Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/74/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


UCHWAŁA NR X/74/2003

z dnia 9 września 2003 roku

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Miejska w Gryficach
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 182.713 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

076

20.000

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z różnych rozliczeń

756

75619

046

36.681

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

083

5.800

- wpływy z usług

629

63.000

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł

Razem Rozdział 80101

68.800

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

083

4.200

- wpływy z usług

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

083

2.200

- wpływy z usług

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

270

43.532

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł

Razem Dział 801

118.732

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi

900

90003

629

7.300

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł

RAZEM

182.713

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 113.826 zł,
z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010

01095

046

36.681

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

075

20.000

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756

75615

031

49.845

- podatek od nieruchomości

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi

900

90003

626

7.300

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

RAZEM

113.826

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 533.887 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010

01010

6050

39.824

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050

75.539

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050

59.192

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Dział 010

174.555

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

6050

120.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4300

35.000

- zakup usług pozostałych

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4260

3.600

- zakup energii

4270

5.600

- zakup usług remontowych

4300

2.200

- zakup usług pozostałych

6050

63.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Rozdział 80101

74.400

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4260

1.400

- zakup energii

4300

2.800

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80110

4.200

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4300

80.000

- zakup usług pozostałych

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4300

2.200

- wpływy z usług

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

4300

43.532

- zakup usług pozostałych

Razem Dział 801

204.332

RAZEM

533.887

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 465.000 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

6050

430.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

6060

35.000

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

465.000

§ 3. Wprowadza się zmiany w planach finansowych środków specjalnych:

  1. Zwiększa się przychody środków specjalnych o kwotę 10.944 zł, w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

8.166

- stan środków pieniężnych na początek roku

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

2.320

- stan środków pieniężnych na początek roku

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

458

- stan środków pieniężnych na początek roku

RAZEM

10.944

  1. Zwiększa się wydatki środków specjalnych o kwotę 10.944 zł , w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

680

- stan środków pieniężnych na koniec roku

4300

7.486

- zakup usług pozostałych

Razem Dział 600

8.166

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4210

2.320

- materiałów i wyposażenia

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4270

458

- zakup usług remontowych

Razem Dział 800

2.778

RAZEM

10.944

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2002 - 2005 do Uchwały budżetowej Nr III/13/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.:

  • pozycja 9, 18 i 19. otrzymuje brzmienie - zgodnie z załącznikiem do uchwały,

  • dodaje się poz. 22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rzęskowo oraz przepompowni z zasilaniem elektrycznym i sieci przesyłowej na trasie z m. Rzęskowo do Gryfic - zgodnie z załącznikiem do uchwały,

  • dodaje się poz. 23. Budowa sieci wodociągowej w m. Sikory oraz sieci przesyłowej na trasie z m. Prusinowo do m. Sikory,

  • dodaje się poz. 24. Budowa sieci wodociągowej w m. Jasiel oraz sieci przesyłowej na trasie z m. Ościęcin do m. Jasiel,

  • dodaje się poz. 25. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Prusinowo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

5

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 03-11-2003 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2003 15:06