Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 832003 Burmistrza Gryfic w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR ---83/2003

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 27 sierpnia 2003 roku

w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148), oraz § 16 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr III/13/2002 z 30 grudnia 2002 r., Burmistrz Gryfic zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie § 1 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, natomiast wykonanie § 2 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i naczelnikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 83/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 27 sierpnia 2003 roku

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

76.282

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

RAZEM A

-

76.282

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

201

-

35.300

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

RAZEM B

-

35.300

RAZEM A+B

111.582

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

4010

-

277

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

436

-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4210

-

207

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

78

-

- zakup usług pozostałych

4410

-

30

- podróże służbowe krajowe

Razem Rozdział 75011

514

514

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

3020

11.968

-

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4140

-

600

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4270

1.600

-

- zakup usług remontowych

4300

-

28.423

- zakup usług pozostałych

4410

-

1.000

- podróże służbowe krajowe

4430

7.149

-

- różne opłaty i składki

Razem Rozdział 75023

20.717

30.023

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

3020

-

718

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010

9.000

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

306

-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

718

-

- składki na ubezpieczenia społeczne

4210

500

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

-

250

- zakup usług pozostałych

4410

-

250

- podróże służbowe krajowe

Razem Rozdział 75095

10.524

1.218

Razem Dział 750

31.755

31.755

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4010

4.000

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

-

500

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

900

4.000

- zakup energii

4300

-

400

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80101

4.900

4.900

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4010

1.000

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4260

-

400

- zakup energii

4300

-

600

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80110

1.000

1.000

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4210

1.400

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

-

1.400

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80113

1.400

1.400

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4260

300

-

- zakup energii

4300

-

300

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80114

300

300

Razem Dział 801

7.600

7.600

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

-

76.282

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4210

3.200

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

-

2.000

- zakup energii

4300

-

1.200

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 85319

3.200

3.200

Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

853

85328

4110

1.000

-

- składki na ubezpieczenia społeczne

4300

-

1.000

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 85328

1.000

1.000

Razem Dział 853

4.200

80.482

RAZEM A

43.555

119.837

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

3110

-

35.300

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4110

1.000

-

- składki na ubezpieczenia społeczne

4300

-

1.000

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 85319

1.000

1.000

Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

853

85328

4110

-

85

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

-

17

- składki na FP

4300

102

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 85328

102

102

Razem Dział 853

1.102

36.402

RAZEM B

1.102

36.402

RAZEM A+B

44.657

156.239

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Nr 83/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 27 sierpnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO
BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

76.282

Skarbnik Gminy

RAZEM A

-

76.282

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

201

-

35.300

Skarbnik Gminy

RAZEM B

-

35.300

RAZEM A+B

-

111.582

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

4010

-

277

Sekretarz Gminy

4040

436

-

4210

-

207

4300

78

-

4410

-

30

Razem Rozdział 75011

514

514

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

3020

11.968

-

Sekretarz Gminy

4140

-

600

4270

1.600

-

4300

-

28.423

4410

-

1.000

4430

7.149

-

Razem Rozdział 75023

20.717

30.023

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Prace interwencyjne

750

75095

3020

-

718

Sekretarz Gminy

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Gryfickie Centrum Przedsiębiorczości

750

75095

4010

9.000

-

Sekretarz Gminy

4040

306

-

4110

718

-

4210

500

-

4300

-

250

4410

-

250

Razem Rozdział 75095

10.524

1.218

Razem Dział 750

31.755

31.755

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4010

4.000

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4210

-

500

4260

900

4.000

4300

-

400

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

4010

3.500

-

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

4260

-

3.500

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

4210

-

500

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4260

900

-

4300

-

400

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80101

4010

500

-

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

4260

-

500

Razem Rozdział 80101

4.900

4.900

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

4010

1.000

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych oraz Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

4260

-

400

4300

-

600

Razem Rozdział 80110

1.000

1.000

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4210

1.400

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4300

-

1.400

Razem Rozdział 80113

1.400

1.400

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4260

300

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4300

-

300

Razem Rozdział 80114

300

300

Razem Dział 801

7.600

7.600

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

-

76.282

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4210

3.200

-

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4260

-

2.000

4300

-

1.200

Razem Rozdział 85319

3.200

3.200

Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

853

85328

4110

1.000

-

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4300

-

1.000

Razem Rozdział 85328

1.000

1.000

Razem Dział 853

4.200

80.482

RAZEM A

43.555

119.837

B: ZADANIA ZLECONE

Opieka społeczna - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

853

85316

3110

-

35.300

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4110

1.000

-

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4300

-

1.000

Razem Rozdział 85319

1.000

1.000

Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

853

85328

4110

-

85

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4120

-

17

4300

102

-

Razem Rozdział 85328

102

102

Razem Dział 853

1.102

36.402

RAZEM B

1.102

36.402

RAZEM A+B

44.657

156.239

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 16-12-2003 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2003 13:05