Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarzadzenie Nr 43/XIV/2003 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR -43/XIV/2003

BURMISTRZA GMINY GRYFICE

z dnia 31 marca 2003 roku

w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148), oraz § 16 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr III/13/2002 z 30 grudnia 2002 r., Burmistrz Gminy Gryfice zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie § 1 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, natomiast wykonanie § 2 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy

Andrzej Szczygieł

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 43/XIV/2003

Burmistrza Gminy Gryfice

z dnia 31 marca 2003 roku

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

ZADANIA ZLECONE

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

751

75101

201

-

3.590

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

201

-

56.000

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

RAZEM A

-

59.590

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4260

24.516

-

- zakup energii

4610

-

24.516

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Razem Rozdział 75023

24.516

24.516

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

2900

10.000

-

- wpłaty gmin na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

4010

-

10.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Razem Rozdział 75095

10.000

10.000

Razem Dział 750

34.516

34.516

Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe

758

75818

4810

6.000

-

- rezerwy

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

4010

-

16.620

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

16.620

-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

4210

2.000

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4260

-

4.000

- zakup energii

4270

-

3.000

- zakup usług remontowych

4300

5.000

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80101

23.620

23.620

Oświata i wychowanie - Przedszkola przy szkołach podstawowych

801

80104

4010

-

607

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

607

-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

Razem Rozdział 80104

607

607

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

3020

-

700

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4010

-

6.251

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

6.251

-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

4240

-

153

- zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek

4300

853

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 80110

7.104

7.104

Oświata i wychowanie - Dowozy uczniów do szkół

801

80113

4010

-

527

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

527

-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

Razem Rozdział 80113

527

527

Oświata i wychowanie - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

801

80114

4010

-

1.773

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

1.773

-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

Razem Rozdział 80114

1.773

1.773

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

4010

-

572

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

572

-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

Razem Rozdział 80195

572

572

Razem Dział 801

34.203

34.203

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

25.000

-

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4010

-

19.115

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

-

3.389

- składki na ubezpieczenia społeczne

4120

-

469

- składka na FP

4300

-

2.027

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 85319

-

25.000

Razem Dział 853

25.000

25.000

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

854

85401

4010

-

4.812

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

4.812

-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

Razem Dział 854

4.812

4.812

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury

921

92109

2550

-

6.000

- dotacja podmiot.z budżetu dla instyt. kultury

RAZEM A

104.531

104.531

B: ZADANIA ZLECONE

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

751

75101

4300

-

3.590

- zakup usług pozostałych

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

3110

-

56.000

- świadczenia społeczne

RAZEM B

-

59.590

RAZEM A+B

104.531

164.121

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Nr 43/XIV/2003

Burmistrza Gminy Gryfice

z dnia 31 marca 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO
BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

ZADANIA ZLECONE

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

751

75101

201

-

3.590

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

201

-

56.000

Skarbnik Gminy

RAZEM A

-

59.590

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4260

24.516

-

Sekretarz Gminy

4610

-

24.516

Razem Rozdział 75023

24.516

24.516

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

2900

10.000

-

Sekretarz Gminy

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Dozór mienia i roboty interwencyjne

750

75095

4010

-

10.000

Sekretarz Gminy

Razem Rozdział 75095

10.000

10.000

Razem Dział 750

34.516

34.516

Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe

758

75818

4810

6.000

-

Skarbnik Gminy

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - zbiorczo

801

80101

4010

-

16.620

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4040

16.620

-

4210

2.000

-

4260

-

4.000

4270

-

3.000

4300

5.000

-

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryficach

801

80101

4010

-

9.617

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 2

4040

9.617

-

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

801

80101

4010

-

2.269

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3

4040

2.269

-

4270

-

3.000

4300

3.000

-

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

801

80101

4010

-

3.387

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4

4040

3.387

-

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Górzycy

801

80101

4010

-

545

Dyr. Szkoły Podstawowej w Górzycy

4040

545

-

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Prusinowie

801

80101

4010

-

802

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

4040

802

-

4210

2.000

-

4260

-

4.000

4300

2.000

-

Razem Rozdział 80101

23.620

23.620

Oświata i wychowanie - Przedszkola przy szkołach podstawowych

801

80104

4010

-

607

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4040

607

-

Oświata i wychowanie - Przedszkola przy szkołach podstawowych - przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach

801

80104

4010

-

122

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3

4040

122

-

Oświata i wychowanie - Przedszkola przy szkołach podstawowych - przy Szkole Podstawowej w Górzycy

801

80104

4010

-

235

Dyr. Szkoły Podstawowej w Górzycy

4040

235

-

Oświata i wychowanie - Przedszkola przy szkołach podstawowych - przy Szkole Podstawowej w Prusinowie

801

80104

4010

-

250

Dyr. Szkoły Podstawowej w Prusinowie

4040

250

-

Razem Rozdział 80104

607

607

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

3020

-

700

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4010

-

6.251

4040

6.251

-

4240

-

153

4300

853

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

3020

-

700

Dyr. Gimnazjum Nr 1

4240

-

153

Dyr. Gimnazjum Nr 1

4300

853

-

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

801

80110

4010

-

6.251

Dyr. Gimnazjum Nr 2

4040

6.251

-

Razem Rozdział 80110

7.104

7.104

Oświata i wychowanie - Dowozy uczniów do szkół

801

80113

4010

-

527

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4040

527

-

Razem Rozdział 80113

527

527

Oświata i wychowanie - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

801

80114

4010

-

1.773

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4040

1.773

-

Razem Rozdział 80114

1.773

1.773

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność

801

80195

4010

-

572

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4040

572

-

Razem Rozdział 80195

572

572

Razem Dział 801

34.203

34.203

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

25.000

-

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Opieka społeczna - Ośrodki pomocy społecznej

853

85319

4010

-

19.115

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

4110

-

3.389

4120

-

469

4300

-

2.027

Razem Rozdział 85319

-

25.000

Razem Dział 853

25.000

25.000

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

854

85401

4010

-

4.812

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4040

4.812

-

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne - przy Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

854

85401

4010

-

236

Dyr. Gimnazjum Nr 1

4040

236

-

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne - przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryficach

854

85401

4010

-

342

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 2

4040

342

-

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne - przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach

854

85401

4010

-

4.234

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 3

4040

4.234

-

Razem Dział 854

4.812

4.812

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury

921

92109

2550

-

6.000

Dyr. Gryfickiego Domu Kultury

RAZEM A

104.531

104.531

B: ZADANIA ZLECONE

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

751

75101

4300

-

3.590

Sekretarz Gminy

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853

85314

3110

-

56.000

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

RAZEM B

-

59.590

RAZEM A+B

104.531

164.121

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 17-09-2003 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2003 10:40