Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 4 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 27 marca 2009r. do dnia 15 maja 2009r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 27 marca 2009r. do dnia 15 maja 2009r.

27 marzec 2009

 1. W Gryfickim Domu Kultury uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Inwalidy.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego „Mabet”.

- ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

28 marzec 2009

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Woj. Zachodniopomorskiego. Konwent obradował w Choszcznie. Tematem posiedzenia było m.in.: pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych.

29 marzec 2009

 1. W Rybokartach spotkałem się z rolnikami w sprawie szkód rolniczych powodowanych przez zwierzynę łowną.

30 marzec 2009

 1. Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

 2. Spotkałem się z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tematem spotkania były sprawy bieżące nurtujące środowisko gryfickich pedagogów.

31 marzec 2009

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok,

- zmiany układu wykonawczego na 2009 rok,

- zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice,

- udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice,

- ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

- ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

01 kwiecień 2009

 1. Umowy notarialne w kancelarii p. L. Zinkiewicz.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 347 o powierzchni 40,00 m2 położoną w Gryficach przy ul. 11 Listopada, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy.

02 kwiecień 2009

 1. Spotkałem się z p. Rajmundem Zielińskim w sprawie organizacji w Gryficach w roku 2010 Dni Olimpijczyka.

 2. Przyjąłem 8 interesantów.

 3. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/10 o powierzchni 21m2 położoną w Gryficach przy ul. Sportowej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 8, ul. Starogrodzka.

03 kwiecień 2009

 1. Wraz ze Starostą Gryfickim spotkałem się z Sołtysami wsi Zaleszczyce, Rybokarty, Witno i Niedźwiedziska oraz przedstawicielami Koła Łowieckiego „Dzik” w sprawie właściwego szacowania szkód w uprawach rolnych powodowanych przez dziką zwierzynę.

 2. W Domu Pracy Twórczej w Gryficach spotkałem się z członkami Koła Gospodyń Miejskich w Gryficach.

 3. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmiany układu wykonawczego na 2009 rok.

06 kwiecień 2009

 1. W Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.

07 kwiecień 2009

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przekazania Gryfickiemu Domowi Kultury w Gryficach krzeseł wyściełanych z przeznaczeniem ich do świetlicy wiejskiej w Ościęcinie,

- przekazania tablicy korkowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach.

09 kwiecień 2009

 1. W Szczecinie uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Marszałka Województwa w sprawie pozyskiwania środków finansowych w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego, na cele wychowania młodzieży poprzez sport.

 2. Przyjąłem 4 interesantów.

14 kwiecień 20009

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przekazania kamery, akumulatora, lampy i statywu Gimnazjum Nr 1 w Gryficach,

- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska pracownika d/s księgowości podatkowej i kasjera w Urzędzie Miejskim w Gryficach,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Rubinowa.

15 kwiecień 2009

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przeprowadzenia kontroli problemowej,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w Gryficach, Obręb nr 5 ul. Wojska Polskiego.

16 kwiecień 2009

 1. W Nowogardzie uczestniczyłem w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia CZG R - XXI. Celem posiedzenia było m.in.: udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2008.

 2. Przyjąłem 9 interesantów.

20 kwiecień 2009

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- przekazania aparatu fotograficznego, kaset i pamięci Gimnazjum Nr 1 w Gryficach.

21 kwiecień 2009

 1. W Połczynie Zdroju uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu O/W ZOSP Woj. Zachodniopomorskiego.

 2. Uczestniczyłem w posiedzeniu XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gryficach.

22 kwiecień 2009

 1. Spotkałem się z dowódcą J.W. w Mrzeżynie z p. pułk. Jackiem Oleksym. Tematem spotkania było omówienie udziału wojska w ramach uroczystości państwowych i lokalnych.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2009/2010,

-określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Gryfice.

23 kwiecień 2009

 1. Uczestniczyłem w Gminnych Obchodach Dnia Ziemi. Uroczystości organizowała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzygłowie.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Szafirowa,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Perłowa.

 1. Przyjąłem 11 interesantów.

25 kwiecień 2009

 1. Uczestniczyłem w Eliminacjach Wojewódzkich Turnieju Wiedzy Pożarniczej woj. zachodniopomorskiego. Turniej odbył się w SP Nr 3 w Gryficach.

27 kwiecień 2009

 1. Przewodniczyłem spotkaniu w sprawie organizacji Gryfickiej Majówki oraz w sprawie uroczystego oddania do eksploatacji „Boiska Wielofunkcyjnego „Nasz Orlik 2012”.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gryficach na rok szkolny 2009/2010,

- powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Gryficach na rok szkolny 2009/2010

- prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Cukrowej w Gryficach,

- zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa,

- zmiany zarządzenia nr 592/2009 Burmistrza Gryfic z dnia 19.01.2009r. na wykonanie remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS - spółka z.o.o. w 2009r. w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych w wysokości - 20320,00 zł.

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w m. Borzyszewo - Obręb Borzyszewo,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 5 ul. Niepodległości,

- numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 5 ul. Niepodległości,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 5 ul. Kościuszki.

29 kwiecień 2009

 1. Przyjąłem 6 interesantów.

30 kwiecień 2009

 1. Uczestniczyłem w uroczystościach Święta Szkoły - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach w Gryfickim Domu Kultury.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ks. Ruta 11/2 w Gryficach,

- przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach,

- zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok.

03 maj 2009

 1. Uczestniczyłem w przekazaniu do eksploatacji „Boiska - Nasz Orlik 2012” w ramach majowego festynu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach.

04 maj 2009

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

05 maj 2009

 1. Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Banku Spółdzielczego w Gryficach.

 2. Spotkałem się z zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach p. Krzysztofem Sito. Tematem spotkania był problem poprawy bezpieczeństwa publicznego w mieście, szczególnie w okresie letnim.

06 maj 2009

 1. W Nowogardzie uczestniczyłem w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia CZG R-XXI. Celem spotkania były sprawy bieżące, związane z budową Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Słajsinie.

 2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania komisji do likwidacji zużytego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Gryficach,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Szafirowa.

07 maj 2009

 1. Przyjąłem 8 interesantów.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 205/2 o powierzchni 348 m2 położoną w Gryficach przy ul. Broniszewskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

08 maj 2009

 1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 64 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zgromadzenia oraz Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”. Celem posiedzenia było przyjęcie poprawek do wnioseku aplikacyjnego.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nieodpłatnego przekazania do użytkowania zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych przy ul. Sienkiewicza w Gryficach dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 7 ul. Bankowa,

- powołania Komisji Socjalnej.

09 maj 2009

 1. Uczestniczyłem w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Świdwinie.

 2. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 65 rocznicy powstania Ligi Obrony Kraju.

11 maj 2009

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w m. Rzęskowo, Obręb Rzęskowo,

- przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ks. Ruta 7/7 w Gryficach.

12 maj 2009

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia w Gminie Gryfice.

14 maj 2009

 1. Przyjąłem 5 interesantów.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 22-05-2009 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Markowska 22-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2009 14:46