Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała II/6/2003 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego


U C H W A Ł A Nr II /6/2002

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów

podatku rolnego.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996

r. Nr 91, poz. 409 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926; z 1998

r. Nr 108, poz. 681 ; z 2001 Nr 81, poz.857 oraz z 2002 Nr 200,

poz.1680) Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów

2002r . określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

pierwszych trzech kwartałów 2002 roku / M.P. Nr 51, poz. 733

z dn. 30 października 2002r/, obniża się z kwoty 33,45 zł za 1q

do kwoty 29,00 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Gryfice, dnia 25.11.2002 r.

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 Nr 81, poz.857 / nakłada obowiązek podatkowy dotyczący podatku rolnego na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, oraz od 1 ha gruntów rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Na podstawie art. 6 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia
30 października 2002 r. / M.P. Nr 51, poz. 733 . / ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002r. wyniosła 33,45 zł za 1 q. Jest ona niższa o 3,74 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

W związku z tym proponuje się pozostawić cenę żyta na poziomie roku 2002 w wysokości 29,00 zł. za 1 q jako podstawę do obliczania podatku rolnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 13:51