Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 882003 Burmistrza Gryfic w sprawie zmiany układui wykonawczego na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR 88/2003

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 19 września 2003 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr X/74/2003 z dnia
9 września 2003 r., Burmistrz Gryfic zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 88/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 19 września2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU
GMINY NA ROK 2003

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 182.713 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

076

20.000

Skarbnik Gminy

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z różnych rozliczeń

756

75619

046

36.681

Skarbnik Gminy

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

083

5.800

Skarbnik Gminy, Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

629

63.000

Razem Rozdział 80101

68.800

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

083

4.200

Skarbnik Gminy, Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

083

2.200

Skarbnik Gminy, Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

270

43.532

Skarbnik Gminy, Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Razem Dział 801

118.732

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi

900

90003

629

7.300

Skarbnik Gminy

RAZEM

182.713

-

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 113.826 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010

01095

046

36.681

Skarbnik Gminy

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

075

20.000

Nacz. Wydz. Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756

75615

031

49.845

Skarbnik Gminy

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi

900

90003

626

7.300

Skarbnik Gminy

RAZEM

113.826

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 533.887 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Budowa sieci wodociągowej w m. Sikory oraz sieci przesyłowej na trasie z m. Prusinowo do m. Sikory

010

01010

6050

39.824

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rzęskowo oraz przepompowni z zasilaniem elektrycznym i sieci przesyłowej na trasie z m. Rzęskowo do Gryfic

010

01010

6050

75.539

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Budowa sieci wodociągowej w m. Jasiel oraz sieci przesyłowej na trasie z m. Ościęcin do m. Jasiel

010

01010

6050

59.192

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Razem Dział 010

174.555

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przybiernówko

600

60016

6050

120.000

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4300

35.000

Sekretarz Gminy

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - zbiorczo

801

80101

4260

3.600

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4270

5.600

4300

2.200

6050

63.000

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

4260

2.400

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

4300

2.200

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

6050

63.000

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80101

4260

600

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

801

80101

4260

600

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

4270

5.600

Razem Rozdział 80101

74.400

Oświata i wychowanie - Gimnazja - zbiorczo

801

80110

4260

1.400

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4300

2.800

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

4300

2.800

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

801

80110

4260

1.400

Dyr. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

Razem Rozdział 80110

4.200

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4300

80.000

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4300

2.200

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

801

80195

4300

43.532

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

Razem Dział 801

204.332

RAZEM

533.887

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 465.000 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

6050

430.000

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

6060

35.000

Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

RAZEM

465.000

5. Wprowadza się zmiany w planach finansowych środków specjalnych:

Zwiększa się przychody (stan środków pieniężnych na początek roku) środków specjalnych o kwotę 10.944 zł, w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

8.166

Skarbnik Gminy

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

2.320

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryficach

801

80101

94

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

214

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

653

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80101

907

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

801

80101

452

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

458

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

RAZEM

10.944

Zwiększa się wydatki środków specjalnych o kwotę 10.944 zł , w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

680

środki pieniężne na koniec roku

4300

7.486

Skarbnik Gminy

Razem Dział 600

8.166

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4210

2.320

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryficach

801

80101

4210

94

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

4210

214

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

4210

653

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80101

4210

907

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

801

80101

4210

452

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4270

458

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Razem Dział 801

2.778

RAZEM

10.944

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 16-12-2003 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2003 13:06