Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1042003 Burmistrza Gryfic w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR 104/2003

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 31 października 2003 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XI/91/2003 z dnia
21 października 2003 r., Burmistrz Gryfic zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 104/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 31 października 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU
GMINY NA ROK 2003

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 346.632 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010

01010

629

157.993

Skarbnik Gminy

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

096

12.500

Skarbnik Gminy

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

069

650

Skarbnik Gminy

075

3.000

076

16.000

097

3.500

Razem Dział 700

23.150

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

083

1.700

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z różnych rozliczeń

756

75619

046

43.189

Skarbnik Gminy

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

083

4.900

Skarbnik Gminy, Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

270

70.000

Razem Rozdział 80101

74.900

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

083

2.800

Skarbnik Gminy, Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

083

4.000

Skarbnik Gminy, Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Razem Dział 801

81.700

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

270

24.000

Skarbnik Gminy

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej

900

90017

084

2.400

Skarbnik Gminy

RAZEM

346.632

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 775.019 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

092

16.000

Skarbnik Gminy

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

045

1.700

Skarbnik Gminy

097

40.000

Razem Rozdział 75023

41.700

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

097

12.000

Skarbnik Gminy

Razem Dział 750

53.700

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

756

75601

035

60.319

Skarbnik Gminy

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756

75615

031

600.000

Skarbnik Gminy

091

15.000

Razem Rozdział 75615

615.000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

756

75616

036

20.000

Skarbnik Gminy

091

10.000

Razem Rozdział 75616

30.000

Razem Dział 756

705.319

RAZEM

775.019

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 375.193 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Stawno

010

01010

6210

157.993

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
oraz Dyr. Zakładu Gospodarki Komunalnej

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

4210

12.500

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4210

61.000

Sekretarz Gminy

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

4300

3.500

Sekretarz Gminy

Razem Dział 750

54.500

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - zbiorczo

801

80101

4210

117.000

Sekretarz Gminy

4260

4.900

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4210

117.000

Sekretarz Gminy

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

4260

2.000

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

4260

2.400

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80101

4260

500

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

Razem Rozdział 80101

121.900

Oświata i wychowanie - Gimnazja - zbiorczo

801

80110

4260

2.800

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

4260

1.200

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

801

80110

4260

1.600

Dyr. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4300

4.000

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Razem Dział 801

128.700

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Schroniska dla zwierząt

900

90013

6220

10.000

Sekretarz Gminy

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona i konserwacja zabytków

921

92120

4270

1.500

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

RAZEM

375.193

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 803.580 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Melioracje wodne

010

01008

4270

5.280

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Gospodarka mieszkaniowa´- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

3030

4.000

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Działalność usługowa - Biuro planowania przestrzennego

710

71003

4300

25.000

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Działalność usługowa - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

710

71014

4300

15.000

Naczelnik Wydz.RGNiOŚ oraz Naczelnik Wydz. PPiGG

Działalność usługowa - Cmentarze

710

71035

6210

100.000

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
oraz Dyr. Zakładu Gospodarki Komunalnej

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

6060

61.000

Sekretarz Gminy

Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

757

75702

8070

300.000

Skarbnik Gminy

Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe

758

75818

4810

17.600

Skarbnik Gminy

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

6050

241.700

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg

900

90015

6050

13.000

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900

90095

6210

15.000

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej
oraz Dyr. Zakładu Gospodarki Komunalnej

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921

92109

2550

6.000

Sekretarz Gminy

RAZEM

803.580

5. Wprowadza się zmiany w planach finansowych środków specjalnych:

Zwiększa się przychody środków specjalnych o kwotę 13.850 zł, w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

069

7.000

Skarbnik Gminy

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - zbiorczo

801

80101

083

2.200

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

083

1.500

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80101

083

700

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

Oświata i wychowanie - Gimnazja - zbiorczo

801

80110

083

1.400

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

096

3.250

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

096

2.450

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

801

80110

083

1.400

Dyr. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

096

800

Razem Rozdział 80110

4.650

Razem Dział 801

6.850

RAZEM

13.850

Zmniejsza się przychody środków specjalnych o kwotę 7.000 zł, w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

083

7.000

Skarbnik Gminy

RAZEM

7.000

Zwiększa się wydatki środków specjalnych o kwotę 6.850 zł , w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - zbiorczo

801

80101

4210

900

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4270

200

4260

400

4300

700

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

4210

900

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4270

200

4300

400

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła podstawowa w Prusinowie

801

80101

4260

400

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

4300

300

Razem Rozdział 80101

2.200

Oświata i wychowanie - Gimnazja - zbiorczo

801

80110

4300

4.650

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

4300

2.450

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

801

80110

4300

2.200

Dyr. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

RAZEM

6.850

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 16-12-2003 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2003 13:08