Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1262003 Burmistrza Gryfic w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR ---126/2003

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), oraz § 16 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej
w Gryficach Nr III/13/2002 z 30 grudnia 2002 r., Burmistrz Gryfic zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie § 1 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, natomiast wykonanie § 2 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i naczelnikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 126/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 28 listopada 2003 roku

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

203

-

624

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

129.233

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

RAZEM A

129.857

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

201

-

29.200

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

201

-

3.154

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

201

-

3.400

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Razem B

-

35.754

RAZEM A+B

-

165.611

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

4210

-

200

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

200

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 75011

200

200

Administracja publiczna - Rady gmin

750

75022

3030

-

12.000

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4300

1.000

-

- zakup usług pozostałych

4420

500

-

- podróże służbowe zagraniczne

Razem Rozdział 75022

1.500

12.000

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4010

4.576

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

30.000

-

- składki na ubezpieczenia społeczne

4210

-

2.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

-

19.000

- zakup energii

4300

-

17.000

- zakup usług pozostałych

4410

-

2.000

- podróże służbowe krajowe

4610

-

223

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Razem Rozdział 75023

34.576

40.223

Administracja publiczna - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

750

75047

4110

1.000

-

- składki na ubezpieczenia społeczne

4300

2.000

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 75047

3.000

-

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

2900

3.000

-

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

4010

5.783

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

1.014

198

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

924

-

- składki na FP

4210

1.004

3.500

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

5.120

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 75095

16.845

3.698

Razem Dział 750

56.121

56.121

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

754

75412

3030

-

150

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4210

-

500

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

650

-

- zakup energii

4270

2.700

-

- zakup usług remontowych

4300

2.700

-

- zakup usług pozostałych

4420

1.000

-

- podróże służbowe zagraniczne

4430

2.600

-

- różne opłaty i składki

Razem Rozdział 75412

9.650

650

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż miejska

754

75416

3020

1.100

-

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4010

-

10.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4120

-

200

- składki na FP

4300

100

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 75416

1.200

10.200

Razem Dział 754

10.850

10.850

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4010

35.600

1.300

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

-

35.600

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

-

1.000

- składki na FP

4210

-

1.196

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

-

4.315

- zakup energii

4270

1.000

-

- zakup usług remontowych

4300

-

1.264

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80101

36.600

44.675

Oświata i wychowanie - Przedszkola

801

80104

4210

-

3

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

-

44

- zakup energii

4300

47

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80104

47

47

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

2540

17.508

-

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4010

-

3.066

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4260

-

2.657

- zakup energii

4300

-

378

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80110

17.508

6.101

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4110

-

2.024

- składki na ubezpieczenia społeczne

4210

-

8

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

-

1.300

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80113

-

3.332

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4010

4.000

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4260

-

2.000

- zakup energii

4300

-

2.000

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80114

4.000

4.000

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

801

80146

4300

120

-

- zakup usług pozostałych

4410

-

120

- podróże służbowe krajowe

Razem Rozdział 80146

120

120

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

4010

1.000

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4300

-

1.624

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80195

1.000

1.624

Razem Dział 801

59.275

59.899

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

2.402

131.635

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4110

4.000

-

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

620

-

- składki na FP

4210

-

1.620

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

-

3.000

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 85319

4.620

4.620

Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

853

85328

4110

99

-

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

187

-

- składki na FP

4300

-

286

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 85328

286

286

Razem Dział 853

7.308

136.541

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg

900

90015

4260

20.000

-

- zakup energii

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900

90095

4010

-

15.500

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

-

4.000

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

-

500

- składki na FP

Razem Rozdział 90095

-

20.000

Razem Dział 900

20.000

20.000

Razem A

153.554

283.411

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

3110

-

29.200

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

3110

-

3.154

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4300

-

3.400

- zakup usług pozostałych

Razem B

-

35.754

RAZEM A+B

153.554

319.165

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Nr 126/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 28 listopada 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO
BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

203

-

624

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

129.233

Skarbnik Gminy

RAZEM A

129.857

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

201

-

29.200

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

201

-

3.154

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

201

-

3.400

Skarbnik Gminy

Razem B

-

35.754

RAZEM A+B

-

165.611

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

4210

-

200

Sekretarz Gminy

4300

200

-

Razem Rozdział 75011

200

200

Administracja publiczna - Rady gmin

750

75022

3030

-

12.000

Sekretarz Gminy

4300

1.000

-

4420

500

-

Razem Rozdział 75022

1.500

12.000

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4010

4.576

-

Sekretarz Gminy

4110

30.000

-

4210

-

2.000

4260

-

19.000

4300

-

17.000

4410

-

2.000

4610

-

223

Razem Rozdział 75023

34.576

40.223

Administracja publiczna - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

750

75047

4110

1.000

-

Sekretarz Gminy

4300

2.000

-

Razem Rozdział 75047

3.000

-

Administracja publiczna - Pozostała działalność - zbiorczo

750

75095

2900

3.000

-

Sekretarz Gminy

4010

5.783

-

4110

1.014

198

4120

924

-

4210

1.004

3.500

4300

5.120

-

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

2900

3.000

-

Sekretarz Gminy

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Gryfickie Centrum Przedsiębiorczości

750

75095

4010

3.712

-

Sekretarz Gminy

4110

1.014

-

4120

200

-

4210

1.004

-

4300

120

-

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Promocja Gminy

750

75095

4210

-

3.500

Sekretarz Gminy

4300

5.000

-

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Prace interwencyjne

750

75095

4010

2.071

-

Sekretarz Gminy

4110

-

198

4120

724

-

Razem Rozdział 75095

16.845

3.698

Razem Dział 750

56.121

56.121

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

754

75412

3030

-

150

Sekretarz Gminy

4210

-

500

4260

650

-

4270

2.700

-

Sekretarz Gminy

4300

2.700

-

4420

1.000

-

4430

2.600

-

Razem Rozdział 75412

9.650

650

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż miejska

754

75416

3020

1.100

-

Komendant Straży Miejskiej

4010

-

10.000

4120

-

200

4300

100

-

Razem Rozdział 75416

1.200

10.200

Razem Dział 754

10.850

10.850

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - zbiorczo

801

80101

4010

35.600

1.300

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4110

-

35.600

4120

-

1.000

4210

-

1.196

4260

-

4.315

4270

1.000

-

4300

-

1.264

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe -Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryficach

801

80101

4010

-

1.300

Dyr. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe -Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

4210

-

907

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

4260

-

2.980

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe -Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

4010

24.000

-

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4110

-

24.000

4260

-

656

4300

-

902

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe -Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

801

80101

4010

11.600

-

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

4110

-

11.600

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe -Szkoła Podstawowa w Górzycy

801

80101

4120

-

1.000

Dyr. Szkoły Podstawowej w Górzycy

4270

1.000

-

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe -Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80101

4210

-

289

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

4260

-

679

4300

-

362

Razem Rozdział 80101

36.600

44.675

Oświata i wychowanie - Przedszkola - przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach

801

80104

4210

-

3

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4260

-

44

4300

47

-

Razem Rozdział 80104

47

47

Oświata i wychowanie - Gimnazja - zbiorczo

801

80110

2540

17.508

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4010

-

3.066

4260

-

2.657

4300

-

378

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum "Talent-Promocja-Postęp"

801

80110

2540

17.508

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

4300

-

378

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

801

80110

4010

-

3.066

Dyr. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

4260

-

2.657

Razem Rozdział 80110

17.508

6.101

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4110

-

2.024

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4210

-

8

4300

-

1.300

Razem Rozdział 80113

-

3.332

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4010

4.000

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4260

-

2.000

4300

-

2.000

Razem Rozdział 80114

4.000

4.000

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80146

4300

120

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych
Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

4410

-

120

Razem Rozdział 80146

120

120

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

4010

1.000

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4300

-

1.624

Razem Rozdział 80195

1.000

1.624

Razem Dział 801

59.275

59.899

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe - zbiorczo

853

85315

3110

2.402

131.635

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe - Urząd Miejski

853

85315

3110

2.402

-

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe - OPS

853

85315

3110

-

131.635

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4110

4.000

-

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4120

620

-

4210

-

1.620

4300

-

3.000

Razem Rozdział 85319

4.620

4.620

Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

853

85328

4110

99

-

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4120

187

-

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4300

-

286

Razem Rozdział 85328

286

286

Razem Dział 853

7.308

136.541

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg

900

90015

4260

20.000

-

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900

90095

4010

-

15.500

Sekretarz Gminy

4110

-

4.000

4120

-

500

Razem Rozdział 90095

-

20.000

Razem Dział 900

20.000

20.000

Razem A

153.554

283.411

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

3110

-

29.200

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

3110

-

3.154

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4300

-

3.400

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Razem B

-

35.754

RAZEM A+B

153.554

319.165

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 16-12-2003 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2003 13:13