Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/36/2003 z dnia 11.03.2003 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


UCHWAŁA NR V/36/2003

z dnia 11 marca 2003 roku

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a
co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 283.251 zł, z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010

01095

069

6.000

- wpływy z różnych opłat

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756

75615

032

102.594

- podatek rolny

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

756

75616

034

120.000

- podatek od środków transportowych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

756

75618

048

41.580

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Razem Dział 756

264.174

Różne rozliczenia - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

758

75802

292

2.127

- subwencje ogólne z budżetu państwa

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

270

10.950

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

RAZEM

283.251

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2003 rok o kwotę 11.000 zł,
z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

201

11.000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

RAZEM

11.000

3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 155.909 zł,
z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

756

75621

001

120.419

-podatek dochodowy od osób fizycznych

Różne rozliczenia - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

758

75801

292

34.390

- subwencje ogólne z budżetu państwa

Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność

854

85495

203

1.100

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

RAZEM

155.909

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 177.442 zł,
z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010

01095

4100

2.000

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

4110

800

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

200

- składki na FP

Razem Dział 010

3.000

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

2900

24.912

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

4010

49.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

6.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4270

3.550

- zakup usług remontowych

4300

1.400

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80101

59.950

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4270

23.000

- zakup usług remontowych

Razem Dział 801

82.950

Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851

85154

6050

41.580

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Ośrodki pomocy społecznej - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

25.000

- świadczenia społeczne

RAZEM

177.442

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2003 rok o kwotę 11.000 zł,
z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

3110

11.000

- świadczenia społeczne

RAZEM

11.000

  1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o kwotę 50.100 zł,
    z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

Edukacyjna opieka wychowawcza - Przedszkola

854

85404

2650

49.000

- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych

Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność

854

85495

4440

1.100

- odpisy na ZFŚS

RAZEM

50.100

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 03-11-2003 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2003 13:20