Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/291/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18.10.2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok

UCHWAŁA NR .XXX./.291./2005

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 18 października 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220
i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ), Rada Miejska
w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok
o kwotę 82.347 z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

600

60016

0690

675

- wpływy z różnych opłat

Administracja publiczna – Urzędy gmin

750

75023

0830

12.000

- wpływy z usług

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Straż Miejska

754

75416

0570

500

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

756

75616

0690

600

- wpływy z różnych opłat

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

756

75618

0490

5.500

- wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0910

2.802

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Razem rozdział 75618

8.302

Razem dział 756

8.902

 

Różne rozliczenia – Różne rozliczenia finansowe

758

75814

0920

9.500

- pozostałe odsetki

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność

853

85395

2700

27.440

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

921

92116

2020

23.330

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

RAZEM

82.347

2.Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2005 rok
o kwotę 84.469 zł z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

751

75107

2010

44.254

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do Sejmu i Senatu

751

75108

2010

40.215

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Razem dział 751

84.469

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę 370.946 zł z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

4590

2.400

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

756

75647

4300

10.000

- zakup usług pozostałych

Oświata i wychowania - Szkoły Podstawowe

801

80101

6050

183.572

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność

853

85395

4010

5.840

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

1.017

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

143

- składki na Fundusz Pracy

4210

7.752

- zakup materiałów i wyposażenia

4270

1.500

- zakup usług remontowych

4300

2.340

- zakup usług pozostałych

4430

200

- różne opłaty i składki

6060

21.648

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 853

40.440

Edukacja opieka wychowawcza – Świetlice szkolne

854

85401

4010

6.500

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

1.170

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

160

- składki na Fundusz Pracy

Razem dział 854

7.830

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami

900

90002

6060

70.000

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921

92109

2480

29.190

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

921

92116

2480

23.330

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Razem dział 921

52.520

 

Kultura fizyczna i sport – Pozostała działalność

926

92695

6059

4.184

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

370.946

2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2005 rok
o kwotę 84.469 zł z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

751

75107

3030

18.900

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4110

1.400

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

180

- składki na Fundusz Pracy

4170

15.424

- wynagrodzenia bezosobowe

4210

7.150

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

200

- zakup usług pozostałych

4410

1.000

- podróże służbowe krajowe

Razem rozdział 75107

44.254

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do Sejmu i Senatu

751

75108

3030

22.815

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4110

798

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

113

- składki na Fundusz Pracy

4170

7.205

- wynagrodzenia bezosobowe

4210

6.105

- zakup materiałów i wyposażenia

4270

1.200

- zakup usług remontowych

4300

1.386

- zakup usług pozostałych

4410

593

- podróże służbowe krajowe

Razem rozdział 75108

40.215

Razem dział 751

84.469

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę 70.038,60 zł z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Obsługa długu publicznego – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

757

75702

8070

33.018,60

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

 

Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

801

80101

4010

7.830

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność

921

92195

2820

29.190

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

RAZEM

70.038,60

§ 3. Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 70.000

z tego:

- pożyczka z WFOŚ i GW 70.000

§ 4 Zmniejsza się rozchody ogółem o kwotę 148.560,40

z tego:

- spłata pożyczek 148.560,40

§ 5 W uchwale Nr XXIII/194/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 9 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

Załącznik Nr 10 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Władysław Gliźniewicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 03-11-2005 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2005 11:57