Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała X/79/2003


UCHWAŁA NR X /79/2003

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 9 września 2003 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gryfice

Na podstawie przepisów art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717) Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gryfice, dla terenu w obszarze działek 196/2, 196/4 przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach.

Granice terenu objętego planem przedstawia załącznik graficzny, będący integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na cele: usług publicznych i usług komercyjnych handlu i gastronomii, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

§ 3

Zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan ustali:

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

    1. i infrastruktury technicznej,

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia

    1. i użytkowania terenów,

stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4,

granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 13:36