Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała X/76/2003


UCHWAŁA Nr X/76/2003

Rady Miejskiej w G r y f i c a c h

z dnia 9 września 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla zabudowy mieszkaniowej z usługami w obrębie geodezyjnym Rzęskowo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 ) oraz art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085 , Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25,poz.253,

Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112), w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717),
Rada Miejska uchwala co następuje :

Rozdział I

Przepisy ogólne

* 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 11 marca 2003 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice uchwalonego uchwałą Nr XLI/370/94 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 kwietnia 1994 r.(Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1994 r. Nr 9, poz. 69).

2. Zmiana planu obejmuje obszar o numerze ewidencyjnym 427/2, położony w obrębie geodezyjnym Rzęskowo gmina Gryfice zlokalizowany przy drodze gminnej relacji

Rzęskowo - Gryfice, o łącznej powierzchni 0,2539 ha.

3. Granice terenu określono na rysunku zmiany planu w skali 1:500, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

4. Przedmiotem zmiany planu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

nieuciążliwymi.

* 2. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się:

1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych

zasadach zagospodarowania - oznaczone na rysunku zmiany planu.

2. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku zmiany planu.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

Rozdział II

Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania

* 3. 1. Obszar opracowania stanowi jeden teren funkcjonalny przedstawiony na rysunku zmiany w planie, oznaczony symbolem MNj/U, oznaczający zabudowę mieszkalną jednoro-

dzinną z usługami nieuciążliwymi.

2. Dla terenów opisanych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

  1. wysokość zabudowy - dwie kondygnacje - do 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy,

  2. dach stromy wielospadowy o nachyleniu połaci dachowej - minimum 30o. Dopuszcza się trzecią kondygnację w poddaszu,

  3. usługi nieuciążliwe mogą być wbudowane w parter, bądź stanowić odrębny obiekt dobudowany lub wolnostojący,

  4. łączna powierzchnia zabudowy - do 20 % powierzchni posesji,

  1. powierzchnia zainwestowania - do 35% powierzchni, w tym drogi wewnętrzne,

parkingi, elementy małej architektury,

b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 50 % powierzchni posesji,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

d) dopuszcza się wtórny podział geodezyjny terenu, w takim przypadku minimalną powierzchnię jednej działki ustala się w wysokości 0,12 ha,

5) miejsca postojowe należy zabezpieczyć na terenie własnej działki.

Rozdział III

Uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska

* 4. Uciążliwość projektowanej inwestycji, w tym usług nieuciążliwych winna zamknąć się w granicach własnej działki.

Rozdział IV

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

* 5. 1. Zaopatrzenie w wodę - z istniejącego przyłącza na posesji sąsiedniej. Dopuszcza się wykonanie własnej studni wierconej.

2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych - do szczelnego zbiornika bezodpływowego zlo-kalizowanego na własnej działce, z wywozem nieczystości do oczyszczalni gminnej w Gryficach.

3. Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowych - na teren własnej działki,

a z powierzchni utwardzonych do przydrożnego rowu.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącego przyłącza energetycznego na terenie własnej działki.

5. Zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę - ogrzewanie z indywidualnych kotłowni, opalanych paliwem ekologicznym.

6. Usuwanie odpadów stałych - segregacja u źródła i wywóz na składowisko odpadów komunalnych w Smolęcinie, gmina Gryfice.

7. Połączenie komunikacyjne - od strony drogi gminnej relacji Rzęskowo - Gryfice. Dopuszcza się podłączenie poprzez drogę boczną.

Rozdział V

Przepisy końcowe

* 6. 1. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolne klasy bonitacyjnej R V w ilości 0,2539 ha.

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z art. 10 ust.3 w zw. z art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15 %.

3. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice uchwalonego uchwałą Nr XLI/370/94 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 kwietnia 1994 r.(Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1994 r. Nr 9,

poz. 69).

4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

* 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

,

,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 13:43