub postulatywny.
3. Wszystkie symbole graficzne użyte na rysunkach zmiany zostały objaśnione w legendzie.

§ 8. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały, obejmują :

 1. teren zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem U

 2. teren poszerzenia gminnej drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDp

 3. zasady obsługi infrastrukturą techniczną, określone na rysunku planu oznaczeniami
  liniowymi podanymi w legendzie rysunku planu

 4. zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 9. Teren, o którym mowa w * 2, do chwili zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji terenu , może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy .

§ 10. Na terenie, o którym mowa w * 2, ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz z warunkami jego dopuszczenia .

§ 11. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :

 1. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi

 2. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania terenu

§ 12. 1. Wyznacza się teren o funkcji usługowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem U.
2. Na terenie U ustala się realizację zabudowy i urządzeń związanych z prowadzeniem działalności
w zakresie usług nieuciążliwych.
3. Na terenie U dopuszcza się realizację usług między innymi: usługi handlowe, motoryzacyjne, gastronomiczne, drobne rzemiosło oraz usługi niematerialne (typu: administracyjno-socjalne, wystawiennicze).

§ 13. Na terenie U ustala się realizację:

 1. zabudowy usługowej

 2. zabudowy socjalno-biurowej

 3. zabudowy magazynowej

 4. części parkingowej dla klientów

 5. dróg wewnętrznych w zależności do rodzaju prowadzonej działalności

 6. uzbrojenia technicznego terenu.

§ 14. Dla terenu U ustala się:

 1. typ zabudowy - zabudowa wolnostojąca

 2. powierzchnię zabudowy do 50 % powierzchni działki

 3. max wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji [w tym jedna kondygnacja w dachu]
  - do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,

 4. nieprzekraczalną linię zabudowy:

 1. 8,0 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej [ul. Kamieńskiej]

 2. 4,0 m od granicy działki drogowej [nr geod. 106]

 3. ze względu na ochronę ekspozycji terenu od strony skrzyżowania ulic Kamieńskiej
  i Starogrodzkiej wprowadza się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony wschodniej - zgodnie z rysunkiem planu.

§ 15. Koniecznym jest zabezpieczenie niezbędnej ilości miejsc parkingowych w granicach opracowania.

§ 16. 1. Obsługa komunikacyjna terenu zapewniona jest poprzez istniejącą gminną drogę dojazdową [nr geod. 106].

2. Do czasu realizacji ronda na skrzyżowaniu ulic Kamieńskiej i Starogrodzkiej dopuszcza się możliwość bezpośredniego wyjazdu z terenu oznaczonego symbolem U na drogę wojewódzką [ul.Kamieńska].

§ 17. 1. Wyznacza się teren komunikacyjny, stanowiący poszerzenie istniejącej gminnej drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDp.
2. Szerokość pasa poszerzenia wynosi 4,0 m .

3. Do czasu realizacji ronda na skrzyżowaniu ulic Kamieńskiej i Starogrodzkiej teren oznaczony symbolem KDp może być wykorzystywany na cele parkingowe.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska

§ 18. Udział powierzchni biologicznie czynnej - min. 30 % powierzchni działki .

§ 19. Przed realizacją obiektów budowlanych winny być wykonane szczegółowe badania podłoża gruntowego.

§ 20. W trakcie budowy i eksploatacji terenów usługowych należy wykluczyć możliwość zanieczyszczenia podłoża gruntowego.

Rozdział 4

Ustalenia w zakresie infrastruktury

§ 21. 1. Zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejącej sieci wodociągowej z ujęciem na ul. Trzygłowskiej.
2. W pobliżu zmiany w planie [przy ulicy Kamieńskiej] znajduje się istniejąca studnia publiczna, niezależna od zasilana z sieci wodociągowej dla awaryjnego zaopatrzenia ludności - ustala się dalsze utrzymanie studni zgodnie z przepisami szczególnymi .

§ 22. Odprowadzenie ścieków ustala się poprzez istniejącą kanalizację sanitarną przebiegającą
w drodze wojewódzkiej [ul.Kamieńska] do oczyszczalni ścieków w Gryficach.

§ 23. Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych ustala się poprzez system kanalizacji deszczowej, zaopatrzonej w osadniki i separatory olejowe do istniejącego rowu melioracyjnego, położonego poza obszarem opracowania.

§ 24. Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia, przebiegającego
w drodze wojewódzkiej [ul.Kamieńska].

§ 25. 1. W zakresie telekomunikacji ustala się obsługę telekomunikacyjną obszaru opracowania przez istniejącą centralę telefoniczną w Gryficach.
2. Przyłączenie do istniejącej napowietrznej linii telekomunikacyjnej biegnącej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej [ul.Kamieńska].

§ 26. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów ustala się - miejski system gromadzenia odpadów z selektywną zbiórką „u źródła” , a następnie wywóz odpadów specjalistycznym transportem na zorganizowane składowisko odpadów .

§ 27. Dopuszcza się realizację uzupełniających urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających
z technicznych warunków realizacji sieci.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 28. Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice, zatwierdzonego uchwałą Nr XV/110/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy Gryfice z dnia 9 grudnia 1986 r. [Dz.U. Woj. Szczecińskiego z 1987 r. Nr 1 poz.7].

§ 29. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i sklasyfikowanych jako R IVa o łącznej powierzchni 0,13 ha na cele nierolnicze dlla obszaru określonego w § 2 objętego niniejszą uchwałą.

§ 30. Zgodnie z art.10 ust.3 i art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 10 % .

§ 31. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 13:48