Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/319/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2006 rok


UCHWAŁA NR XXXII / 319 /2005

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

Z DNIA 28 GRUDNIA 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr167, poz. 1759, oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr175, poz. 1457), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)
w wysokości 39.599.173 zł

z tego:

1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 30.924.165 zł

w tym:

 • dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  (załącznik Nr 3) 330.000 zł

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 8.675.008 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 5)

w wysokości 41.118.342 zł

z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 32.443.334 zł

w tym:

 • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik Nr 7) 330.000 zł

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 8.675.008 zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 5.183.169 zł

 1. Kredyty - przychody pozycja 952 4.000.000 zł

 2. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - przychody
  pozycja 903 1.183.169 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 3.664.000 zł

z przeznaczeniem na:

 1. spłatę rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Szczecinie

w wysokości 2.520.000 zł

 1. spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego w Gryficach i z Banku Ochrony środowiska Oddział w Szczecinie w wysokości 1.144.000 zł

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.519.169 zł

Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. kredytu 1.519.169 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 10 do uchwały

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego przeznaczone na:

- Przedszkola w łącznej kwocie 898.955 zł

§ 12. Ustala się dotacje inwestycyjne dla zakładu budżetowego przeznaczone na:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 629.300 zł

§ 13. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe, na realizacje zadań z zakresu:

- Kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 158.500 zł

- Pomocy społecznej 20.000 zł

- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 150.510 zł

- Ochrony zdrowia 30.000 zł

§ 14. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 2a ustawy
o systemie oświaty) w łącznej kwocie 15.000 zł

§ 15. Ustala się dotacje dla Instytucji Kultury przeznaczone na:

 1. Gryficki Dom Kultury w łącznej kwocie 604.368 zł

 2. Miejską Bibliotekę Publiczną w łącznej kwocie 470.177 zł

§ 16. Ustala się dotacje na finansowanie wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gryficach z zakresu rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków w kwocie 5.000 zł

§ 17. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006 - 2009 zgodnie z załącznikiem

nr 13.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000 zł

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej kwoty 1.519.169 zł

 3. wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach 3.664.000 zł

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej (oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich), ujęte w załączniku Nr 9 oraz Nr 10 do uchwały,

 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - do kwoty 8.368.002 zł

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Gryfic do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 02-02-2006 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2006 13:33