Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/215/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22.03.2005 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok


UCHWAŁA NR XXVI/215/2005

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

Z DNIA 22 MARCA 2005 ROKU

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę 243.258 zł z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

0970

1.577

- wpływy z różnych dochodów

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

0830

2.000

- wpływy z usług

0970

2.548

- wpływy z różnych dochodów

Razem Dział 750

4.548

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

756

75618

0410

176.478

- wpływy z opłaty skarbowej

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżet

756

75621

0010

39.369

- podatek dochodowy od osób fizycznych

Razem Dział 756

215.847

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

0690

70

- wpływy z różnych opłat

0750

4.300

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830

180

- wpływy z usług

0960

250

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0970

1.971

- wpływy z różnych dochodów

Rozdział 80101

6.771

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

0690

20

- wpływy z różnych opłat

0750

8.420

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0970

4.716

- wpływy z różnych dochodów

Razem Rozdział 80110

13.156

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

0970

1.359

- wpływy z różnych dochodów

Razem Dział 801

21.286

RAZEM

243.258

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę 149.859 zł,
z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010

01010

6291

23.253

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Różne rozliczenia - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

758

75801

2920

126.606

- subwencje ogólne z budżetu państwa

RAZEM

149.859

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę
331.906 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

4270

1.577

- zakup usług remontowych

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

4530

14.523

- podatek od towarów i usług (VAT)

6060

71.500

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Rozdział 70005

86.023

Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność

700

70095

6050

2.400

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Dział 700

88.423

Administracja publiczna - Starostwa powiatowe

750

75020

2320

25.000

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Policji

754

75405

6050

25.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

4210

14.071

- zakup materiałów i wyposażenia

4270

10.000

- zakup usług remontowych

4300

200

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80101

24.271

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4210

4.416

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

10.740

- zakup energii

Razem Rozdział 80110

15.156

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4300

1.359

- zakup usług pozostałych

Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe

801

80130

2320

1.500

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem Dział 801

42.286

Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851

85154

4210

24.620

- zakup materiałów i wyposażenia

4270

50.000

- zakup usług remontowych

4300

10.000

- zakup usług pozostałych

Razem Dział 851

84.620

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Schroniska dla zwierząt

900

90013

6220

50.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg

900

90015

6050

15.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

331.906

2 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę
170.000 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe

758

75818

4810

170.000

- rezerwy

RAZEM

170.000

§ 3. Zwiększa się planowane przychody, powstałe z nadwyżki środków na rachunku bankowym za rok 2004 w wysokości 68.507 zł - środki przeznacza się na pokrycie deficytu niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXIII/194/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 9 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Sporządziła: Ich Joanna

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 18-04-2005 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-04-2005 15:38