Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 902003 Burmistrza Gryfic w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR ---90/2003

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148), oraz § 16 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr III/13/2002 z 30 grudnia 2002 r., Burmistrz Gryfic zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie § 1 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, natomiast wykonanie § 2 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i naczelnikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 90/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 30 września 2003 roku

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

108.927

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

203

-

61.267

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

RAZEM A

170.194

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

853

85313

201

-

8.900

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

201

-

50.500

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

201

-

6.100

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

201

-

1.400

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

201

-

540

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Razem B

-

67.440

RAZEM A+B

-

237.634

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

4010

-

7.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4120

-

350

- składki na FP

4210

-

1.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4410

-

100

- podróże służbowe krajowe

4440

-

371

- odpisy na ZFŚS

Razem Rozdział 75011

-

8.821

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4110

14.631

-

- składki na ubezpieczenia społeczne

4140

-

543

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4270

-

5.000

- zakup usług remontowych

4410

-

3.000

- podróże służbowe krajowe

4440

543

-

- odpisy na ZFŚS

Razem Rozdział 75023

15.174

8.543

Administracja publiczna - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

750

75047

4100

5.000

-

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

4210

2.700

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

-

7.700

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 75047

7.700

7.700

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

4010

2.000

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

-

2.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

2.000

-

- zakup usług pozostałych

4440

190

-

- odpisy na ZFŚS

Razem Rozdział 75095

4.190

2.000

Razem Dział 750

27.064

27.064

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

754

75412

4210

-

8.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

-

1.500

- zakup energii

4270

9.730

-

- zakup usług remontowych

4440

-

230

- odpisy na ZFŚS

Razem Rozdział 75412

9.730

9.730

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż miejska

754

75416

4210

81

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4440

-

81

- odpisy na ZFŚS

Razem Rozdział 75416

81

81

Razem Dział 754

9.811

9.811

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4110

-

3.000

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

-

2.000

- składki na FP

4210

300

1.241

- zakup materiałów i wyposażenia

4240

541

-

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

330

-

- zakup energii

4270

1.500

-

- zakup usług remontowych

4300

4.200

600

- zakup usług pozostałych

4410

-

30

- podróże służbowe krajowe

Razem Rozdział 80101

6.871

6.871

Oświata i wychowanie - Przedszkola

801

80104

4010

400

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

-

50

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

-

400

- zakup energii

4300

50

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80104

450

450

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4260

-

2.000

- zakup energii

4300

2.000

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80110

2.000

2.000

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4210

-

4.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

4.132

-

- zakup usług pozostałych

4440

-

132

- odpisy na ZFŚS

Razem Rozdział 80113

4.132

4.132

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4210

-

1.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

1.089

-

- zakup energii

4440

-

89

- odpisy na ZFŚS

Razem Rozdział 80114

1.089

1.089

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

4210

16

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4440

-

16

- odpisy na ZFŚS

Razem Rozdział 80195

16

16

Razem Dział 801

14.558

14.558

Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851

85154

4260

-

324

- zakup energii

4440

324

-

- odpisy na ZFŚS

Razem Dział 851

324

324

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

853

85314

3110

65.182

-

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

-

108.927

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4010

-

30.679

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

-

2.563

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

-

5.600

- zakup energii

4300

-

25.401

- zakup usług pozostałych

4480

-

939

- podatek od nieruchomości

Razem Rozdział 85319

-

65.182

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

3110

-

61.267

- świadczenia społeczne

Razem Dział 853

65.182

235.376

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

854

85401

4010

1.400

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

-

1.000

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

-

400

- składki na FP

Razem Dział 854

1.400

1.400

Razem A

118.339

288.533

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

853

85313

4130

-

8.900

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

3110

-

50.500

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

3110

-

6.100

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4300

-

1.400

- zakup usług pozostałych

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

3110

-

540

- świadczenia społeczne

Razem B

-

67.440

RAZEM A+B

118.339

355.973

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Nr 90/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 30 września 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO
BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

108.927

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

203

-

61.267

Skarbnik Gminy

RAZEM A

170.194

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

853

85313

201

-

8.900

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

201

-

50.500

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

201

-

6.100

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

201

-

1.400

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

201

-

540

Skarbnik Gminy

Razem B

-

67.440

RAZEM A+B

-

237.634

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

4010

-

7.000

Sekretarz Gminy

4120

-

350

4210

-

1.000

4410

-

100

4440

-

371

Razem Rozdział 75011

-

8.821

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4110

14.631

-

Sekretarz Gminy

4140

-

543

4270

-

5.000

4410

-

3.000

4440

543

-

Razem Rozdział 75023

15.174

8.543

Administracja publiczna - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

750

75047

4100

5.000

-

Sekretarz Gminy

4210

2.700

-

4300

-

7.700

Razem Rozdział 75047

7.700

7.700

Administracja publiczna - Pozostała działalność - zbiorczo

750

75095

4010

2.000

-

Sekretarz Gminy

4210

-

2.000

4300

2.000

-

4440

190

-

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Promocja Gminy

750

75095

4210

-

2.000

Sekretarz Gminy

4300

2.000

-

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Gryfickie Centrum Przedsiębiorczości

750

75095

4010

2.000

-

Sekretarz Gminy

4440

190

-

Razem Rozdział 75095

4.190

2.000

Razem Dział 750

27.064

27.064

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

754

75412

4210

-

8.000

Sekretarz Gminy

4260

-

1.500

4270

9.730

-

4440

-

230

Razem Rozdział 75412

9.730

9.730

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż miejska

754

75416

4210

81

-

Komendant Straży Miejskiej

4440

-

81

Razem Rozdział 75416

81

81

Razem Dział 754

9.811

9.811

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - zbiorczo

801

80101

4110

-

3.000

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4120

-

2.000

4210

300

1.241

4240

541

-

4260

330

-

4270

1.500

-

4300

4.200

600

4410

-

30

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

4260

330

-

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

4300

-

300

4410

-

30

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

4210

-

200

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4300

200

-

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80101

4210

300

-

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

4300

-

300

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

801

80101

4110

-

3.000

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

4120

-

2.000

4210

-

1.041

4240

541

-

4270

1.500

-

4300

4.000

-

Razem Rozdział 80101

6.871

6.871

Oświata i wychowanie - Przedszkola - przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach

801

80104

4010

400

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych
Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

4210

-

50

4260

-

400

4300

50

-

Razem Rozdział 80104

450

450

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

4260

-

2.000

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych
Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

4300

2.000

-

Razem Rozdział 80110

2.000

2.000

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4210

-

4.000

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4300

4.132

-

4440

-

132

Razem Rozdział 80113

4.132

4.132

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4210

-

1.000

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4260

1.089

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4440

-

89

Razem Rozdział 80114

1.089

1.089

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

4210

16

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4440

-

16

Razem Rozdział 80195

16

16

Razem Dział 801

14.558

14.558

Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851

85154

4260

-

324

Sekretarz Gminy i Inspektor ds. Profilaktyki Alkoholowej

4440

324

-

Razem Dział 851

324

324

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

853

85314

3110

65.182

-

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

-

108.927

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4010

-

30.679

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4210

-

2.563

4260

-

5.600

4300

-

25.401

4480

-

939

Razem Rozdział 85319

-

65.182

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

3110

-

61.267

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Razem Dział 853

65.182

235.376

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne - Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach

854

85401

4010

1.400

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych
Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4110

-

1.000

4120

-

400

Razem Dział 854

1.400

1.400

Razem A

118.339

288.533

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

853

85313

4130

-

8.900

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

3110

-

50.500

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

3110

-

6.100

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4300

-

1.400

- zakup usług pozostałych

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

3110

-

540

- świadczenia społeczne

Razem B

-

67.440

RAZEM A+B

118.339

355.973

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 16-12-2003 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2003 13:07