Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarzadzenie Nr 34/XII/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR ---34/XII/2003

BURMISTRZA GMINY GRYFICE

z dnia 26 lutego 2003 roku

w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148), oraz § 16 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr III/13/2002 z 30 grudnia 2002 r., Burmistrz Gminy Gryfice zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie § 1 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, natomiast wykonanie § 2 powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy

Andrzej Szczygieł

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Nr 34/XII/2003

Burmistrza Gminy Gryfice

z dnia 26 lutego 2003 roku

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

37.889

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

75.778

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

203

-

96.200

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

RAZEM A

-

209.867

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

4210

-

1.000

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

1.000

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 75011

1.000

1.000

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4040

-

40.121

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4140

-

1.000

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4300

41.121

-

- zakup usług pozostałych

Razem Rozdział 75023

41.121

41.121

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750

75095

4040

-

141

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4210

141

-

- zakup materiałów i wyposażenia

Razem Rozdział 75095

141

141

Razem Dział 750

42.262

42.262

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

754

75416

4040

-

1.439

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4300

1.439

-

- zakup usług pozostałych

Razem Dział 754

1.439

1.439

Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe

758

75818

4810

1.000

-

- rezerwy

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801

80101

4040

-

1.671

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

4260

1.671

-

- zakup energii

Razem Rozdział 80101

1.671

1.671

Oświata i wychowanie - Przedszkola przy szkołach podstawowych

801

80104

4040

-

620

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

4240

96

-

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

524

-

- zakup energii

Razem Rozdział 80104

620

620

Oświata i wychowanie - Gimnazja

801

80110

4040

-

1.586

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

4210

623

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4240

1.000

-

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4270

-

65.000

- zakup usług remontowych

4430

-

37

- różne opłaty i składki

6050

65.000

-

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Rozdział 80110

66.623

66.623

Razem Dział 801

68.914

68.914

Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851

85154

4270

125.000

-

- zakup usług remontowych

6050

-

125.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem Dział 851

125.000

125.000

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

-

113.667

- świadczenia społeczne

Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

853

85395

3110

-

96.200

- składki na ubezpieczenia społeczne

Razem Dział 853

-

209.867

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

854

85401

4040

-

301

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

4210

231

-

- zakup materiałów i wyposażenia

4240

70

-

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Razem Dział 854

301

301

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury

921

92109

2550

-

1.000

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

RAZEM A

238.916

448.783

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Nr 34/XII/2003

Burmistrza Gminy Gryfice

z dnia 26 lutego 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO
BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

37.889

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

203

-

75.778

Skarbnik Gminy

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853

85395

203

-

96.200

Skarbnik Gminy

RAZEM A

-

209.867

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

§

Kwota [zł]

Nazwa

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

A: ZADANIA WŁASNE

Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie

750

75011

4210

-

1.000

Sekretarz Gminy

4300

1.000

-

Razem Rozdział 75011

1.000

1.000

Administracja publiczna - Urzędy gmin

750

75023

4040

-

40.121

Sekretarz Gminy

4140

-

1.000

4300

41.121

-

Razem Rozdział 75023

41.121

41.121

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Prace interwencyjne

750

75095

4040

-

141

Sekretarz Gminy

Administracja publiczna - Pozostała działalność - Promocja gminy

750

75095

4210

141

-

Sekretarz Gminy

Razem Rozdział 75095

141

141

Razem Dział 750

42.262

42.262

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

754

75416

4040

-

1.439

Komendant Straży Miejskiej

4300

1.439

-

Razem Dział 754

1.439

1.439

Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe

758

75818

4810

1.000

-

Skarbnik Gminy

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

801

80101

4040

-

1.671

Dyr. ZPO oraz Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

4260

1.671

-

Razem Rozdział 80101

1.671

1.671

Oświata i wychowanie - Przedszkola przy szkołach podstawowych - zbiorczo

801

80104

4040

-

620

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4240

96

-

4260

524

-

Oświata i wychowanie - Przedszkola przy szkołach podstawowych - przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach

801

80104

4040

-

96

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4240

96

-

Oświata i wychowanie - Przedszkola przy szkołach podstawowych - przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie

801

80104

4040

-

524

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

4260

524

-

Razem Rozdział 80104

620

620

Oświata i wychowanie - Gimnazja - zbiorczo

801

80110

4040

-

1.586

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4210

623

-

4240

1.000

-

4270

-

65.000

4430

-

37

6050

65.000

-

Kier. Ref. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

801

80110

4040

-

1.586

Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach

4210

586

-

4240

1.000

-

4270

-

65.000

6050

65.000

-

Kier. Ref. Budownictwa i Gospodarki Przestrz.

Oświata i wychowanie - Gimnazja - Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

801

80110

4210

37

-

Dyr. Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

4430

-

37

Razem Rozdział 80110

66.623

66.623

Razem Dział 801

68.914

68.914

Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851

85154

4270

125.000

-

Sekretarz Gminy i Inspektor ds. Profilaktyki Alkofolowej

6050

-

125.000

Razem Dział 851

125.000

125.000

Opieka społeczna - Dodatki mieszkaniowe

853

85315

3110

-

113.667

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

853

85395

3110

-

96.200

Kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

Razem Dział 853

-

209.867

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne - zbiorcze

854

85401

4040

-

301

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4210

231

-

4240

70

-

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne - przy SP Nr 4 w Gryficach

854

85401

4040

-

70

Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

4240

70

-

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice szkolne - przy SP w Trzygłowie

854

85401

4040

-

231

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

4210

231

-

Razem Dział 854

301

301

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury

921

92109

2550

-

1.000

Sekretarz gminy

RAZEM A

238.916

448.783

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 17-09-2003 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2003 10:37