Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/58/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


UCHWAŁA NR VIII/57/2003

z dnia 3 czerwca 2003 roku

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok oraz załącznika Nr 9 - Wykaz wieloletnich inwestycji w latach 2002 - 2005 do uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr III/13/2002 z 30 grudnia 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a
co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 343.724,03 zł , z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010

01010

629

318.724,03

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

756

75616

032

25.000

- podatek rolny

RAZEM

343.724,03

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 290.000 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

756

75615

031

290.000

- podatek od nieruchomości

RAZEM

290.000

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 757.516,02 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010

01010

4300

7.000,02

- zakup usług pozostałych

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Budowa drogi do Zagórcza

600

60016

6050

430.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Budowa drogi do Przybiernówka

600

60016

6050

10.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

4010

177.516

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4010

100.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

854

85401

4010

8.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej

900

90017

6210

25.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

RAZEM

757.516,02

  1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 703.791,99 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Wodociągi wiejskie - Niedźwiedziska, Dobrzyń, Witno

010

01010

6050

403.791,99

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność - Budownictwo Kamieńska - Trzygłowska

700

70095

6050

300.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

703.791,99

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2002 - 2005 do Uchwały budżetowej Nr III/13/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.:

  • pozycja 1. oraz 6. otrzymuje brzmienie - zgodnie z załącznikiem do uchwały,

  • dodaje się poz. 18. Budowa drogi do m. Zagórcze - zgodnie z załącznikiem do uchwały,

  • dodaje się poz. 19. Budowa drogi do m. Przybiernówko - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

  • dodaje się poz. 20. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gryfice - kanalizacja przyjazna - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 03-11-2003 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2003 15:01