Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXI/295/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.11.2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok


UCHWAŁA NR XXXI / 295/2005

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr167, poz. 1759, oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr175, poz. 1457), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok
o kwotę 443.784 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

   • Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • 700

   • 70005

0760

   • 5.300

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0920

   • 2.800

- pozostałe odsetki

Razem dział 700

   • 8.100

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

   • 750

   • 75011

2360

   • 1.300

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

0830

   • 11.000

- wpływy z usług

Razem dział 750

   • 12.300

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

   • 754

   • 75416

0570

   • 1.000

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

   • 756

   • 75601

0910

   • 500

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

   • 756

   • 75615

0330

   • 9.200

- podatek leśny

0360

   • 9.933

- podatek od spadków i darowizn

0500

   • 3.200

- podatek od czynności cywilnoprawnych

0690

   • 2.000

- wpływy z różnych opłat

0910

   • 2.000

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Razem rozdział 75615

   • 26.333

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   • 756

   • 75616

0690

   • 2.600

- wpływy z różnych opłat

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

   • 756

   • 75618

0460

   • 5.140

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0490

   • 9.200

- wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Razem rozdział 75618

   • 14.340

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

   • 756

   • 75647

0970

   • 330

- wpływy z różnych dochodów

Razem dział 756

   • 44.103

Różne rozliczenia - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

   • 758

   • 75801

2920

   • 48.547

- subwencje ogólne z budżetu państwa

Różne rozliczenia - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

   • 758

   • 75802

2750

   • 310.907

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

Razem dział 758

   • 359.454

Oświata i wychowania - Szkoły Podstawowe

   • 801

   • 80101

0750

   • 3.874

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830

   • 176

- wpływy z usług

Razem rozdział 80101

   • 4.050

Oświata i wychowania - Gimnazja

   • 801

   • 80110

0750

   • 3.329

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem dział 801

   • 7.379

Pomoc społeczna - Dodatki mieszkaniowe

   • 852

   • 85215

0970

   • 650

- wpływy z różnych dochodów

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność

   • 853

   • 85395

0920

   • 213

- pozostałe odsetki

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

   • 900

   • 90020

0400

   • 85

- wpływy z opłaty produktowej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

   • 900

   • 90095

0870

   • 2.500

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Razem dział 900

   • 2.585

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

   • 926

   • 92695

2710

   • 8.000

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

RAZEM

   • 443.784

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2005 rok
o kwotę 18.900 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

   • 751

   • 75107

2010

   • 18.900

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

RAZEM

   • 18.900

3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok
o kwotę 371.418 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • 700

   • 70005

0470

   • 5.300

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0870

   • 324.933

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0970

   • 1.500

- wpływy z różnych dochodów

Razem dział 700

   • 331.733

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   • 756

   • 75616

0330

   • 600

- podatek leśny

0340

   • 25.000

- podatek od środków transportowych

0370

   • 3.000

- podatek od posiadania psów

0430

   • 3.000

- wpływy z opłaty targowej

Razem dział 756

   • 31.600

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

   • 801

   • 80101

2330

   • 8.000

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

   • 900

   • 90095

0400

   • 85

- wpływy z opłaty produktowej

RAZEM

   • 371.418

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę 241.601 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Administracja Publiczna - Starostwa powiatowe

   • 750

   • 75020

2320

   • 9.000

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

   • 756

   • 75647

4100

   • 5.500

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

4300

   • 4.500

- zakup usług pozostałych

Razem dział 756

   • 10.000

Oświata i wychowania - Szkoły Podstawowe

   • 801

   • 80101

4010

   • 3.082

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

   • 35.176

- zakup materiałów i wyposażenia

4240

   • 14.547

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

   • 280

- zakup energii

4300

   • 8.034

- zakup usług pozostałych

6059

   • 63.192

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem rozdział 80101

   • 124.311

Oświata i wychowania - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

   • 801

   • 80103

4010

   • 9.345

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Oświata i wychowania -Przedszkola

   • 801

   • 80104

6059

   • 18.990

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Oświata i wychowania - Gimnazja

   • 801

   • 80110

4010

   • 4.400

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4300

   • 3.329

- zakup usług pozostałych

6059

   • 14.253

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem rozdział 80110

   • 21.982

Razem dział 801

   • 174.628

Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

   • 851

   • 85195

6059

   • 33.338

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

   • 854

   • 85401

3020

   • 150

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4010

   • 1.200

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

   • 300

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

   • 50

- składki na Fundusz Pracy

Razem dział 854

   • 1.700

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

   • 921

   • 92116

6059

   • 11.935

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

   • 926

   • 92605

2820

   • 1.000

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

RAZEM

   • 241.601

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2005 rok
o kwotę 18.900 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

   • 751

   • 75107

3030

   • 18.900

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Razem dział 751

   • 18.900

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę 169.235 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

6060

   • 9.000

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

   • 801

   • 80101

4010

   • 1.400

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4300

   • 300

- zakup usług pozostałych

6059

   • 62.180

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem rozdział 80101

   • 63.880

Oświata i wychowanie - Przedszkola

   • 801

   • 80104

6059

   • 22.060

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Oświata i wychowanie - Gimnazja

   • 801

   • 80110

6059

   • 16.848

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 801

   • 102.788

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

   • 854

   • 85401

3020

   • 432

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4010

   • 13.053

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

   • 2.500

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

   • 100

- składki na Fundusz Pracy

4240

   • 197

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek

4440

   • 545

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Razem dział 854

   • 16.827

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

   • 921

   • 92116

6059

   • 13.420

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

   • 926

   • 92695

6059

   • 27.200

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

   • 169.235

§ 3. Zwiększa się przychody zakładów budżetowych o kwotę 21.000 zł

Oświata i wychowanie - Przedszkola

   • 801

   • 80104

0830

   • 21.000

- wpływy z usług

§ 4 Zwiększa się wydatki zakładów budżetowych o kwotę 21.000 zł

Oświata i wychowanie - Przedszkola

   • 801

   • 80104

4210

   • 2.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4220

   • 7.000

- zakup środków żywności

4260

   • 9.000

- zakup energii

4300

   • 3.000

- zakup usług pozostałych

§ 5 W uchwale Nr XXIII/194/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 9 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

Załącznik Nr 10 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

4

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 15-12-2005 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2005 12:06