Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/398/2002 z 12.02.2002 w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na I półrocze 2002 r.


UCHWAŁA Nr XXX/398/2002

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 12 lutego 2002r.

w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na I półrocze 2002r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591)

Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2002r. w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1-5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym stałych komisji Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edmund Woźniak

Przekazała: Alicja Misiecka

PLAN PRACY

Komisja Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej w Gryficach na 2002 rok

L.p.

TEMATYKA

TERMIN

1.

Zatwierdzenie projektu planu pracy Komisji na

2002 rok

Styczeń

2.

Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Gryfice

za rok 2001

Marzec

3.

Omawianie i opiniowanie materiałów na sesje

Rady Miejskiej

Cały rok

4.

Sprawowaniem kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Miejskiej w zakresie kompetencji Komisji.

Cały rok

5.

Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2002 roku

Kwiecień

Przewodniczący Komisji

Wiesław Malaca

PLAN PRACY

Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Handlu i Usług

Rady Miejskiej w Gryficach na I półrocze 2002r.

L.p.

Problematyka

Sposób realizacji

Termin

1.

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o działalności w 2001r.

Informację przedkłada GKRPA

I kwartał 2002r.

2.

Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych

Informację przedkłada Zarząd Miejski

I kwartał 2002r.

3.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfice za 2001 rok - absolutorium dla Zarządu Miejskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedkłada Zarząd Miejski

II kwartał 2002r.

(do 30.04.2002r.)

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Gliźniewicz

PLAN PRACY - projekt

Komisji Samorządu, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej w Gryficach na I półrocze 2002r.

L.p.

PROBLEMATYKA

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

1.Informacja o planowanym na 2002r. zakresie opieki i pomocy społecznej.

Dyskusja nad ewentualnością wdrażania nowatorskich form pomocy społecznej.

2.Informacja o aktualnej sytuacji oraz planach na 2002r. w ZZOZ Gryfice

3.Informacja GKRPA nt. wykonania zadań za 2001r.

Pracownik OPS

Przedstawiciel Dyrekcji ZZOZ

Pracownik GKRPA

Styczeń-luty

Styczeń-luty

Luty

2.

1.Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gm. Gryfice za 2001r. - absolutorium dla Zarządu Miejskiego.

2.Informacja nt. ordynacji wyborczej do gminnych organów samorządowych, harmonogramie wyborczym, podstawowych zmianach w ordynacji wyborczej oraz organizacji wyborów w gm. Gryfice.

Skarbnik Gminy

Sekretarz Gminy

Marzec

Marzec

3.

Informacja nt. stanu porządku publicznego i przestępczości oraz planach działania w sezonie letnim 2002r., monitoring w newralgicznych punktach miasta.

Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej

Kwiecień-maj

Pożądane jest, aby w posiedzeniach Komisji uczestniczył każdorazowo przedstawiciel Zarządu Miejskiego w Gryficach.

Przewodniczący Komisji

Adam Kowalski

PLAN PRACY - projekt

Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Rady Miejskiej w Gryficach na I półrocze 2002r.

L.p.

TEMATYKA

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

Opracowanie planu pracy Komisji na

I półrocze 2002r.

Przewodnicząca Komisji

Styczeń

2.

Spotkanie z pedagogami szkół i oficerem policji w zakresie przeciwdziałania narkomani i uzależnień wśród młodzieży i dzieci.

Przewodnicząca Komisji

J. Pancer

Luty

3.

Ocena działalności placówek kulturalnych na terenie gminy - spotkanie z kierownikiem Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Gryficach.

Kierownik GDK, Kierownik Biblioteki Publicznej

Marzec

4.

Rozpoznanie sytuacji materialnej dzieci wiejskich, problem dożywiania i dowozu dzieci.

Zarząd Miejski w Gryficach

Kierownik OPS

Kwiecień

5.

Spotkanie z dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych pod kątem przygotowania projektów organizacyjnych na nowy rok szkolny i działalności świetlic szkolnych.

Dyrektor ZPO

Maj

Przewodnicząca Komisji

Hanna Olszańska

PLAN PRACY - projekt

Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej oraz Ochrony Środowiska

Rady Miejskiej w Gryficach na I półrocze 2002r.

L.p.

PROBLEMATYKA

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2002r.

Przewodniczący Komisji - czł. Komisji

II dekada stycznia 2002r.

2.

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2001r.

Zarząd Miejski w Gryficach

I kwartał 2002r.

3.

Zapoznanie się z informacją nt. stanu zaopatrzenia wsi w wodę na terenie gm. Gryfice oraz organizacja i wyposażenie ppoż.

Zarząd Miejski w Gryficach

III dekada m. marca 2002r.

4.

Przegląd stanu zieleni miejskiej i parku miejskiego.

Ochrona Środowiska ZGK

III dekada m. kwietnia 2002r.

5.

Ocena działalności placówek kultury na terenie gm. Gryfice.

Zarząd Miejski w Gryficach

II kwartał 2002r.

6.

Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gm. Gryfice za 2001r. - absolutorium dla Zarządu Miejskiego.

Sprawozdanie przedkłada Zarząd Miejski

Do 30.04.2002r.

Ponadto członkowie komisji zobowiązani są do pracy w posiedzeniach komisji przed sesjami RM w celu zaopiniowania projektów uchwał przedłożonych przez Zarząd Miejski w Gryficach.

Przewodniczący Komisji

Władysław Dąbrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 01-08-2005 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2005 11:29