Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/57/2003 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


UCHWAŁA NR VIII/57/2003

z dnia 3 czerwca 2003 roku

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a
co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 59.950 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

069

200

- wpływy z różnych opłat

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

756

75616

032

4.300

- podatek rolny

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

756

75618

049

20.000

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnych na podstawie odrębnych ustaw

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z różnych rozliczeń

756

75619

013

20.000

- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej

Razem Dział 756

44.300

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

083

4.200

- wpływy z usług

270

4.050

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Razem Rozdział 80101

8.250

Oświata i wychowanie - Przedszkola

801

80104

083

2.700

- wpływy z usług

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

083

4.500

- wpływy z usług

Razem Dział 801

15.450

RAZEM

59.950

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2003 rok o kwotę 47.349 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

751

75110

201

47.349

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

RAZEM

47.349

3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 61.580 zł,
z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

049

20.000

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnych na podstawie odrębnych ustaw

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

756

75618

048

41.580

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

RAZEM

61.580

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 89.950 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4010

36.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

10.600

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

1.600

- zakup energii

4300

8.050

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80101

56.250

Oświata i wychowanie - Przedszkola

801

80104

4260

2.700

- zakup energii

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4210

2.500

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

2.000

- zakup energii

Razem Rozdział 80110

4.500

Razem Dział 801

63.450

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

854

85401

4010

14.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921

92109

2550

10.000

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona i konserwacja zabytków

921

92120

4270

2.500

- zakup usług remontowych

RAZEM

89.950

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2003 rok o kwotę 47.349 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

751

75110

3030

33.399

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4210

8.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

3.950

- zakup usług pozostałych

4410

2.000

- podróże służbowe krajowe

RAZEM

47.349

  1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 50.000 zł,
    z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4010

14.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

854

85401

4010

36.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

RAZEM

50.000

§ 3. Zwiększa się planowane przychody, powstałe z nadwyżki środków na rachunku bankowym za rok 2002 w wysokości 41.580 zł - środki przeznacza się na pokrycie deficytu niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 03-11-2003 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2003 15:00