Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała II/7/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


U C H W A Ł A Nr II / 7 / 2002

Rady Miejskiej w Gryficach

dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 oraz Dz. U. Nr 200 poz. 1683) Rada

Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 920 zł

c/ powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton 1.110 zł

d/ od 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1250 zł

1300 zł

13

14

1300 zł

1330 zl

14

15

1330 zł

1400 zł

15

i pow.

1400 zł

1580 zł

Trzy osie

12

17

1330 zł

1380 zł

17

19

1400 zł

1460 zł

19

21

1460 zł

1510 zł

21

23

1510 zł

1620 zł

23

25

1620 zł

1680 zł

25

i pow.

1680 zł

1760 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1630 zł

1740 zł

25

27

1740zł

1890 zł

27

29

1890 zł

1960 zł

29

31

1960 zł

2124 zł

31

i pow.

2124 zł

2200 zł

2/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.295,00 zł

b/ od 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciąnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (Osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1380zł

1460zł

18

25

1460 zł

1550 zł

25

31

1550zł

1600 zł

31

i pow.

1600 zł

1690 zł

3 osie

12

40

1690 zł

1890 zł

40

i pow.

1920 zł

2207 zł

3/ przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą:

a/ od 7 ton do poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 264 zł

b/ od 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

310 zł

310 zł

18

25

410 zł

560 zł

25

28 i pow.

560 zł

630 zł

2 osie

12

28

630 zł

720zł

28

33

850 zł

980zł

33

38

980 zł

1120 zł

38

44 i pow.

1120 zł

1472 zł

3 osie

12

38

920 zł

1220 zł

38

44 i pow.

1220zł

1640 zł

4/ autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniej niż 30 miejsc 1.295,00 zł

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.800,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/351/2001 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia

30 października 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia

01.01.2003 r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Gryfice, dnia.11.12.2002 r.

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr

9, poz. 84 oraz Dz. U. Nr 200 poz. 1683) nakłada na Gminę podjęcie uchwały o ustalenie

stawek podatku od środków transportowych . Obowiązek podatkowy od środków

transportowych spoczywa na osobach fizycznych, osobach prawnych będących właścicielami

środków transportowych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany.

Zgodnie z art. 8 ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

2/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton,

3/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej

12 ton,

4/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej

12 ton,

5/ przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6/ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą równą lub wyższą 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

7/ autobusy.

Na podstawie art. 10 powołanej ustawy rada gminy określa wysokość stawek podatku od

środków transportowych z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego

nie może przekroczyć:

1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż

12 ton oraz od ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów powyżej 36 ton jako górna granica stawki podatkowej w wysokości

2.354,12 zł.

2/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 9 ton do poniżej 12 ton,
oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton jako górna granica stawki

podatkowej w wysokości 1.233,60 zł.

3/ przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton

oraz autobusu jako górna granica stawki podatkowej w wysokości 1819,12 zł.

W projekcie uchwały ujęte stawki od środków transportowych uwzględniają: rodzaj środka

transportowego, dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, rodzaj zawieszenia oraz liczbę

miejsc do siedzenia.

W celu zwiększenia konkurencyjności i pobudzenia efektywności podmiotów gospodarczych proponuje się obniżenie maksymalnych stawek wymienionych w art.10 o 10 %.

w stosunku do roku 2002 stawki te będą mniejsze o 1 %.

Obniżenie stawek pozwoli na zmniejszenie kosztów podmiotom gospodarczym, a tym samym

na obniżenie stawek za świadczone usługi.

W tym stanie rzeczy proponuję przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 13:54