Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/115/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z 30 grudnia 2003


UCHWAŁA NR XIII/115/2003

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 ROKU

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 163.417 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

629

112.496

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

083

6.770

- wpływy z usług

270

36.000

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Razem Rozdział 80101

42.770

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

083

4.160

- wpływy z usług

270

2.400

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Razem Rozdział 80110

6.560

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

083

1.020

- wpływy z usług

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

270

571

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Razem Dział 801

50.921

RAZEM

163.417

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 285.395 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

6050

112.496

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6210

34.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Razem Dział 600

146.496

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4010

27.324

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

36.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

6.770

- zakup energii

Razem Rozdział 80101

70.094

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4110

589

- składki na ubezpieczenia społeczne

4260

4.160

- zakup energii

4300

2.400

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80110

7.149

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4260

1.020

- zakup energii

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

4300

571

- zakup usług pozostałych

Razem Dział 801

78.834

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

60.000

- świadczenia społeczne

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

854

85401

4010

65

- wynagrodzenia osobowe pracowników

RAZEM

285.395

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 121.978 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

4270

34.000

- zakup usług remontowych

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4010

60.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4210

65

- zakup materiałów i wyposażenia

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

854

85401

3020

100

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4010

1.222

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

511

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

87

- składki na FP

4240

990

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4440

3

- odpisy na ZFŚS

Razem Rozdział 85401

2.913

Edukacyjna opieka wychowawcza - Przedszkola

854

85404

2650

25.000

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Razem Dział 854

27.913

RAZEM

121.978

§ 3. Wprowadza się zmiany w planach finansowych środków specjalnych:

  1. Zwiększa się przychody środków specjalnych o kwotę 1.940 zł, w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

096

1.700

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

097

240

- wpływy z różnych dochodów

RAZEM

1.940

  1. Zmniejsza się przychody środków specjalnych o kwotę 1.940 zł, w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

083

500

- wpływy z usług

097

1.200

- wpływy z różnych dochodów

Razem Rozdział 80101

1.700

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

083

240

- wpływy z usług

RAZEM

1.940

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2002 - 2005 do uchwały Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2003 r.:

- pozycja 3 i 17. otrzymuje brzmienie - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

4

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 04-02-2004 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 04-02-2004 10:26