Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/66/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


UCHWAŁA NR IX/66/2003

z dnia 27 czerwca 2003 roku

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a
co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 366.690 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010

01095

046

36.681

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

084

2.312

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Różne rozliczenia - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

758

75805

292

71.242

- subwencje ogólne z budżetu państwa

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

270

7.455

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

629

241.700

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Razem Rozdział 80101

249.155

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi

900

90003

626

7.300

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

RAZEM

366.690

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 106.235 zł,
z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756

75615

031

34.993

- podatek od nieruchomości

032

71.242

- podatek rolny

RAZEM

106.235

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 260.455 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600

60016

4270

4.000

- zakup usług remontowych

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4300

7.455

- zakup usług pozostałych

6050

241.700

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Dział 801

249.155

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi

900

90003

6050

7.300

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

260.455

§ 3. Wprowadza się zmiany w planach finansowych środków specjalnych:

  1. Zwiększa się przychody środków specjalnych o kwotę 5.600 zł, w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

083

4.800

- wpływy z usług

096

800

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

RAZEM

5.600

  1. Zwiększa się wydatki środków specjalnych o kwotę 6.300 zł , w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4300

5.600

- zakup usług pozostałych

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4300

200

- zakup usług pozostałych

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4270

500

- zakup usług remontowych

RAZEM

6.300

  1. Zmniejsza się wydatki środków specjalnych o kwotę 700 zł, w tym:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80101

4270

200

- zakup usług remontowych

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4210

500

- zakup materiałów i wyposażenia

RAZEM

700

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2002 - 2005 do Uchwały budżetowej Nr III/13/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.:

  • pozycja 9. otrzymuje brzmienie - zgodnie z załącznikiem do uchwały,

  • dodaje się poz. 21. Zakup pojemników do gromadzenia odpadów - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 03-11-2003 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2003 15:04