Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwałą Nr II/4/2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


U C H W A Ł A Nr II/ 4 / 2002

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 oraz Dz.U. Nr 200, poz.1683 ) Rada Miejska w

Gryficach u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na

terenie gminy:

1.)od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

położonych na terenie wsi,- 0,47 zł

położonych na terenie miasta,- 0,57 zł

b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

od 1 ha powierzchni, - 3,14 zł

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni - 0,27 zł

1.)od budynków lub ich części :

a ) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, - 0,47 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1 m2 powierzchni użytkowej,

położonych na terenie wsi ,- 12,46 zł

położonych na terenie miasta ,- 15,58 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej, 7,26 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, - 3,46 zł

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej:

położonych na terenie wsi, - 3,20 zł

położonych na terenie miasta, - 5,20 zł

3.) od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody,- 1%

od pozostałych, - 2%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfice.

$ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/348/2001 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia

30 października 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od

nieruchomości.

§4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z

2002r. Nr 9, poz. 84 oraz Dz. U. Nr 200, poz. 1683) nakłada obowiązek podatkowy

dotyczący podatku od nieruchomości na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki

organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości

lub obiekty budowlane:

1/ grunty

2/ budynki lub ich części

3/ budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej.

Na podstawie art.5 powołanej ustawy rada gminy określa wysokość stawek podatku

od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie :

1/ od gruntów

a/ związanych w prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni

b/ pod jeziorami - 3, 38 zł od 1 ha powierzchni

c/ pozostałych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni

2/ od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b/ związanych w prowadzeniem działalności gospodarczej - 17,31 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1m powierzchni

użytkowej

e/ pozostałych - 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3/ od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3

ust. 3-7

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wymienione w art. 5

proponuje obniżyć o :

1/ pkt. 1 a i b, pkt. 2a, b, c, e :

dla nieruchomości położonych w mieście - 10 %

dla nieruchomości położonych na terenie wsi - 20%

stawki wzrosną w stosunku do roku 2002 - 2,5%

2/ pkt 3 od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków,

rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody o 50% - czyli pozostawienie stawki

na poziomie roku 2002 .

Stawkę podatku od nieruchomości wymienioną w art. 5 pkt. 2 d proponyje

pozostawić na poziomie określonym w ustawie gdyż nastąpiło ustawowe obniżenie

stawki z 16,83 zł do 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. W stosunku do

roku 2002 zmniejszono - o 79,44 % .

W tym stanie rzeczy proponuję przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Gryfice 2002.11.26.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 14:07