Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1032003 Burmistrza Gryfic w sprawie zmian budżetu gminy i ukadu wykonawczego na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR ---103/2003

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 31 października 2003 roku

w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148), oraz § 16 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr III/13/2002 z 30 grudnia 2002 r., Burmistrz Gryfic zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie § 1 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, natomiast wykonanie § 2 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i naczelnikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 103/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 31 października 2003 roku

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

ZADANIA WŁASNE

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

32.049

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

RAZEM

-

32.049

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo - Melioracje wodne

010

01008

4270

-

355

- zakup usług remontowych

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010

01095

4210

-

400

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

755

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 01095

755

400

Razem Dział 010

755

755

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

4300

500

-

- zakup usług pozostałych

4410

-

500

- podróże służbowe krajowe

Razem Rozdział 75011

500

500

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4210

27.200

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4280

520

-

- zakup usług zdrowotnych

4300

-

27.000

- zakup usług pozostałych

4410

-

1.621

- podróże służbowe krajowe

4420

901

-

- podróże służbowe zagraniczne

Razem Rozdział 75023

28.621

28.621

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

4110

1.000

-

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

-

1.000

- składki na Fundusz Pracy

4210

-

1.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

1.000

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 75095

2.000

2.000

Razem Dział 750

31.121

31.121

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

754

75412

3020

3.700

-

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3030

-

3.700

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4260

-

2.934

- zakup energii

4270

3.134

-

- zakup usług remontowych

4410

-

200

- podróże służbowe krajowe

Razem Rozdział 75412

6.834

6.834

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż miejska

754

75416

4010

2.000

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

-

2.000

- składki na Fundusz Pracy

4210

456

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

-

456

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 75416

2.456

2.456

Razem Dział 754

9.290

9.290

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

3020

9.396

-

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4010

6.000

15.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

6.000

15.500

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

800

500

- składki na FP

4210

222

2.845

- zakup materiałów i wyposażenia

4240

264

-

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

323

1.396

- zakup energii

4270

-

1.360

- zakup usług remontowych

4300

352

4.428

- zakup usług pozostałych

4410

300

-

- podróże służbowe krajowe

4430

-

210

- różne opłaty i składki

4440

1.058

-

- odpisy na ZFŚS

Razem Rozdział 80101

24.715

41.239

Oświata i wychowanie - Przedszkola

801

80104

4010

4.000

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

1.030

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4240

904

-

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4270

1.021

-

- zakup usług remontowych

4440

906

-

- odpisy na ZFŚS

Razem Rozdział 80104

7.861

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

3020

4.000

-

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4010

10.103

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

-

5.000

- składki na ubezpieczenia społeczne

4210

-

1.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4240

1.000

-

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

-

2.000

- zakup energii

4270

170

-

- zakup usług remontowych

4300

-

1.106

- zakup usług pozostałych

4440

957

-

- odpisy na ZFŚS

4520

179

-

- opłaty na rzecz budżetów jst

Razem Rozdział 80110

16.409

9.106

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4110

5.000

-

- składki na ubezpieczenia społeczne

4210

-

1.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

-

1.000

- zakup energii

4300

-

3.000

- odpisy na ZFŚS

Razem Rozdział 80114

5.000

5.000

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

801

80146

3250

3.480

-

- stypendia różne

4210

-

500

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

500

2.120

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80146

3.980

2.620

Razem Dział 801

57.965

57.965

Ochrona zdrowia - Lecznictwo ambulatoryjne

851

85121

4260

2.000

-

- zakup energii

4300

-

2.000

- zakup usług pozostałych

Razem Dział 851

2.000

2.000

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

-

32.049

- świadczenia społeczne

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900

90095

3020

-

3.000

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4010

7.000

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4120

-

4.000

- składki na FP

Razem Dział 900

7.000

7.000

RAZEM

108.131

140.180

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Nr 103/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 31 października 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO
BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

ZADANIA WŁASNE

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

32.049

Skarbnik Gminy

RAZEM

-

32.049

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo - Melioracje wodne

010

01008

4270

-

355

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010

01095

4210

-

400

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

4300

755

-

Razem Rozdział 01095

755

400

Razem Dział 010

755

755

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

4300

500

-

Sekretarz Gminy

4410

-

500

Razem Rozdział 75011

500

500

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4210

27.200

-

Sekretarz Gminy

4280

520

-

4300

-

27.000

4410

-

1.621

4420

901

-

Razem Rozdział 75023

28.621

28.621

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Gryfickie Centrum Przedsiębiorczości

750

75095

4110

1.000

-

Sekretarz Gminy

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Prace interwencyjne

750

75095

4120

-

1.000

Sekretarz Gminy

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Promocja Gminy

4210

-

1.000

Sekretarz Gminy

4300

1.000

-

Razem Rozdział 75095

2.000

2.000

Razem Dział 750

31.121

31.121

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

754

75412

3020

3.700

-

Sekretarz Gminy

3030

-

3.700

4260

-

2.934

4270

3.134

-

4410

-

200

Razem Rozdział 75412

6.834

6.834

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż miejska

754

75416

4010

2.000

-

Komendant Straży Miejskiej w Gryficach

4110

-

2.000

4210

456

-

4300

-

456

Razem Rozdział 75416

2.456

2.456

Razem Dział 754

9.290

9.290

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

3020

9.396

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4010

6.000

15.000

4110

6.000

15.500

4120

800

500

4210

222

2.845

4240

264

-

4260

323

1.396

4270

-

1.360

4300

352

4.428

4410

300

-

4430

-

210

4440

1.058

-

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryficach

801

80101

4010

-

15.000

Dyr. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

4110

6.000

-

4120

800

-

4210

222

-

4260

323

-

4300

352

-

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

3020

396

-

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

4010

2.000

-

4210

-

2.000

4260

-

396

4300

-

3.250

4440

323

-

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

4110

-

2.000

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4210

-

724

4270

-

1.360

4300

-

735

4430

-

210

4440

735

-

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

801

80101

3020

5.000

-

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

4110

-

7.000

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Górzycy

801

80101

3020

2.000

-

Dyr. Szkoły Podstawowej w Górzycy

4010

4.000

-

4110

-

6.000

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80101

3020

2.000

-

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

4110

-

500

4120

-

500

4210

-

121

4240

264

-

4260

-

1.000

4300

-

443

4410

300

-

Razem Rozdział 80101

24.715

41.239

Oświata i wychowanie - Przedszkola

801

80104

4010

4.000

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4210

1.030

-

4240

904

-

4270

1.021

-

4440

906

-

Oświata i wychowanie - Przedszkola - przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach

801

80104

4010

2.000

-

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

4270

21

-

4440

906

-

Oświata i wychowanie - Przedszkola - przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach

801

80104

4010

2.000

-

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4210

430

-

4240

504

-

Oświata i wychowanie - Przedszkola - przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie

801

80104

4210

600

-

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

4240

400

-

4270

1.000

-

Razem Rozdział 80104

7.861

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

3020

4.000

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4010

10.103

-

4110

-

5.000

4210

-

1.000

4240

1.000

-

4260

-

2.000

4270

170

-

4300

-

1.106

4440

957

-

4520

179

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

4010

5.000

-

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

4110

-

5.000

4300

-

1.106

4440

927

-

4520

179

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

801

80110

3020

4.000

-

Dyr. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

4010

5.103

-

4210

-

1.000

4240

1.000

-

4260

-

2.000

4270

170

-

4440

30

-

Razem Rozdział 80110

16.409

9.106

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4110

5.000

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4210

-

1.000

4260

-

1.000

4300

-

3.000

Razem Rozdział 80114

5.000

5.000

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

801

80146

3250

3.480

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4210

-

500

4300

500

2.120

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80146

3250

3.480

-

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4300

-

2.120

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryficach

801

80146

4300

500

-

Dyr. Zesp.Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

801

80146

4210

-

500

Dyr. Zesp.Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

Razem Rozdział 80146

3.980

2.620

Razem Dział 801

57.965

57.965

Ochrona zdrowia - Lecznictwo ambulatoryjne

851

85121

4260

2.000

-

Sekretarz Gminy

4300

-

2.000

Razem Dział 851

2.000

2.000

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

-

32.049

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900

90095

3020

-

3.000

Sekretarz Gminy

4010

7.000

-

4120

-

4.000

Razem Dział 900

7.000

7.000

RAZEM

108.131

140.180

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 16-12-2003 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2003 13:08