Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 3 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 26 lutego 2009r. do dnia 26 marca 2009r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 26 lutego 2009r. do dnia 26 marca 2009r.

26 luty 2009

 1. Przyjąłem 12 interesantów.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 2 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 5 ul. Kościuszki.

27 luty 2009

 1. Spotkałem sie z pracownikami ZGK w celu określenia zadań rewitalizacyjnych w parku miejskim.

 2. Uczestniczyłem w zakończeniu 10 edycji Akcji Charytatywnej „Serce Plus Święta” w Gryfickim Domu Kultury.

 3. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Rotnowo.

 4. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok.

02 marzec 2009

 1. Uczestniczyłem w rocznej naradzie pracowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych pow. Gryfice w Trzebiatowie.

03 marzec 2009

 1. Przewodniczyłem posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

04 marzec 2009

 1. Uczestniczyłem w naradzie Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. Zachodniopomorskiego w Pobierowie. Celem spotkania była ocena sanitarna i zdrowotna naszego województwa.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- przeprowadzenia kontroli problemowej.

05 marzec 2009

 1. Uczestniczyłem w konwencie wójtów i burmistrzów pow. gryfickiego w Trzebiatowie.

 2. Przyjąłem 9 interesantów.

 3. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- powołania komisji konkursowej.

06 marzec 2009

 1. Uczestniczyłem w uroczystościach związanych z 64 rocznicą polskich Gryfic.

09 marzec 2009

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania komisji do rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w m. Zagórcze - obr. Zagórcze.

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w m. Brodniki - obr. Brodniki.

11 marzec 2009

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym przez V-ce Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego p. Jana Krawczuka. Na spotkaniu omówiono następujące tematy:

- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,

- Mogielniki - aktualny stan i zamierzenia Samorządu Województwa,

- Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego,

- WPJ - Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,

- Spółki wodne w województwie.

12 marzec 2009

 1. W Jednostce Wojskowej w Mrzeżynie uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 10-lecia wstąpienia RP do NATO.

 2. Przyjąłem 13 interesantów.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 355 o powierzchni 899 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 354 o powierzchni 1005 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 353 o powierzchni 744 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 352 o powierzchni 828 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 371 o powierzchni 1021 m2 położoną w Gryficach przy ul. Brylantowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 373 o powierzchni 1029 m2 położoną w Gryficach przy ul. Brylantowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 384 o powierzchni 918 m2 położoną w Gryficach przy ul. Brylantowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 375 o powierzchni 996 m2 położoną w Gryficach przy ul. Brylantowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 377 o powierzchni 952 m2 położoną w Gryficach przy ul. Brylantowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 378 o powierzchni 981 m2 położoną w Gryficach przy ul. Brylantowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 380 o powierzchni 994 m2 położoną w Gryficach przy ul. Brylantowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 382 o powierzchni 981 m2 położoną w Gryficach przy ul. Brylantowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 356 o powierzchni 1111 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- zmiany załącznika do Uchwały Nr 470/CXVI/2001 Zarządu Miejskiego w Gryficach z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ustalania norm eksploatacyjnych i rozliczania paliw w pojazdach i urządzeniach eksploatowanych w jednostkach OSP gminy Gryfice,

- wykonania wniosku ZGK w Gryficach o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz refundacji części kosztów,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 108 o powierzchni 662 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 257 o powierzchni 691 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 255 o powierzchni 688 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 256 o powierzchni 689 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 379 o powierzchni 978 m2 położoną w Gryficach przy ul. Turkusowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

13 marzec 2009

 1. Spotkałem się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w celu omówienia spraw związanych z budową obwodnicy Gryfic.

15 marzec 2009

 1. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Świeszewie. Tematem spotkania był:

- podział środków finansowych przyznanych dla sołectwa Świeszewo,

- powołanie Honorowego Komitetu Sztandaru dla OSP,

- sprawy różne.

16 marzec 2009

 1. Spotkałem się z naczelnikami wydziałów Urzędu Miejskiego w celu omówienia problemów poruszonych na zebraniach wiejskich.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawach:

- upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach do podpisania umowy na wykonanie zatok parkingowych w Gryficach przy ulicy Parkowej.

17 marzec 2009

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Prezydium OW Związku OSP w Szczecinie.

18 marzec 2009

 1. Spotkałem sie z V-ce Przewodniczącym Sejmiku p. Z. Dziewguciem oraz K. Kowalskim - dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy obwodnicy Gryfic.

19 marzec 2009

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Sportowej w Gryficach,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 8 ul. Zdrojowa,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na dostawę wykładziny PVC oraz glazury i terakoty,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na termomodernizację budynku Biblioteki Miejskiej w Gyficach.

 1. Przyjąłem 6 interesantów.

23 marzec 2009

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym o możliwości wsparcia lokalnych grup działania ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Spotkanie odbyło się z inicjatywy p. W. Husejki Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

24 marzec 2009

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ Gryfice. Porządek dzienny przewidywał m.in:

- informację dyr. ZOZ o aktualnej sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej ZOZ,

- informacja członka Zarządu Woj. p. Marka Hoka w sprawie przekształceń prawnych i organizacyjnych,

- podjęcia uchwały w spawie likwidacji płatnego parkingu,

- informacje o skargach i wnioskach.

25 marzec 2009

 1. Umowy notarialne w Trzebiatowie.

 2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryficach. Tematem spotkania było m.in:

- wybór Przewodniczącego Rady,

- podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania planu wydatków,

- podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kierunków szkoleń zawodowych na rok 2009.

 1. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Przybiernówku. Na zebraniu ustalony został plan wydatków przyznanych środków finansowych oraz omówiono istotne problemy nurtujące mieszkańców, m.in. oświetlenie ulic, melioracje, brak wody pitnej na koloniach.

26 marzec 2009

 1. Przyjąłem 16 interesantów.

 2. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Rzęskowie.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 06-04-2009 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Markowska 06-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2009 12:23