Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarzadzenie Nr 67/XXI/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR ---67/XXI/2003

BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 24 czerwca 2003 roku

w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148), oraz § 16 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr III/13/2002 z 30 grudnia 2002 r., Burmistrz Gryfic zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie § 1 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, natomiast wykonanie § 2 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 67/XXI/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 24 czerwca 2003 roku

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

202

-

6.000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

30.378

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin

RAZEM A

-

36.378

B: ZADANIA ZLECONE

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

201

-

3.015

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

201

-

141.000

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

201

-

2.160

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic

900

90015

201

-

40.000

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

RAZEM B

-

186.175

RAZEM A+B

222.553

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75011

2550

-

6.000

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instyt. kultury

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4270

26.000

-

- zakup usług remontowych

4300

-

22.000

- zakup usług pozostałych

4420

-

1.000

- podróże służbowe zagraniczne

Razem Rozdział 75023

26.000

23.000

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

4010

-

10.200

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

-

2.000

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

-

1.000

- składki na FP

Razem Rozdział 75095

-

13.200

Razem Dział 750

26.000

42.200

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

754

75412

4040

1.172

-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

4260

-

1.172

- zakup energii

Razem Dział 75412

1.172

1.172

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

754

75416

3020

-

1.000

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4210

-

2.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

-

2.000

- zakup usług pozostałych

Razem Dział 75416

-

5.000

Razem Dział 754

1.172

6.172

Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe

758

75818

4810

15.200

-

- rezerwy

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

801

80101

3020

5.400

-

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4010

4.000

-

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

7.000

13.200

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

-

18.900

- zakup energii

4270

2.900

4.000

- zakup usług remontowych

4300

6.700

2.566

- zakup usług pozostałych

4430

343

-

- różne opłaty i składki

4520

223

-

- opłaty na rzecz budżetów jst.

Razem Rozdział 80101

26.566

38.666

Oświata i wychowanie - Przedszkola

801

80104

4210

200

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4240

800

-

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek

4260

7.400

-

- zakup energii

4270

900

-

- zakup usług remontowych

4300

2.000

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80104

11.300

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

3020

-

1.525

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4210

-

1.141

- zakup materiałów i wyposażenia

4270

-

2.720

- zakup usług remontowych

4410

386

-

- podróże służbowe krajowe

4430

137

-

- różne opłaty i składki

4520

-

137

- opłaty na rzecz budżetów jst

Razem Rozdział 80110

523

5.523

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4270

-

3.000

- zakup usług remontowych

4300

3.000

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80113

3.000

3.000

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4210

-

1.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

2.000

-

- zakup energii

4300

-

1.000

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80114

2.000

2.000

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

801

80146

3250

2.800

-

- stypendia różne

4210

220

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

280

-

- zakup usług pozostałych

4410

2.500

-

- podróże służbowe krajowe

Razem Rozdział 80146

5.800

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

3020

-

73

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4210

73

-

- zakup materiałów i wyposażenia

Razem Rozdział 80195

73

73

Razem Dział 801

49.262

49.262

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

-

30.378

- świadczenia społeczne

RAZEM A

91.634

128.012

B: ZADANIA ZLECONE

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

751

75110

4210

2.398

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

-

3.488

- zakup usług pozostałych

4410

1.090

-

- podróże służbowe krajowe

Razem Dział 751

3.488

3.488

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

201

-

3.015

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

3110

-

141.000

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

3110

-

2.160

- świadczenia społeczne

Razem Dział 853

-

143.160

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic

900

90015

4260

-

40.000

- zakup energii

RAZEM B

3.488

189.663

RAZEM A+B

95.122

317.675

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Nr67/XXI/2003

Burmistrza Gryfic

z dnia 24 czerwca 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO
BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

202

-

6.000

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

30.378

Skarbnik Gminy

RAZEM A

-

36.378

B: ZADANIA ZLECONE

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

201

-

3.015

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

201

-

141.000

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

201

-

2.160

Skarbnik Gminy

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic

900

90015

201

-

40.000

Skarbnik Gminy

RAZEM B

-

186.175

RAZEM A+B

222.553

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75011

2550

-

6.000

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instyt. kultury

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4270

26.000

-

Sekretarz Gminy

4300

-

22.000

4420

-

1.000

Razem Rozdział 75023

26.000

23.000

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Prace interwencyjne

750

75095

4010

-

10.200

Sekretarz Gminy

4110

-

2.000

4120

-

1.000

Razem Rozdział 75022

-

13.200

Razem Dział 750

26.000

42.200

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

754

75412

4040

1.172

-

Sekretarz Gminy

4260

-

1.172

Razem Dział 75412

1.172

1.172

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

754

75416

3020

-

1.000

Komendant Straży Miejskiej

4210

-

2.000

4300

-

2.000

Razem Dział 75416

-

5.000

Razem Dział 754

1.172

6.172

Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe

758

75818

4810

15.200

-

Skarbnik Gminy

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - zbiorczo

801

80101

3020

5.400

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4010

4.000

-

4210

7.000

13.200

4260

-

18.900

4270

2.900

4.000

4300

6.700

2.566

4430

343

-

4520

223

-

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryficach

801

80101

4210

2.000

-

Dyr. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Gryficach

4300

-

2.000

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

3020

900

-

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

4010

4.000

-

4210

-

3.100

4260

-

8.500

4270

-

4.000

4300

-

566

4430

143

-

4520

223

-

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

3020

4.500

-

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4210

-

10.100

4270

900

-

4300

4.700

-

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80101

4210

2.000

-

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

4260

-

6.400

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

4270

2.000

-

4300

1.000

-

4430

200

-

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

801

80101

4210

3.000

-

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

4260

-

4.000

4300

1.000

-

Razem Rozdział 80101

26.566

38.666

Oświata i wychowanie - Przedszkola - zbiorczo

801

80104

4210

200

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4240

800

-

4260

7.400

-

4270

900

-

4300

2.000

-

Oświata i wychowanie - Przedszkola - przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach

801

80104

4240

600

-

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

4260

7.400

-

4270

900

-

4300

2.000

-

Oświata i wychowanie - Przedszkola - przy Szkole Podstawowej w Prusinowie

801

80104

4210

200

-

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

4240

200

-

Razem Rozdział 80104

11.300

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

3020

-

1.525

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych oraz Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

4210

-

1.141

4270

-

2.720

4410

386

-

4430

137

-

4520

-

137

Razem Rozdział 80110

523

5.523

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801

80113

4270

-

3.000

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4300

3.000

-

Razem Rozdział 80113

3.000

3.000

Oświata i wychowanie - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

801

80114

4210

-

1.000

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4260

2.000

-

4300

-

1.000

Razem Rozdział 80114

2.000

2.000

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zbiorczo

801

80146

3250

2.800

-

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4210

220

-

4300

280

-

4410

2.500

-

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80146

3250

800

-

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80146

3250

2.000

-

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

4210

220

-

4300

280

-

4410

2.500

-

Razem Rozdział 80146

5.800

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

3020

-

73

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4210

73

-

Razem Rozdział 80195

73

73

Razem Dział 801

49.262

49.262

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

-

30.378

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

RAZEM A

91.634

128.012

B: ZADANIA ZLECONE

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

751

75110

4210

2.398

-

Sekretarz Gminy

4300

-

3.488

4410

1.090

-

Razem Dział 751

3.488

3.488

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - zbiorczo

801

80101

3240

-

3.015

Dyr. ZPO

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

3240

-

1.116

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

3240

-

954

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

801

80101

3240

-

553

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Górzycy

801

80101

3240

-

192

Dyr. Szkoły Podstawowej w Górzycy

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80101

3240

-

200

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

3110

-

141.000

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

3110

-

2.160

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Razem Dział 853

-

143.160

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic

900

90015

4260

-

40.000

Nacz. Wydz. Gospod. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska oraz Nacz. Wydz. Planowania Przestrzennego i Gosp. Gminnej

RAZEM B

3.488

189.663

RAZEM A+B

95.122

317.675

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 17-09-2003 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2003 10:46