Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/102/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z 9 grudnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


UCHWAŁA NR XII/102/2003

z dnia 9 grudnia 2003 roku

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Miejska w Gryficach
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 300.064 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Leśnictwo - Pozostała działalność

020

02095

075

1.613

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

075

21.000

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

084

157.786

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

092

2.000

- pozostałe odsetki

097

2.000

- wpływy z różnych dochodów

Razem Dział 700

182.786

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

069

2.000

- wpływy z różnych opłat

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756

75615

050

11.500

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

756

75616

033

1.600

- podatek leśny

036

6.500

- podatek od spadków i darowizn

043

2.000

- wpływy z opłaty targowej

069

2.000

- wpływy z różnych opłat

Razem Rozdział 75616

12.100

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

756

75618

049

4.000

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z różnych rozliczeń

756

75619

046

6.978

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Razem Dział 756

34.578

Różne rozliczenia - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

758

75805

292

27.087

- subwencje ogólne z budżetu państwa

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

203

25.000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

270

27.000

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Razem Dział 853

52.000

RAZEM

300.064

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2003 rok o kwotę 295.592 zł,
z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

201

254.631

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

201

40.961

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

RAZEM

295.592

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 607.314 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

6210

121.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność

700

70095

6050

1.220

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4270

5.000

- zakup usług remontowych

4300

15.000

- zakup usług pozostałych

Razem Dział 750

20.000

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4010

47.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4010

30.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

5.000

- składki na ubezpieczenia społeczne

Razem Rozdział 80110

35.000

Razem Dział 801

82.000

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

3110

52.000

- świadczenia społeczne

4210

16.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

8.000

- zakup usług pozostałych

Razem Dział 853

76.000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900

90095

6050

307.094

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

607.314

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 307.250 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

4270

21.000

- zakup usług remontowych

6050

147.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Dział 600

168.000

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

6060

57.250

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

854

85401

4010

14.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

8.000

- składki na ubezpieczenia społeczne

Razem Rozdział 85401

22.000

Edukacyjna opieka wychowawcza - Przedszkola

854

85404

2650

60.000

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Razem Dział 854

82.000

RAZEM

307.250

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2003 rok o kwotę 295.592 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

3110

254.631

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

3110

40.961

- świadczenia społeczne

RAZEM

295.592

§ 3. Wprowadza się zmiany w planach finansowych środków specjalnych:

  1. Zwiększa się przychody środków specjalnych o kwotę 6.651 zł, w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

083

2.000

- wpływy z usług

096

300

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

097

1.301

- wpływy z różnych dochodów

Razem Rozdział 80101

3.601

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

083

1.000

- wpływy z usług

097

2.050

- wpływy z różnych dochodów

Razem Rozdział 80114

3.050

RAZEM

6.651

  1. Zmniejsza się przychody środków specjalnych o kwotę 1.151 zł, w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

083

101

- wpływy z usług

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

083

1.050

- wpływy z usług

RAZEM

1.151

  1. Zwiększa się wydatki środków specjalnych o kwotę 5.642 zł , w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4210

3.500

- zakup materiałów i wyposażenia

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4210

2.000

- zakup materiałów i wyposażenia

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4270

142

- zakup usług remontowych

RAZEM

5.642

  1. Zmniejsza się wydatki środków specjalnych o kwotę 142 zł , w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4210

142

- zakup materiałów i wyposażenia

RAZEM

142

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2002 - 2005 do uchwały Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2003 r.:

  1. liczbę porządkową Nr 8 zadanie pn. „Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski” skreśla się.

  2. liczby porządkowe od Nr 9 do Nr 25 otrzymują odpowiednio oznaczenia liczby porządkowej od Nr 14 do Nr 24.

  3. dodaje się poz. 25. Opracowanie dokumentacji projektowej „Inwentaryzacji i rozbiórki istniejącej kotłowni” w Gryficach przy ul. Niepodległości - Pl. Zwycięstwa.

  4. dodaje się poz. 26 Odwodnienie modernizowanej drogi w m. Przybiernówko

  5. pozycja 3, 13, 14 i 17. otrzymuje brzmienie - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

5

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 04-02-2004 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 04-02-2004 10:38