Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/91/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z 21 października 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


UCHWAŁA NR XI/91/2003

z dnia 21 października 2003 roku

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Miejska w Gryficach
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 346.632 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010

01010

629

157.993

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

096

12.500

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

069

650

- wpływy z różnych opłat

075

3.000

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

076

16.000

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

097

3.500

- wpływy z różnych dochodów

Razem Dział 700

23.150

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

083

1.700

- wpływy z usług

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z różnych rozliczeń

756

75619

046

43.189

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

083

4.900

- wpływy z usług

270

70.000

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł

Razem Rozdział 80101

74.900

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

083

2.800

- wpływy z usług

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

083

4.000

- wpływy z usług

Razem Dział 801

81.700

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

270

24.000

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej

900

90017

084

2.400

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

RAZEM

346.632

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 775.019 zł,
z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

092

16.000

- pozostałe odsetki

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

045

1.700

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

097

40.000

- wpływy z różnych dochodów

Razem Rozdział 75023

41.700

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

097

12.000

- wpływy z różnych dochodów

Razem Dział 750

53.700

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

756

75601

035

60.319

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756

75615

031

600.000

- podatek od nieruchomości

091

15.000

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Razem Rozdział 75615

615.000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

756

75616

036

20.000

- podatek od spadków i darowizn

091

10.000

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Razem Rozdział 75616

30.000

Razem Dział 756

705.319

RAZEM

775.019

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 375.193 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010

01010

6210

157.993

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

4210

12.500

- zakup materiałów i wyposażenia

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4210

61.000

- zakup materiałów i wyposażenia

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

4300

3.500

- zakup usług pozostałych

Razem Dział 750

54.500

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4210

117.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

4.900

- zakup energii

Razem Rozdział 80101

121.900

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4260

2.800

- zakup energii

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4300

4.000

- wpływy z usług

Razem Dział 801

128.700

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Schroniska dla zwierząt

900

90013

6220

10.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona i konserwacja zabytków

921

92120

4270

1.500

- zakup usług remontowych

RAZEM

375.193

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 803.580 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Melioracje wodne

010

01008

4270

5.280

- zakup usług remontowych

Gospodarka mieszkaniowa´- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

3030

4.000

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Działalność usługowa - Biuro planowania przestrzennego

710

71003

4300

25.000

- zakup usług pozostałych

Działalność usługowa - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

710

71014

4300

15.000

- zakup usług pozostałych

Działalność usługowa - Cmentarze

710

71035

6210

100.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

6060

61.000

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

757

75702

8070

300.000

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe

758

75818

4810

17.600

- rezerwy

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

6050

241.700

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg

900

90015

6050

13.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900

90095

6210

15.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921

92109

2550

6.000

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

RAZEM

803.580

§ 3. Wprowadza się zmiany w planach finansowych środków specjalnych:

  1. Zwiększa się przychody środków specjalnych o kwotę 13.850 zł, w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

069

7.000

- wpływy z różnych opłat

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

083

2.200

- wpływy z usług

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

083

1.400

- wpływy z usług

096

3.250

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Razem Rozdział 80110

4.650

Razem Dział 801

6.850

RAZEM

13.850

  1. Zmniejsza się przychody środków specjalnych o kwotę 7.000 zł, w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

083

7.000

- wpływy z usług

RAZEM

7.000

  1. Zwiększa się wydatki środków specjalnych o kwotę 6.850 zł , w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4210

900

- materiałów i wyposażenia

4270

200

- zakup usług remontowych

4260

400

- zakup energii

4300

700

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80101

2.200

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4300

4.650

- zakup usług pozostałych

RAZEM

6.850

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2002 - 2005 do Uchwały budżetowej Nr III/13/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.:

  1. liczbę porządkową Nr 14 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego na szalet miejski” skreśla się.

  2. liczby porządkowe od Nr 15 do Nr 25 otrzymują odpowiednio oznaczenia liczby porządkowej od Nr 14 do Nr 24.

  3. pozycja 2, 7, 8, 9, 11. otrzymuje brzmienie - zgodnie z załącznikiem do uchwały,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

5

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 04-02-2004 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 04-02-2004 10:29