Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/415/2002 z 25.06.2002 w sprawie przystapienia do sporządzenia zm. miejscowego planu zagospodarowanian przestrzennego gm.Gryfice


UCHWAŁA Nr XXXIV/414/2002

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 25 czerwca 2002r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XX/184/95 z dnia 28 grudnia 1995r. dotyczącej „upoważnienia Zarządu Miejskiego oraz Burmistrza Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.”Karta Nauczyciela”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,Nr 142 poz. 1591, z 2002r., Nr 23 poz. 220) oraz art. 33 ust. 7: art. 36 a; art. 37 ust. 1; art. 38 ust. 1; art. 39 ust. 4 a, 5 i 6; art. 41 ust. 3 i art. 104 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. tekst jednolity z 1996r.,Nr 67 poz.329, Nr 106 poz. 486, z 1997r. ,Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998r.,Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000r., Nr 12 poz. 136,Nr 19 poz. 239,Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz. 1320, z 2001r. Nr 111 poz. 1194 i Nr 144 poz. 1615 oraz z 2002r. Nr 41 poz. 362), oraz art. 6 a ust. 6; art. 7 ust. 9; art. 9 b ust. 4 i 9 g ust. 2; art. 42 ust. 3, 6 i 7; art. 63 i art. 70 a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56 poz. 357, z 1998r. Nr 106 poz. 668 i Nr 162 poz. 1118) po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2000r. Nr 12 poz. 136 i Nr 19 poz. 239, Nr 22 poz. 291 i Nr 122 poz. 1323, z 2001r. Nr 111 poz. 1194, Nr 128 poz. 1404 i Nr 144 poz. 1615 oraz z 2002r. Nr 4 poz. 32) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XX/184/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego oraz Burmistrza Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1 pkt A; dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:

„5) opracowanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 powyższego Rozporządzenia.”

2/ w § 1 pkt B; ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dokonywanie oceny cząstkowej nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej w części zadań podległych Organowi Prowadzącemu (art. 6a ust. 6 KN)”.

3/ w § 2 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2) Upoważnienie powyższe nie może obejmować spraw wymienionych w § 1 pkt B; ppkt 5, 9 i 10”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 01-08-2005 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2005 11:41