Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 1 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 19 grudnia 2009r. do dnia 20 lutego 2010r.


SPRAWOZDANIE

z pracy Burmistrza Gryfic

w okresie między Sesjami Rady Miejskiej w Gryficach

od 19 grudnia 2009r. do 20 lutego 2010r.

21 grudzień 2009

 1. Umowy notarialne w kancelarii notarialnej w Gryficach.

 2. Uczestniczyłem w wigilii dla osób samotnych gminy Gryfice w Gimnazjum nr 2.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rzęskowo, obręb Rzęskowo gmina Gryfice,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej róg ulic: 3 MAJA /dz. nr 309/1 oraz Wysoka Brama /dz. Nr 64. Obręb Nr 5 miasta Gryfice,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na budowę świetlic wiejskich wraz z ich wyposażeniem w miejscowościach: Barkowo, Smolęcin, Rotnowo, Jasiel,

- przekazania w zarządzanie budynku mieszkalno - użytkowego nr 12 położonego na działce nr 31/21 w Prusinowie.

22 grudzień 2009

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewodą Zachodniopomorskim w Szczecinie.

24 grudzień 2009

 1. Przyjąłem 1 interesanta.

28 grudzień 2009

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok.

29 grudzień 2009

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Brodniki, obręb Brodniki gmina Gryfice,

- zmiany układu wykonawczego na 2009 rok.

30 grudzień 2009

 1. Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2010r. spotkałem się z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- procedury udostępniania informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Miejskiego w Gryficach,

- zatwierdzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice na rok 2010,

- przekazania nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach wykonanego zakresu przebudowy drogi z m. Zielin,

- realizacji zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2010 przez organizacje pozarządowe przez ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

31 grudzień 2009

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok,

 1. Przyjąłem 2 interesantów.

04 styczeń 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla specjalisty i instruktora terapii uzależnienia od alkoholu,

- ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla opiekunów dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej w Gryficach i świetlicy środowiskowej w Trzygłowie,

- przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok.

05 styczeń 2010

 1. Spotkałem się z p. Prezesem ENEOS-u w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Gryfice.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania komisji przetargowej do sprzedaży środka trwałego stanowiącego własność Gminy Gryfice,

- zatwierdzenia regulaminu organizowania przetargów na zbycie środków trwałych stanowiących własność Gminy Gryfice,

- wykonania remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS - spółka z o.o. w 2010 roku,

07 styczeń 2010

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym z gryfickimi kombatantami. Spotkanie odbyło się w Gryfickim Domu Kultury.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w 2010r.

 1. Przyjąłem 11 interesantów.

08 styczeń 2010

 1. Uczestniczyłem w noworocznym spotkaniu z władzami i aktywem samorządu województwa zachodniopomorskiego w Koszalinie.

11 styczeń 2010

 1. W ramach LGD „Gryflandia” w Szczecinie podpisałem umowę o finansowaniu działań ramach „PROW-u”.

12 styczeń 2010

 1. Odbyłem spotkanie z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich. Tematem spotkania było:

- działanie LGD „Gryflandia”,

- omówienie sposobu korzystania z Funduszu Sołeckiego,

- sprawy bieżące nurtujące środowisko.

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

14 styczeń 2010

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2010 rok

 1. Przyjąłem 8 interesantów.

15 styczeń 2010

 1. Uczestniczyłem w Gryfickim Domu Kultury w spotkaniu z mieszkańcami naszej Gminy.

18 styczeń 2010

 1. Podpisywałem umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu publicznym na budowę czterech świetlic wiejskich, t.j.: Barkowo, Jasiel, Rotnowo i Smolęcin.

 2. Uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym strażaków ochotników powiatu gryfickiego.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na dz. Nr 384/2 obręb nr 4, przy ul. Pomorskiej,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 86/9 o powierzchni 2390 m2 położoną w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 494/6 o powierzchni 843 m2 położoną w Gryficach przy ul. J. Kraszewskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 25/8 o powierzchni 29 m2 położoną w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 25/7 o powierzchni 29 m2 położoną w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 25/6 o powierzchni 24 m2 położoną w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 25/5 o powierzchni 29 m2 położoną w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 139 o powierzchni 4.933m2 położonej w Sikorach gmina Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

19 styczeń 2010

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na dz. Nr 222/1 obręb nr 8, przy ul. Zdrojowej.

20 styczeń 2010

 1. W Gryfickim Domu Kultury uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym w sprawie zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

21 styczeń 2010

 1. Przyjąłem 7 interesantów.

22/23 styczeń 2010

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym w Güstrow.

25 styczeń 2010

 1. Uczestniczyłem w corocznej odprawie Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

26 styczeń 2010

 1. Odbyłem spotkanie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Regą” oraz Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla „Cukrowni” w sprawie dalszego funkcjonowania centralnego ogrzewania na tym osiedlu.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko pracownika ds. kontroli wewnętrznej i księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

28 styczeń 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości polożonej w Gryficach, na dz. Nr 154 obręb nr 1 przy ul. Perłowej.

 1. Przyjąłem 8 interesantów.

29 styczeń 2010

 1. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem aneks do umowy o finansowaniu LGD „Gryflandia”.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. M.J. Piłsudskiego 33,

- ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. Ks. St. Ruta 11A.

01 luty 2010

 1. Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu LGD „Gryflandia”.

02 luty 2010

 1. W Szczecinie uczestniczyłem w posiedzeniu Prezydium Z/OW ZOSP Szczecin.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice,

- rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2010r.

03 luty 2010

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryficach. Celem posiedzenia było m.in.:

- przyjęcie informacji z realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w roku 2009,

- podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania planu wydatków Funduszu Pracy na I półrocze 2010 roku.

04 luty 2010

 1. Przyjąłem 10 interesantów.

05 luty 2010

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu z pracownikami Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Celem spotkania było m.in. omówienie problemów związanych z połączeniem GTBS i PEC - Sp.z o.o. oraz podziękowanie za 10 - lecie działania GTBS.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2010 roku,

- powołania komisji konkursowej dla wyboru oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach.

06/07 luty 2010

 1. Uczestniczyłem w inauguracji i zakończeniu XI Memoriału Piłki Siatkowej im. Sł. Białego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach.

08 luty 2010

 1. W czterech świetlicach wiejskich: Przybiernówko, Górzyca, Świeszewo i Rzęskowo odwiedziłem dzieci w czasie zajęć pozalekcyjnych w ramach ferii zimowych.

09 luty 2010

 1. Przewodniczyłem posiedzeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Celem spotkania było omówienie aktualnych problemów w związku z dużymi opadami śniegu, wysokimi mrozami oraz omówienie przygotowań do ewentualnych powodzi i podtopień.

11 luty 2010

 1. Przyjąłem 10 interesantów.

15 luty 2010

 1. Przewodniczyłem posiedzeniu zarządu LGD „Gryflandia”.

16 luty 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studia

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach na dz. nr 47/1 obręb nr 8, przy ul. Zdrojowej.

18 luty 2010

 1. Uczestniczyłam w podsumowaniu akcji charytatywnej „Serce - Plus - Święta”.

 2. Przyjąłem 6 interesantów.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 18-03-2010 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2010 13:45