Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX-283-2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.08.2005r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok


UCHWAŁA NR XXIX / 283 / 2005

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220
i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), Rada Miejska
w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok
o kwotę 677.994 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

   • Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

   • 600

   • 60016

0690

   • 3.508

- wpływy z różnych opłat

2390

   • 1.577

- wpływy do budżetu ze środków specjalnych

   • Razem dział 600

   • 5.085

   • Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • 700

   • 70005

0690

   • 300

- wpływy z różnych opłat

0760

   • 8.100

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0920

   • 4.600

- pozostałe odsetki

   • Razem dział 700

   • 13.000

   • Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

   • 750

   • 75011

2360

   • 600

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

   • Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

0830

   • 49.000

- wpływy z usług

   • Razem dział 750

   • 49.600

   • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

   • 754

   • 75416

0570

   • 1.500

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

   • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

   • 756

   • 75601

0910

   • 100

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

   • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

   • 756

   • 75615

0910

   • 4.500

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

   • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   • 756

   • 75616

0690

   • 1.000

- wpływy z różnych opłat

   • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

   • 756

   • 75618

0410

   • 138.712

- wpływy z opłaty skarbowej

   • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

   • 756

   • 75647

0970

   • 1.000

- wpływy z różnych dochodów

   • Razem dział 756

   • 145.312

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

   • 801

   • 80101

0750

   • 7.610

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830

   • 732

- wpływy z usług

2390

   • 1.971

- wpływy do budżetu ze środków specjalnych

   • Razem rozdział 80101

   • 10.313

Oświata i wychowanie - Gimnazja

   • 801

   • 80110

0750

   • 15.486

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2390

   • 4.716

- wpływy do budżetu ze środków specjalnych

6330

   • 100.000

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Razem Rozdział 80110

   • 120.202

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

   • 801

   • 80114

2390

   • 1.359

- wpływy do budżetu ze środków specjalnych

Razem Dział 801

   • 131.874

Pomoc społeczna - Dodatki mieszkaniowe

852

85215

0920

   • 299

- pozostałe odsetki

0970

   • 937

- wpływy z różnych dochodów

Razem rozdział 85215

   • 1.236

Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

852

85228

2360

   • 65

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Razem dział 852

   • 1.301

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900

90095

0400

   • 85

- wpływy z opłaty produktowej

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona i konserwacja zabytków

921

92120

6298

   • 330.237

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł

RAZEM

   • 677.994

 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę 31.223 zł,z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

   • Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

   • 600

   • 60016

0970

   • 1.577

- wpływy z różnych dochodów

   • Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • 700

   • 70005

0470

   • 8.100

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

   • Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

0690

   • 9.000

- wpływy z różnych opłat

   • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

   • 756

   • 75618

0450

   • 4.500

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

   • 801

   • 80101

0970

   • 1.971

- wpływy z różnych dochodów

Oświata i wychowanie - Gimnazja

   • 801

   • 80110

0970

   • 4.716

- wpływy z różnych dochodów

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

   • 801

   • 80114

0970

   • 1.359

- wpływy z różnych dochodów

   • Razem dział 801

   • 8.046

RAZEM

   • 31.223

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok
o kwotę 695.950 zł, z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

   • Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

   • 600

   • 60016

4270

   • 12.895

- zakup usług remontowych

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • 700

   • 70005

4590

   • 8.380

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Gospodarka mieszkaniowa - Towarzystwa budownictwa społecznego

   • 700

   • 70021

4430

   • 600

- różne opłaty i składki

   • Razem dział 700

   • 8.980

   • Działalność usługowa - Pozostała działalność

   • 710

   • 71095

4110

   • 1.033

- składki na ubezpieczenie społeczne

4120

   • 147

- składki na fundusz pracy

   • Razem dział 710

   • 1.180

   • Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

   • 750

   • 75011

4010

   • 31.707

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

   • 5.707

- składki na ubezpieczenie społeczne

   • Razem dział 750

   • 37.414

   • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

   • 754

   • 75416

4010

   • 7.264

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

   • 1.400

- składki na ubezpieczenie społeczne

   • Razem dział 754

   • 8.664

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

   • 801

   • 80101

4210

   • 460

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

   • 4.872

- zakup energii

4300

   • 3.010

- zakup usług pozostałych

6050

   • 4.844

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059

   • 62.180

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Rozdział 80101

   • 75.366

Oświata i wychowanie - Przedszkola

801

80104

2650

   • 20.000

- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy

6059

   • 22.060

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem rozdział 80104

   • 42.060

Oświata i wychowanie - Gimnazja

   • 801

   • 80110

4210

   • 9.486

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

   • 5.000

- zakup energii

4300

   • 1.000

- zakup usług pozostałych

6050

   • 100.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059

   • 16.848

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Rozdział 80110

   • 132.334

Razem dział 801

   • 249.760

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

   • 921

   • 92116

6059

   • 13.420

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

   • 921

   • 92120

2720

   • 6.200

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

6058

   • 330.237

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

   • Razem rozdział 92120

   • 336.437

   • Razem dział 921

   • 349.857

   • Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

   • 926

   • 92695

6059

   • 27.200

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

   • RAZEM

   • 695.950

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę
49.179 zł, z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

   • Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • 700

   • 70005

4530

   • 11.765

- podatek od towarów i usług (VAT)

   • Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

4010

   • 31.707

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

   • 5.707

- składki na ubezpieczenia społeczne

   • Razem dział 750

   • 37.414

   • RAZEM

   • 49.179

§ 3. Wprowadza się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych

1. Zwiększa się przychody zakładów budżetowych o kwotę 20.000 zł

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

   • Oświata i wychowanie - Przedszkola

   • 801

   • 80104

2650

   • 20.000

- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy

2. Zwiększa się wydatki zakładów budżetowych o kwotę 20.000 zł

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

   • Oświata i wychowanie - Przedszkola

   • 801

   • 80104

4010

   • 15.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

   • 5.000

- składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4. W Uchwale Nr XXIII/194/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 9 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

Załącznik Nr 10 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

6

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 13-09-2005 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2005 10:05