herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Doradca ds. Oświaty

Do zadań Doradcy ds. Oświaty należy:
1. Nadzorowanie funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych w zakresie wynikającym z obowiązku organu prowadzącego, a w szczególności:

 1. opracowywanie koncepcji funkcjonowania oświaty w Gminie,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta wynikających z przepisów prawa oświatowego,
 3. sprawowanie kontroli i nadzoru nad funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych wynikającego z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
 4. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, wynikających z kompetencji organu prowadzącego szkoły i placówki,

2. Opracowywanie regulaminów dotyczących:

 1. wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
 2. przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
 3. przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek,
 4. zasad podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 5. określania tygodniowego pensum zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycielom, w oparciu o przepisy szczególne.
 6. innych regulaminów w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego.

3. Opracowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za kolejny rok szkolny.
4. Opiniowanie projektów organizacyjnych, aneksów i nadzór nad realizacją arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oraz przedkładanie ich Burmistrzowi Gryfic do zatwierdzenia.
5. Prowadzenie spraw związanych z:

 1. powierzaniem stanowisk dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych,
 2. powoływaniem komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów,
 3. przygotowaniem oceny dyrektorów szkół i placówek w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego.

6. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przydziałem nagród Burmistrza Gryfic dla dyrektorów i nauczycieli oraz stypendium Burmistrza z lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz występowanie z inicjatywą w zakresie nagród, medali i odznaczeń.
7. Prowadzenie spraw dotyczących zakładania, likwidacji i przekształcania szkół i placówek oświatowych oraz sieci tych szkół.
8. Współpraca z nadzorem pedagogicznym (Kurator Oświaty), Centralną Komisją Egzaminacyjną  w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświaty.
9. Realizacja zadań z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z wyłączeniem prowadzenia rejestru i wpisu do rejestru, a w szczególności:

 1. organizowanie wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi,
 2. organizowanie i sprawowanie nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
 3. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

10. Prowadzenie wewnętrznego rejestru upoważnień i pełnomocnictw z zakresu prowadzonych zadań.

aktualizacja: 17.11.2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 09-04-2013 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 17-11-2017 08:30